เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ปฏิทินวิชาการ กำหนดการลงทะเบียนเรียน และกำหนดการชำระค่าธรรมเนียม 3/2562 (ด่วนที่สุด)    
 • ปฏิทินวิชาการและวันชดเชยการเรียนการสอน คลิกที่นี่
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคปกติ คลิกที่นี่
 • กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา รอกำหนดการจากกองคลัง
  ข้อแนะนำในการลงทะเบียน
  1. นักศึกษาทุกคน ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการลงทะเบียน และอาจารย์ปรึกษาปลด Lock ระบบเพื่อให้นักศึกษามีสิทธิ์ในการลงทะเบียน
 • ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 มีนาคม 2563
   2.สำหรับผู้ที่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษารอบจบวันที่ 5 มีนาคม 2563 (ด่วนที่สุด)    
  ผู้ที่มีรายชื่อโปรดตรวจสอบชื่อนามสกุลในระบบให้ถูกต้อง หากผิดให้มาดำเนินการแก้ไขโดยติดต่อเคาน์เตอร์งานทะเบียน
  สามารถยื่นเอกสาร บส.9 และรับใบรับรองคุณวุฒิพร้อมใบรายงานผลการศึกษาได้ใน วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
  สิ่งที่ต้องเตรียมมา
  1. บัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ออกโดยราชการ
  2. ค่าธรรมเนียมสำหรับขึ้นทะเบียนบัณฑิต จำนวน 1,000 บาท
  3. ซองจดหมายติดแสตมป์ เขียนชื่อนามสกุล จ่าหน้าซองถึงตัวเอง หรือสามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์งานทะเบียน
  -- กรุณาจดลำดับในเอกสารเพื่อใช้ในการกรอกข้อมูล บส.9 --

  ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 รอบที่ 1 วันที่ 5 มีนาคม 2563
  ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 รอบที่ 2 วันที่ 5 มีนาคม 2563
  ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 รอบที่ 1 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
  ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ภาคการศึกษาที่ 3/2561 รอบที่ 5 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
  ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ภาคการศึกษาที่ 3/2561 รอบที่ 4 วันที่ 9 มกราคม 2563


  รายชื่อรอบอื่น ๆ ให้ติดตามที่ BSRU.NET หรือ AAR.BSRU
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   6 มีนาคม 2563
   3.รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2563 (ด่วนที่สุด)    
  บัณฑิตที่มีรายชื่อตามประกาศ ให้ดำเนินการดังนี้
  • ตรวจสอบตัวสะกด ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ให้ถูกต้อง
 • กรณีบัณฑิตที่มี ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ที่อาจจะสะกดผิด ให้ดำเนินการ ดังนี้
 • ติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1 ฝ่ายบริการส่วนหน้า พร้อมนำหลักฐานมาแสดงดังนี้
  1) สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ตัวอย่างการรับรองสำเนาด้านล่าง)
  2) ใบทรานสคริป (ใบรายงานผลการศึกษา) ฉบับจริง
  3) ใบรับรองคุณวุฒิ ฉบับจริง
  4) ใบคำร้อง ทบ.1 (ขอรับได้ที่งานทะเบียน หรือ Download ได้ ที่ http://aar.bsru.ac.th/forms/)

  กรณีเปิดไฟล์ไม่ได้ให้เข้าลิงก์สำรองDownload Link
 • ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   6 มีนาคม 2563
   4.