ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 แสดงข้อมูล  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการเรียน
คณะ : ครุศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
สังกัด : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ : 552101201156-สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร : 134

เลือก เพื่อแสดงรายวิชา และ ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2001102 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
2001103 Neighboring Lanaguague and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน
3(3-0-6)
2001101 Thai for Communication and Information Retrieval
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ
3(3-0-6)
 1.2 กลุ่มมนุษย์ศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2002102 Aesthetic Appreciation
 สุนทรียนิยม
3(3-0-6)
1002101 Human Behavior Development
 การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
 1.3 กลุ่มสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2003102 Natural Resource and Environments
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
2003101 Thai and Global Society
 สังคมไทยและสังคมโลก
3(3-0-6)
 1.4 กลุ่มคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4004102 Thinking and Decision Making
 การคิดและการตัดสินใจ
3(2-2-5)
4004101 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
4004103 Integrated Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
3(2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    98 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครูจำนวน 24 น.ก    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1001302 Learning Management and Environment for Learning
 การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
1014233 Teacher Professional
 ความเป็นครู
3(3-0-6)
1001204 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
1001201 Language and Culture for Teachers
 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
3(3-0-6)
1009401 Research for Learning Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
1009301 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
1014432 Administration and Quality Assurance of Education
 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
1012207 Psychology for Teachers
 จิตวิทยาสำหรับครู
3(2-2-5)
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    63 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาเอกบังคับจำนวน 33 น.ก    33 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1010203 Educational Technology and Communications Equipments
 เครื่องมือเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
3(2-2-5)
1010302 Learning Resources Services System Management
 การจัดระบบบริการแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
3(2-2-5)
1010101 Principles in Educational Technology and Communications
 หลักการทางเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
3(3-0-6)
1010401 Research and Evaluation in Educational Technology and Communications
 การวิจัยและประเมินผลทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
3(2-2-5)
1010103 Computer for Education
 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
1010301 English for Educational Technology and Communications
 ภาษาอังกฤษเพื่อเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
3(2-2-5)
1010202 Technology of Photography
 เทคโนโลยีการถ่ายภาพ
3(2-2-5)
1010204 Production of Educational Television Program 1
 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 1
3(2-2-5)
1010201 Educational Innovation and Information Technology
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
1010402 Seminar in Educational Technology and Communications
 การสัมมนาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
3(2-2-5)
1010102 Design and Production of Educational Media
 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษา
3(2-2-5)
 2.2.2 วิชาเอกเลือกจำนวน 30 น.ก    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1010312 Telecommunications and Distance Learning
 การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล
3(2-2-5)
1010403 Macro Photography
 การถ่ายภาพระยะใกล้
3(2-2-5)
1010311 Instructional Packages
 ชุดการเรียนการสอน
3(2-2-5)
1010309 Management of Training in Education
 การจัดการฝึกอบรมทางการศึกษา
3(2-2-5)
1010306 AnimationMedia for Education
 สื่อแอนิเมชั่นเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
1010214 Mass Media for Education
 สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
1010205 Educational Innovation
 นวัตกรรมการศึกษา
3(2-2-5)
1010210 Innovation and Technology Application for Cultural Diffusion
 การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเผยแพร่วัฒนธรรม
3(2-2-5)
1010308 Production of Educational Radio Program
 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
1010211 Instructional Media Administration in Schools
 การบริหารสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน
3(3-0-6)
1010206 Computerized Image Retouching
 การตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
1010213 Audio Laboratory Operation
 การดำเนินงานห้องปฏิบัติการทางเสียง
3(2-2-5)
1010212 Utilization of Local Materials for Instructional Media Production
 การใช้วัสดุท้องถิ่นเพื่อการผลิตสื่อการเรียนการสอน
3(2-2-5)
1010209 Studio Photography
 การถ่ายภาพในสตูดิโอ
3(2-2-5)
1010405 Production of Educational Television Program 2
 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 2
3(2-2-5)
1010404 Printed Materials for Advertising and Public Relations
 สิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
1010310 Computer Assisted Instruction
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3(2-2-5)
1010307 Printing Technology for Education
 เทคโนโลยีการพิมพ์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
1010207 Website design for Education
 การออกแบบเว็บไซต์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
1010406 Display and Exhibition
 การจัดแสดงและนิทรรศการ
3(2-2-5)
1010304 Advertising and Public Relations Photography
 การถ่ายภาพโฆษณาและประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
1010303 Portrait Photography
 การถ่ายภาพบุคคล
3(2-2-5)
1010305 Information Network System for Education
 ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
1010208 Computer Multimedia for Education
 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    11 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1010407 Practicum in Educational Technology and Communications2
 การปฏิบัติงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2
3(0-6-3)
1010408 Professional Experience in Educational Technology and Communications
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
5(0-450-0)
1010313 Practicum in Educational Technology and Communications 1
 การปฏิบัติงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1
3(2-2-5)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้วยกว่า 6 น.ก    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719