เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.สำหรับผู้ที่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษารอบจบวันที่ 2 สิงหาคม 2561 (ด่วนที่สุด)    
ผู้ที่มีรายชื่อโปรดตรวจสอบชื่อนามสกุลในระบบให้ถูกต้อง หากผิดให้มาดำเนินการแก้ไขโดยติดต่อเคาน์เตอร์งานทะเบียน
ให้เริ่มมาขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ใน วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
สิ่งที่ต้องเตรียมมา
1. บัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ออกโดยราชการ
2. ค่าธรรมเนียมสำหรับขึ้นทะเบียนบัณฑิต จำนวน 1,000 บาท
3. ซองจดหมายติดแสตมป์ เขียนชื่อนามสกุล จ่าหน้าซองถึงตัวเอง หรือสามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์งานทะเบียน
** นิสิตนักศึกษาจะได้รับใบรับรองคุณวุฒิและใบทรานสคริปฉบับภาษาไทยในวันที่มาขึ้นทะเบียนบัณฑิต **

ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 รอบที่ 6 วันที่ 16 สิงหาคม 2561
ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 รอบที่ 5 วันที่ 10 กรกฎาคม 2561
ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 รอบที่ 4 วันที่ 7 มิถุนายน 2561
ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 รอบที่ 3 วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 รอบที่ 4 วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 รอบที่ 2 วันที่ 5 เมษายน 2561


รายชื่อรอบอื่น ๆ ให้ติดตามที่ BSRU.NET
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม 2561
 2.กำหนดรับบัตรนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 (สำหรับผู้รายงานตัวก่อนวันที่ 6 กรกฎาคม 2561) (ด่วนที่สุด)    
ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3
สิ่งที่ต้องเตรียมมา
1. บัตรประชาชน
2. โทรศัพท์มือถือ
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่หรือรูปภาพด้านล่าง
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 กรกฎาคม 2561
 3.ปฏิทินวิชาการ กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคปกติ และกำหนดการชำระค่าธรรมเนียม 1/2561 (ด่วนที่สุด)    
ปฏิทินวิชาการและวันชดเชยการเรียนการสอน คลิกที่นี่
กำหนดการลงทะเบียนเรียน(ภาคปกติ) คลิกที่นี่ + กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคพิเศษ(กศ.พ.)คลิกที่นี่
กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา คลิกที่นี่

ข้อแนะนำในการลงทะเบียน
1. นักศึกษา พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการลงทะเบียน และอาจารย์ปรึกษาปลด Lock ระบบเพื่อให้นักศึกษามีสิทธิ์ในการลงทะเบียน
2. สำหรับนักศึกษา ที่ทำเรื่องขอผ่อนผันส่งเอกสารสำคัญล่าช้า แล้วยังไม่ได้ดำเนินการให้เรียบร้อย
จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้
จะต้องมาติดต่อส่งเอกสารให้ครบ ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ อาคาร 5 ชั้น 2 (งานเอกสารสำคัญ) จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   9 พฤษภาคม 2561
 4.ปฏิทินกิจกรรม สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคเรียนที่ 1/2561) (ด่วนมาก)    
*** สำหรับนักศึกษาที่รายงานตัวก่อนวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ***
รอบการสมัคร : รอบที่ 1/1, รอบที่ 1/2, รอบที่ 2 โควตา (ทุกรอบ), รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน,
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1, โครงการทุนเอราวัณ, โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   21 มิถุนายน 2561
 5.ปฏิทินวิชาการ กำหนดการลงทะเบียนเรียน และกำหนดการชำระค่าธรรมเนียม 3/2560 (ด่วน)    
ปฏิทินวิชาการ คลิกที่นี่
กำหนดการลงทะเบียนเรียน คลิกที่นี่
กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียม คลิกที่นี่
วันชดเชยการเรียนการสอนเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาคคลิกที่นี่

ข้อแนะนำในการลงทะเบียน
1. นักศึกษา พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการลงทะเบียน และอาจารย์ปรึกษาปลด Lock ระบบเพื่อให้นักศึกษามีสิทธิ์ในการลงทะเบียน
2. สำหรับนักศึกษา ที่ทำเรื่องขอผ่อนผันส่งเอกสารสำคัญล่าช้า แล้วยังไม่ได้ดำเนินการให้เรียบร้อย
จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้
จะต้องมาติดต่อส่งเอกสารให้ครบ ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ อาคาร 5 ชั้น 2 (งานเอกสารสำคัญ) จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้
3. สำหรับนักศึกษาภาคปกติที่เรียนสมทบภาค กศ.พ.ในภาคเรียนฤดูร้อนได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
- กำลังศึกษาอยู่เป็นปีการศึกษาที่ 3 เป็นต้นไปนับแต่วันเข้าเรียน
- ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
- พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการลงทะเบียน
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2561
 6.การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561    
Photo
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   3 เมษายน 2561
 7.วิธีการแก้ปัญหาการเข้าใช้งานระบบ MIS    
สามารถทำตามดังไฟล์แนบ คลิก Download File
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2559
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2018   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719