เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ด่วนที่สุด)    
ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยเรื่องการชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   27 สิงหาคม 2558
 2.ประกาศรับบัตรนักศึกษาสำหรับนิสิต-นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (ด่วนที่สุด)    
นักศึกษาใหม่ปี 2558 ขอให้ไปรับบัตรนักศึกษาและบัญชีเงินฝาก
ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 - 18.00 น.
โดยสำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด พร้อมสำเนาถูกต้องและลงชื่อให้เรียบร้อย
สำหรับนักศึกษาที่รับบัตรและบัญชีเงินฝากแล้ว แต่ยังไม่ได้สมัครบริการ EASY NET สามารถสมัครได้ในช่วงเวลาดังกล่าว
หมายเหตุ : ธนาคารเปิดเฉพาะ จันทร์ - ศุกร์
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   25 สิงหาคม 2558
 3.กำหนดการลงทะเบียน และปฏิทินวิชาการ(ภาคปกติและภาคพิเศษ)ประจำปีการศึกษา 1/2558 (ด่วนที่สุด)    
กำหนดการลงทะเบียน และปฏิทินวิชาการ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 1/2558
 • คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


 • ข้อแนะนำในการลงทะเบียน
        1. นิสิต-นักศึกษาทุกชั้นปี ยกเว้น รหัส 58 พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการลงทะเบียน และอาจารย์ปรึกษาปลด Lock ระบบเพื่อให้นักศึกษามีสิทธิ์ในการลงทะเบียน
        2. การลงทะเบียนเรียนในวิชาเอกให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำในการลงทะเบียนเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ ตามประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย
        3. สำหรับนักศึกษา ที่ทำเรื่องขอผ่อนผันส่งเอกสารสำคัญล่าช้า แล้วยังไม่ได้ดำเนินการให้เรียบร้อย
  จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้
  จะต้องมาติดต่อส่งเอกสารให้ครบ ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ อาคาร 5 ชั้น 2 (งานเอกสารสำคัญ) จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้
        
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 เมษายน 2558
   4.ประกาศ กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนแรกเข้า    
  1. นิสิต - นักศึกษาที่เข้าศึกษาระหว่างปี 2549 - 2554 ติดต่อที่คุณอรวรรณ หงส์ประชา ที่สำนักส่งเสริมฯ อาคาร 5 ชั้น 2
  2. นิสิต - นักศึกษาที่เข้าศึกษาระหว่างปี 2555 - 2556 ติดต่อชำระเงินได้ที่กองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1
  เมื่อนิสิต - นักศึกษา ที่ได้ชำระเสร็จสิ้นแล้ว (ตามข้อที่ 1 หรือ 2)
  กรุณานำสำเนาใบเสร็จมาติดต่อที่งานสารสนเทศ (IT) สำนักส่งเสริมฯ อาคาร 5 ชั้น 2
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   29 ตุลาคม 2557
   5.วิธีการแก้ปัญหาการเข้าใช้งานระบบ MIS    
  สามารถทำตามดังไฟล์แนบ คลิก Download File
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   8 มกราคม 2558
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719