เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.สำหรับผู้ที่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษารอบจบวันที่ 04 สิงหาคม 2559 (ด่วนที่สุด)    
ผู้ที่มีรายชื่อโปรดตรวจสอบชื่อนามสกุลในระบบให้ถูกต้อง หากผิดให้มาดำเนินการแก้ไขโดยติดต่อเคาน์เตอร์งานทะเบียน
ให้เริ่มมาขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ใน วันที่ 18 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
สิ่งที่ต้องเตรียมมา
1. บัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ออกโดยราชการ
2. ค่าธรรมเนียมสำหรับขึ้นทะเบียนบัณฑิต จำนวน 1,000 บาท
3. ซองจดหมายติดแสตมป์ เขียนชื่อนามสกุล จ่าหน้าซองถึงตัวเอง หรือสามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์งานทะเบียน
** นิสิตนักศึกษาจะได้รับใบรับรองคุณวุฒิและใบทรานสคริปฉบับภาษาไทยในวันที่มาขึ้นทะเบียนบัณฑิต **

ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ภาคการศึกษาที่ 2/2558 รอบที่ 6 วันที่ 04 สิงหาคม 2559
ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ภาคการศึกษาที่ 2/2558 รอบที่ 5 วันที่ 07 กรกฎาคม 2559
ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ภาคการศึกษาที่ 2/2558 รอบที่ 4 วันที่ 02 มิถุนายน 2559
ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ภาคการศึกษาที่ 1/2558 รอบที่ 4 วันที่ 02 มิถุนายน 2559
ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ภาคการศึกษาที่ 2/2558 รอบที่ 3 วันที่ 16 พฤษภาคม 2559
ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ภาคการศึกษาที่ 1/2558 รอบที่ 3 วันที่ 16 พฤษภาคม 2559

รายชื่อรอบอื่น ๆ ให้ติดตามที่ BSRU.NET หรือที่เมนู "สรุปยอดบัณฑิต" ที่อยู่ด้านซ้ายมือ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   4 สิงหาคม 2559
 2.นิสิต นักศึกษาใหม่ 1/59 ที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบ ให้ติดต่อถ่ายรูปที่ห้องโสตด่วน (ด่วนที่สุด)    
รายชื่อนักศึกษาใหม่ที่ยังไม่ได้ติดต่อถ่ายรูป
ให้ติดต่อถ่ายรูปได้ที่ห้องโสตฯ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 11 สิงหาคม 2559 ในวันเวลาราชการ
หรือโทรสอบถามได้ที่ 02-473-7000 ต่อ 1708
**หากไม่มาติดต่อดำเนินการให้แล้วเสร็จ นักศึกษาจะไม่ได้รับบัตรนักศึกษา**
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   28 กรกฎาคม 2559
 3.ประกาศห้องเรียนวิชาศึกษาทั่วไป ของนิสิตชั้นปีที่ 1 (หมู่เรียน D14 และ D15) (ด่วนที่สุด)    
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   27 กรกฎาคม 2559
 4.ประกาศรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอใบรับรองเพื่อสมัครครูพัฒนาท้องถิ่น (โครงการคุรุทายาท) (ด่วนที่สุด)    
กด Ctrl+F เพื่อค้นหารายชื่อ (เรียงตามรหัสนักศึกษา) ให้จดลำดับที่คำร้องมาด้วยในวันที่มารับเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติรอบที่ 10 << รับเอกสารวันที่ 28 ก.ค. 59 เวลา 11.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติรอบที่ 9
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติรอบที่ 8
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติรอบที่ 7
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติรอบที่ 6
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติรอบที่ 5
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติรอบที่ 4
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติรอบที่ 3
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติรอบที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติรอบที่ 1

การดำเนินการเพื่อติดต่อขอรับเอกสาร
ให้มาติดต่อรับเอกสาร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (จ-ศ. เวลา 08.30 - 16.30 น.)
ขั้นตอนที่ 1 : ชำระค่าธรรมเนียม 100 บาท ที่กองคลัง
ขั้นตอนที่ 2 : ยื่นใบเสร็จรับเงิน และรับเอกสาร ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การมอบอำนาจเพื่อรับเอกสารแทน : ให้ผู้มอบอำนาจสำเนาบัตรประชาชนของตนเอง พร้อมลงชื่อสำเนาถูกต้อง ระบุว่า มีความประสงค์จะให้ผู้รับแทน (ระบุชื่อผู้รับ) รับเอกสารแทน และผู้รับแทนต้องสำเนาบัตรประชาชนของตนเองแนบมาด้วย
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   15 กรกฎาคม 2559
 5.ปฏิทินวิชาการ ตารางสอนชดเชย และกำหนดการลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 1/2559 (ด่วนที่สุด)    
ข้อแนะนำในการลงทะเบียน
      1. นิสิต-นักศึกษาทุกชั้นปี พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการลงทะเบียน และอาจารย์ปรึกษาปลด Lock ระบบเพื่อให้นักศึกษามีสิทธิ์ในการลงทะเบียน
      2. การลงทะเบียนเรียนในวิชาเอกให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำในการลงทะเบียนเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ ตามประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย
      3. สำหรับนักศึกษา ที่ทำเรื่องขอผ่อนผันส่งเอกสารสำคัญล่าช้า แล้วยังไม่ได้ดำเนินการให้เรียบร้อย
จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้
จะต้องมาติดต่อส่งเอกสารให้ครบ ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ อาคาร 5 ชั้น 2 (งานเอกสารสำคัญ) จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้
      4. สำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ที่ต้องการลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้ลงทะเบียนได้ในหมู่ D13 เท่านั้น
      

*** หมายเหตุ สำหรับนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะลงทะเบียนเรียนให้นิสิตใหม่ทุกคน
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 กรกฎาคม 2559
 6.การประเมินความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 (ด่วนที่สุด)    
ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดระบบให้นิสิตนักศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นขอความร่วมมือนิสิตนักศึกษาทุกท่านได้ตอบแบบประเมินดังกล่าว เพื่อที่จะได้นำผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพของมหาวิทยาลัยต่อไป
ประกาศโดย   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2559
 7.กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เทอม 1/59 (ด่วนที่สุด)    
รายละเอียดตามไฟล์แนบ คลิก
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มิถุนายน 2559
 8.แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบ MIS และการบริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ด่วนที่สุด)    
รบกวนทุกท่านตอบแบบสอบถามเพื่อการพัฒนาการบริการและระบบบริการการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ขอบคุณครับ
กรุณาคลิกที่นี่
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   26 พฤษภาคม 2559
 9.อัตราค่าธรรมเนียมการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 (ด่วนที่สุด)    
รายละเอียดตามไฟล์แนบ คลิกเพื่ออ่าน
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 เมษายน 2559
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2016   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719