ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 แสดงข้อมูล  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการเรียน
คณะ : ครุศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
สังกัด : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ : 552101201154-สาขาวิชาจิตวิทยา
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร : 129

เลือก เพื่อแสดงรายวิชา และ ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2001101 Thai for Communication and Information Retrieval
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ
3(3-0-6)
2001102 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
2001103 Neighboring Lanaguague and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน
3(3-0-6)
 1.2 กลุ่มมนุษย์ศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1002101 Human Behavior Development
 การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
2002102 Aesthetic Appreciation
 สุนทรียนิยม
3(3-0-6)
 1.3 กลุ่มสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2003101 Thai and Global Society
 สังคมไทยและสังคมโลก
3(3-0-6)
2003102 Natural Resource and Environments
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
 1.4 กลุ่มคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4004102 Thinking and Decision Making
 การคิดและการตัดสินใจ
3(2-2-5)
4004103 Integrated Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
3(2-2-5)
4004101 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    93 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู จำนวน 24 น.ก    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1014233 Teacher Professional
 ความเป็นครู
3(3-0-6)
1001204 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
1012207 Psychology for Teachers
 จิตวิทยาสำหรับครู
3(2-2-5)
1001201 Language and Culture for Teachers
 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
3(3-0-6)
1009401 Research for Learning Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
1001302 Learning Management and Environment for Learning
 การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
1014432 Administration and Quality Assurance of Education
 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
1009301 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า    63 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาเอกบังคับ จำนวน 33 น.ก    33 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1012329 Research Methodology in Psychology
 วิธีวิจัยทางจิตวิทยา
3(2-2-5)
1012217 Physiological Psychology
 สรีรจิตวิทยา
3(3-0-6)
1012102 Introduction to Developmental Psychology
 จิตวิทยาพัฒนาการเบื้องต้น
3(3-0-6)
1012209 Psychology of Learning
 จิตวิทยาการเรียนรู้
3(2-2-5)
1012213 Industrial and Organizational Psychology
 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
3(3-0-6)
1012210 Psychological Measurement and Assessment
 การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา
3(2-2-5)
1012453 English for Psychological Independent study
 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาค้นคว้าอิสระทางจิตวิทยา
3(3-0-6)
1012211 Guidance Psychology
 จิตวิทยาแนะแนว
3(3-0-6)
1012323 Ethics for Psychologists
 คุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักจิตวิทยา
3(3-0-6)
1012101 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
1012212 Introduction to Counseling Psychology
 จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องต้น
3(2-2-5)
 2.2.2 วิชาเอกเลือก จำนวน 30 น.ก    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1012206 Group Dynamics
 พลวัตกลุ่ม
3(2-2-5)
1012218 Experimental Psychology
 จิตวิทยาการทดลอง
3(2-2-5)
1012324 Guidance Psychology for Aspects Concerning Child with Special Needs
 จิตวิทยาการแนะแนวสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
3(2-2-5)
1012327 Working Psychology
 จิตวิทยาการทำงาน
3(3-0-6)
1012448 Seminar and Study Visit in Psychology
 สัมมนาและศึกษาดูงานบริการทางจิตวิทยา
3(2-2-5)
1012333 Psychology for Leadership
 จิตวิทยาภาวะผู้นำ
3(2-2-5)
1012205 Social Psychology
 จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
1012341 Psychological and Guidance Information Services
 บริการสารสนเทศทางจิตวิทยาและการแนะแนว
3(2-2-5)
1012344 Human Relations for Teachers
 มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
3(3-0-6)
1012447 Psychology of Training
 จิตวิทยาการฝึกอบรม
3(2-2-5)
1012332 Psychology of Communication and Persuasion
 จิตวิทยาการติดต่อสื่อสารและการโน้มน้าวใจ
3(2-2-5)
1012334 Behavior Modification
 การปรับพฤติกรรม
3(2-2-5)
1012452 Psychology of Conflict Management
 จิตวิทยาการบริหารความขัดแย้ง
3(2-2-5)
1012103 Child Guidance Psychology
 จิตวิทยาการแนะแนวเด็ก
3(3-0-6)
1012214 Psychology of Individual Differences
 จิตวิทยาความแตกต่างระหว่างบุคคล
3(3-0-6)
1012320 Life and Career Planning
 การวางแผนชีวิตและอาชีพ
3(2-2-5)
1012325 Introduction to Family Counseling
 การบริการปรึกษาครอบครัวเบื้องต้น
3(2-2-5)
1012330 Human Potential Development
 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์
3(2-2-5)
1012337 Inclusive Education
 การศึกษาแบบเรียนรวม
3(3-0-6)
1012445 Activities for Learners Development
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3(2-2-5)
1012450 Health Psychology
 จิตวิทยาสุขภาพ
3(3-0-6)
1012216 Community Psychology
 จิตวิทยาชุมชน
3(3-0-6)
1012321 School Guidance Management
 การบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษา
3(3-0-6)
1012328 Statistic Analysis in Psychological Reasearch
 สถิติวิเคราะห์เพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา
3(2-2-5)
1012335 Elementary School Child Psychology and Guidance
 จิตวิทยาและการแนะแนวเด็กประถมศึกษา
3(2-2-5)
1012336 Creative Thinking Development
 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
3(2-2-5)
1012340 Methods of Effective Study
 การเพิ่มสมรรถภาพทางการเรียน
3(2-2-5)
1012346 Stress Management Trainings
 การฝึกการบริหารความเครียด
3(2-2-5)
1012449 Buddhist and Guidance Psychology
 พุทธศาสตร์กับจิตวิทยาการแนะแนว
3(2-2-5)
1012208 Psychological and School Guidance Services
 การจัดบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนวในสถานศึกษา
3(2-2-5)
1012215  Mental Health and Adjustment
 สุขภาพจิตและการปรับตัว
3(3-0-6)
1012322 Psychology of Motivation
 จิตวิทยาการจูงใจ
3(3-0-6)
1012326 Introduction to Group Counseling Psychology
 จิตวิทยาการปรึกษากลุ่มเบื้องต้น
3(2-2-5)
1012331 Computer for Psychologist
 คอมพิวเตอร์สำหรับนักจิตวิทยา
3(2-2-5)
1012338 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
1012204 Human Relationship
 มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
1012319 Applied Psychology for Learning
 การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
1012339 Abnormal Psychology
 จิตวิทยาอปกติ
3(3-0-6)
1012342 Psychology of Personality
 จิตวิทยาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
1012343 Adolescence Guidance Psychology
 จิตวิทยาการแนะแนววัยรุ่น
3(3-0-6)
1012451 Guidance Activities for Life Development
 การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาชีวิต
3(2-2-5)
 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1012454 Preparation for Professional Experience in Psychology
 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยา
3(2-2-5)
1012455 Practicum in Psychology
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยา
3(250)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรีให้เรียน 6 น.ก    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719