ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 แสดงข้อมูล  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการเรียน
คณะ : ครุศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
สังกัด : เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃเธ›เธฃเธฐเน€เธกเธดเธ™เธœเธฅเนเธฅเธฐเธงเธดเธˆเธฑเธขเธ—เธฒเธ‡เธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ
เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒ : 552101201148-สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร : 131

เลือก เพื่อแสดงรายวิชา และ ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2001102 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
2001103 Neighboring Lanaguague and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน
3(3-0-6)
2001101 Thai for Communication and Information Retrieval
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ
3(3-0-6)
 1.2 กลุ่มมนุษย์ศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1002101 Human Behavior Development
 การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
2002102 Aesthetic Appreciation
 สุนทรียนิยม
3(3-0-6)
 1.3 กลุ่มสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2003102 Natural Resource and Environments
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
2003101 Thai and Global Society
 สังคมไทยและสังคมโลก
3(3-0-6)
 1.4 กลุ่มคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4004103 Integrated Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
3(2-2-5)
4004101 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
4004102 Thinking and Decision Making
 การคิดและการตัดสินใจ
3(2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    95 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1012207 Psychology for Teachers
 จิตวิทยาสำหรับครู
3(2-2-5)
1001201 Language and Culture for Teachers
 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
3(3-0-6)
1009301 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
1009401 Research for Learning Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
1001302 Learning Management and Environment for Learning
 การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
1014233 Teacher Professional
 ความเป็นครู
3(3-0-6)
1001204 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
1014432 Administration and Quality Assurance of Education
 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านแบบเอกเดี่ยว    66 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาเอกบังคับ จำนวน 33 น.ก    33 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1009311 Statistics for Research
 สถิติเพื่อการวิจัย
3(2-2-5)
1009303 Curriculum and Project Evaluation
 การประเมินหลักสูตรและโครงการ
3(2-2-5)
1009306 Educational Measurement Theory
 ทฤษฎีการวัดผลทางการศึกษา
3(3-0-6)
1009203 Psychomotor Measurement Instrument Development
 การพัฒนาเครื่องมือวัดจิตพิสัย
3(2-2-5)
1009402 Administration of Educational Measurement and Evaluation
 การบริหารงานวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
3(2-2-5)
1009304 Educational Quality Assurance
 การประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
1009302 Psychomotor Measurement Instrument Development
 การพัฒนาเครื่องมือวัดทักษะพิสัย
3(2-2-5)
1009207 Instruments for Research Data Collecting
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย
3(2-2-5)
1009309 Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
1009202 Cognitive Measurement Instrument Development
 การพัฒนาเครื่องมือวัดพุทธิพิสัย
3(2-2-5)
1009406 Seminar in Educational Evaluation and Research
 สัมมนาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
 2.2.2 วิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียนราบวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 33 น.ก    33 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1009102 Evaluation in Basic Education
 การประเมินผลในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
1009308 Introduction to Research
 การวิจัยเบื้องต้น
3(2-2-5)
1009318 Classroom Research
 การวิจัยในชั้นเรียน
3(2-2-5)
1009405 Research for Educational Measurement and Evaluation
 การวิจัยสำหรับการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
3(2-2-5)
1009404 Mixed Methods Research
 การวิจัยเชิงผสมผสาน
3(2-2-5)
1009204 Attitude Measurement Instrument Development
 การพัฒนาเครื่องมือวัดเจตคติ
3(2-2-5)
1009312 Nonparamatric Statistics
 สถิตินอนพาราเมตริก
3(2-2-5)
1009403 Qualitative Research
 การวิจัยเชิงคุณภาพ
3(2-2-5)
1009314 Computer for Item Bank Management
 คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการคลังข้อสอบ
3(2-2-5)
1009101 Classroom Evaluation
 การประเมินผลในชั้นเรียน
3(2-2-5)
1009315 Computer for Research Data Analysis
 คอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย
3(2-2-5)
1009313 Computer for Educational Measurement and Evaluation
 คอมพิวเตอร์เพื่อการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
3(2-2-5)
1009305 Educational Indicator Development
 การพัฒนาตัวบ่งชี้ทางการศึกษา
3(2-2-5)
1009205 Readiness Measurement Instrument Development
 การพัฒนาเครื่องมือวัดความพร้อม
3(2-2-5)
1009316 Survey Research
 การวิจัยเชิงสำรวจ
3(2-2-5)
1009201 Authentic Assessment
 การประเมินสภาพจริง
3(2-2-5)
1009317 Experimental Research
 การวิจัยเชิงทดลอง
3(2-2-5)
1009310 Statistic for Educational Measurement and Evaluation
 สถิติเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา
3(2-2-5)
1009307 Aptitude Test Construction
 การสร้างแบบทดสอบวัดความถนัด
3(2-2-5)
1009208 Information Inquirement for Research
 การสืบค้นสารสนเทศเพื่อการวิจัย
3(2-2-5)
1009206 Standardized Test
 แบบทดสอบมาตรฐาน
3(2-2-5)
 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1009408 Full Time Professional Experience Training in Educational Evaluation and Research
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาเต็มรูป
5(0-450-0)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรีให้เรียน 6 น.ก    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719