ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 แสดงข้อมูล  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการเรียน
คณะ : ครุศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
สังกัด : เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃเธ›เธฃเธฐเน€เธกเธดเธ™เธœเธฅเนเธฅเธฐเธงเธดเธˆเธฑเธขเธ—เธฒเธ‡เธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ
เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒ : 602101201148-สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร : 131

เลือก เพื่อแสดงรายวิชา และ ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    32 หน่วยกิต
 1.1 วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ    23 หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษา    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9111101 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
9111103 English in Everyday Use
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
9111102 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
 1.1.2 กลุ่มวิชามนุษยและสังคมศาสตร์    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9121103 Active Citizenship
 ความเป็นพลเมือง
1(1-0-2)
9121101 Life Skills
 ทักษะชีวิต
3(3-0-6)
9121102 Thai and Global Society in 21st Century
 สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21
3(3-0-6)
 1.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9131101 Science and Technology in Everyday Use
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
9131102 Learning and Problem Solving Skills in Mathematics
 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
 1.1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษา    1 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9141101 Physical Activities for Life
 กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต
1(0-2-1)
 1.2 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก    9 หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9112108 Korean Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3(2-2-5)
9112106 Chinese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3(2-2-5)
9112101 Lao Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
3(2-2-5)
9112102 Burmese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
3(2-2-5)
9112107 Japanese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3(2-2-5)
9112104 Cambodian Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
3(2-2-5)
9112103 Vietnamese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
3(2-2-5)
9112105 Malay Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
3(2-2-5)
 1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยและสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9122203 Aesthetics of Fine and Applied Arts
 สุนทรียะทางศิลปกรรม
3(3-0-6)
9122202 Communications in Everyday Use
 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
9122204 Happiness of Life
 ความสุขแห่งชีวิต
3(3-0-6)
9122201 Modern Management and Leadership
 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ
3(3-0-6)
 1.2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9132201 Information Technology and Social Media
 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์
3(2-2-5)
9132204 Health and Aesthetics
 สุขภาพและความงาม
3(3-0-6)
9132203 Technology for Sustainable Development
 เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
9132202 Digital Media Technology in Everyday Use
 เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    93 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    7 หน่วยกิต
 2.1.1 วิชาแกนบังคับให้เรียน 3 น.ก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100201 English for Work
 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
3(2-2-5)
 2.1.2 วิชาแกนเลือกให้เรียนไม่น้อยกว่า 4 น.ก    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100203 Law in Everyday Use
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2(2-0-4)
2100202 Information Design for Presentation
 การออกแบบสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ
2(2-0-4)
2100204 ASEAN Language Skills
 ทักษะภาษาสู่อาเซียน
2(1-2-3)
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    81 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาบังคับให้เรียน 45 น.ก    45 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1103403 Seminar in Educational Evaluation and Research
 สัมมนาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
1103304 Computer for Research Data Analysis
 คอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย
3(2-2-5)
1103302 Curriculum and Project Evaluation
 การประเมินหลักสูตรและโครงการ
3(2-2-5)
1103202 Instruments for Research Data Collecting
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย
3(2-2-5)
1103204 Statistics for Research
 สถิติเพื่อการวิจัย
3(2-2-5)
1103303 Educational Quality Assurance
 การประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
1103318 Educational Research
 วิจัยการศึกษา
3(2-2-5)
1103310 English Reading for Academic Purposes
 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
1103104 Educational Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(2-2-5)
1103314 Qualitative and Mixed Method Research
 การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงผสมผสาน
3(2-2-5)
1103305 Survey Research
 การวิจัยเชิงสำรวจ
3(2-2-5)
1103101 Statistics for Educational Measurement and Evaluation
 สถิติเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา
3(2-2-5)
1103102 Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
1103203 Educational Measurement Theory
 ทฤษฎีการวัดผลทางการศึกษา
3(2-2-5)
1103201 Cognitive Measurement Instrument Development
 การพัฒนาเครื่องมือวัดพุทธิพิสัย
3(2-2-5)
 2.2.2 วิชาเลือกให้เรียน 36 น.ก    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1103211 Curriculum Research and Development
 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
1103405 Research for Educational Measurement and Evaluation
 การวิจัยสำหรับการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
3(2-2-5)
1103316 Computer for Item Bank Management
 คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการคลังข้อสอบ
3(2-2-5)
1103311 Standardized Tests
 แบบทดสอบมาตรฐาน
3(2-2-5)
1103205 Affective Measurement Instrument Development
 การพัฒนาเครื่องมือวัดจิตพิสัย
3(2-2-5)
1103103 Evaluation in Basic Education
 การประเมินผลในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
1103317 Learning Management and Classroom Research
 การจัดการเรียนรู้และการวิจัยในชั้นเรียน
3(2-2-5)
1103213 Educational Innovation and Technology Research and Development
 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
3(2-2-5)
1103212 Psychology for Evaluator
 จิตวิทยาสำหรับนักประเมินผล
3(2-2-5)
1103313 Nonparametric Statistics
 สถิตินอนพาราเมตริก
3(2-2-5)
1103309 Research Practicum
 ปฏิบัติการวิจัย
3(2-2-5)
1103306 Information Retrieval for Research
 การสืบค้นสารสนเทศเพื่อการวิจัย
3(2-2-5)
1103208 Authentic Assessment
 การประเมินสภาพจริง
3(2-2-5)
1103404 English for Academic Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะทางวิชาการ
3(2-2-5)
1103105 Application of Spread Sheet for Educational Measurement
 การใช้โปรแกรมตารางคำนวณสำหรับการวัดทางการศึกษา
3(2-2-5)
1103307 Aptitude Test Development
 การพัฒนาแบบทดสอบความถนัด
3(2-2-5)
1103209 Readiness Measurement Instrument Development
 การพัฒนาเครื่องมือวัดความพร้อม
3(2-2-5)
1103315 Classroom Research
 การวิจัยในชั้นเรียน
3(2-2-5)
1103210 Application of Word Processor for Research
 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำสำหรับงานวิจัย
3(2-2-5)
1103207 Educational Indicator Development
 การพัฒนาตัวบ่งชี้ทางการศึกษา
3(2-2-5)
1103214 Statistical Package for Research Data Manipulation
 โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับการจัดการข้อมูลวิจัย
3(2-2-5)
1103406 Experimental Research
 การวิจัยเชิงทดลอง
3(2-2-5)
1103308 Administration of Educational Measurement and Evaluation
 การบริหารงานวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
3(2-2-5)
1103312 Psychomotor Measurement Instrument Development
 การพัฒนาเครื่องมือวัดทักษะพิสัย
3(2-2-5)
1103206 Computer for Educational Measurement and Evaluation
 คอมพิวเตอร์เพื่อการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
3(2-2-5)
 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1103402 Internship in Educational Evaluation and Research
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
5(0-450-0)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 น.ก    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719