ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 แสดงข้อมูล  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการเรียน
คณะ : ครุศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
สังกัด : เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒเธšเธฃเธดเธซเธฒเธฃเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒเนเธฅเธฐเธˆเธฑเธ”เธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ
เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒ : 552101201158-สาขาวิชาการบริหารจัดการศึกษา
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร : 132

เลือก เพื่อแสดงรายวิชา และ ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2001103 Neighboring Lanaguague and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน
3(3-0-6)
2001101 Thai for Communication and Information Retrieval
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ
3(3-0-6)
2001102 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
 1.2 กลุ่มมนุษย์ศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1002101 Human Behavior Development
 การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
2002102 Aesthetic Appreciation
 สุนทรียนิยม
3(3-0-6)
 1.3 กลุ่มสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2003102 Natural Resource and Environments
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
2003101 Thai and Global Society
 สังคมไทยและสังคมโลก
3(3-0-6)
 1.4 กลุ่มคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4004102 Thinking and Decision Making
 การคิดและการตัดสินใจ
3(2-2-5)
4004101 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
4004103 Integrated Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
3(2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    96 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะทางการศึกษา (วิชาชีพครู)    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1014233 Teacher Professional
 ความเป็นครู
3(3-0-6)
1012207 Psychology for Teachers
 จิตวิทยาสำหรับครู
3(2-2-5)
1009301 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
1014432 Administration and Quality Assurance of Education
 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
1001302 Learning Management and Environment for Learning
 การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
1009401 Research for Learning Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
1001204 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
1001201 Language and Culture for Teachers
 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
3(3-0-6)
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    66 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาบังคับ    57 หน่วยกิต
 2.2.1.1 วิชาแกนบริหารจัดการศึกษาให้เรียน 27 น.ก    27 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1014313 General Administration
 การบริหารทั่วไป
3(2-2-5)
1014312 Leadership and Behavior for Educational Leaders
 ภาวะผู้นำและพฤติกรรมผู้นำทางการศึกษา
3(3-0-6)
1014214 Budgeting Administration
 การบริหารงบประมาณ
3(2-2-5)
1014213 Management of Information Technology
 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
1014211 Academic Affairs Administration
 การบริหารงานวิชาการ
3(2-2-5)
1014111 Principles of Educational Administration
 หลักการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
1014212 Education Ethics
 คุณธรรมและจริยธรรมทางการศึกษา
3(3-0-6)
1014311 Personal Management
 การบริหารงานบุคคล
3(2-2-5)
1014112 Educational Policy and Planning
 นโยบายและการวางแผนการศึกษา
3(3-0-6)
 2.2.1.2 วิชาด้านการบริหารการศึกษาให้เรียน 15 น.ก    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1014221 Educational Administration Techniques
 เทคนิคการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
1014322 Project Evaluation
 การประเมินโครงการ
3(2-2-5)
1014421 Personnel Development and Training
 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม
3(2-2-5)
1014222 Organization Development
 การพัฒนาองค์การ
3(2-2-5)
1014321 Resources Management
 การบริหารทรัพยากร
3(2-2-5)
 2.2.1.3 วิชาด้านการจัดการศึกษาให้เรียน 15 น.ก    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1014332 School Office Management
 การจัดการสำนักงานในสถานศึกษา
3(2-2-5)
1014431 Seminar and Conference Management
 การจัดการประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ
3(2-2-5)
1014331 Educational Laws
 กฎหมายการศึกษา
3(3-0-6)
1014231 Strategic Management
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
1014232 Human Relations in Organization
 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
3(3-0-6)
 2.2.2 วิชาเลือกให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 น.ก    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1014341 Finance, Accounting and Supplies in Educationl Institution
 การเงิน การบัญชีและพัสดุในสถานศึกษา
3(2-2-5)
1014242 Organization Behavior
 พฤติกรรมองค์การ
3(3-0-6)
1014243 School Plant Administration
 การบริหารอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
3(2-2-5)
1014343 Education Business
 ธุรกิจการศึกษา
3(3-0-6)
1014244 Knowledge Management in School
 การจัดการความรู้ในสถานศึกษา
3(3-0-6)
1014345 Team Development
 การพัฒนาทีมงาน
3(3-0-6)
1014342 Economics Education
 เศรษฐศาสตร์การศึกษา
3(3-0-6)
1014344 Institutions and Teaching Profession Development
 สถาบันวิชาชีพครูและการพัฒนาวิชาชีพครู
3(2-2-5)
1014241 Skills for Educational Administration
 ทักษะการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1014452 Field Experience in Educational Administration and Management
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารจัดการศึกษา
3(250)
1014451 Preparation for Training in Educational Administration and Management
 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาจัดการศึกษา
3(2-2-5)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรีให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 น.ก    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719