เมนูหลัก

หลักสูตรที่เปิดสอน
    คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิตหลักสูตร(ปี)เกรดขั้นต่ำ
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ   
  552101201148-สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา1314 2.00
  602101201148-สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา04 2.00
  552101201154-สาขาวิชาจิตวิทยา1294 2.00
  602101201154-สาขาวิชาจิตวิทยา04 2.00
  552101201156-สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา1344 2.00
  602101201156-สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา04 2.00
  552101201158-สาขาวิชาการบริหารจัดการศึกษา1324 2.00
  592101201167-สาขาวิชาการจัดการการศึกษา04 2.00
  552101201161-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา1354 2.00
  602101201161-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา04 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.พ. (จันทร์-พุธ)   
  592601201154-สาขาวิชาจิตวิทยา04 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.พ. (อาทิตย์)   
  592701201154-สาขาวิชาจิตวิทยา04 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ   
  554101201107-สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย1785 2.00
  574101201105-สาขาวิชาการประถมศึกษา1725 2.00
  594101201105-สาขาวิชาการประถมศึกษา05 2.00
  554101201147-สาขาวิชาพลศึกษา1695 2.00
  594101201147-สาขาวิชาพลศึกษา05 2.00
  554101201110-สาขาวิชาคณิตศาสตร์1705 2.00
  554101201112-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา1725 2.00
  554101201123-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1725 2.00
  554101201124-สาขาวิชาภาษาไทย1725 2.00
  554101201119-สาขาวิชาดนตรีศึกษา1715 2.00
  554101201115-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป1785 2.00
  594101201115-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป05 2.00
  554101201126-สาขาวิชาสังคมศึกษา1785 2.00
  554101201121-สาขาวิชาดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย)1715 2.00
  554101201164-สาขาวิชาดนตรีศึกษา(ดนตรีตะวันตก)1715 2.00
  554101201163-สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา1705 2.00
  574101201125-สาขาวิชาศิลปศึกษา1715 2.00
  594101201125-สาขาวิชาศิลปศึกษา05 2.00
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2018   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719