เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการลงทะเบียนเรียน เทอม 2/2557 ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ (ด่วนที่สุด)    
ข้อแนะนำในการลงทะเบียน
      1. นิสิต-นักศึกษาทุกชั้นปี พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการลงทะเบียน และอาจารย์ปรึกษาปลด Lock ระบบเพื่อให้นิสิต-นักศึกษามีสิทธิ์ในการลงทะเบียน
      2. สำหรับนิสิตภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 (หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี) สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จะดำเนินการลงทะเบียนในกลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไป จำนวน 5 รายวิชา (ห้ามนิสิตทำการถอนรายวิชากลุ่มการศึกษาทั่วไป ที่ทางสำนักส่งเสริมฯ ลงให้
มิฉะนั้นจะมีผลทำให้นิสิตเรียนไม่ครบตามหลักสูตร)
ส่วนวิชาเอกให้นิสิตติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำในการลงทะเบียนเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ ตามประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย
      3. สำหรับนิสิต-นักศึกษา ที่ทำเรื่องขอผ่อนผันส่งเอกสารสำคัญล่าช้า แล้วยังไม่ได้ดำเนินการให้เรียบร้อย
จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้
จะต้องมาติดต่อส่งเอกสารให้ครบ ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ อาคาร 5 ชั้น 2 (งานเอกสารสำคัญ) จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้
      4. สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่ต้องการลงทะเบียนเรียนรายวิชากลุ่มการศึกษาทั่วไป หมู่เรียน D วิชาต่อไปนี้
            - ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัสวิชา 2003102
            - สุนทรีนิยม รหัสวิชา 2002102
            - เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ รหัสวิชา 4004103
ให้ติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่ อาคาร 5 ชั้น 2 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศโดย   สำนักส่วเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 กันยายน 2557
 2.ปฏิทินวิชาการ 2/2557 (ด่วนมาก)    
นิสิต - นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้
 • คลิก Download File
 • ประกาศโดย   APIWAN.CH   วันที่ประกาศ   6 มกราคม 2558
   3.กำหนดการชำระค่าเทอมของนิสิตคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 5 (คบ.5 ปี) เทอม 2/57 (ด่วนมาก)    
  นิสิตคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 (คบ.5 ปี) ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 เพียงวิชาเดียว ในเทอม 2/57 สามารถพิมพ์ใบชำระเงินค่าเทอมได้แล้วตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป โดยดูกำหนดการชำระเงินได้จากประกาศของกองคลัง หรือในใบชำระค่าเทอม ซึ่งระบุช่วงวันชำระค่าเทอมไว้แล้ว
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   4 ธันวาคม 2557
   4.นิสิต-นักศึกษาที่ค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา เทอมแรกเข้า (ด่วนมาก)    
  นิสิต-นักศึกษาที่ค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา เทอมแรกเข้า (ปี 1 เทอม 1) ให้ติดต่อชำระได้ที่กองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 จากนั้นให้นำสำเนาใบเสร็จรับเงิน ติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 2
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   31 ตุลาคม 2557
   5.กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เทอม 2/2557 (ด่วนมาก)    
  ประกาศเรื่องกำหนดการชำระเงิน นิสิต - นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้
 • คลิก Download File
  *ถ้าเปิดไฟล์ PDF แล้วขึ้นว่า 'Failed to load PDF Document' ให้ทำการ Refresh อีกครั้งค่ะ
 • ประกาศโดย   APIWAN.CH   วันที่ประกาศ   14 มกราคม 2557
   6.กำหนดการลงทะเบียน 1/2557 (ภาคปกติ) และ ปฏิทินวิชาการ 1/2557    
  นิสิต - นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้
 • คลิก Download File
 • ประกาศโดย   NEDNAPA.SA   วันที่ประกาศ   12 กุมภาพันธ์ 2557
   7.วิธีการแก้ปัญหาการเข้าใช้งานระบบ MIS    
  สามารถทำตามดังไฟล์แนบ คลิก Download File
  ประกาศโดย   APIWAN.CH   วันที่ประกาศ   8 มกราคม 2558
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719