ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 แสดงข้อมูล  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการเรียน
คณะ : ครุศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
สังกัด : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ : 602101201156-สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร : 131

เลือก เพื่อแสดงรายวิชา และ ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    32 หน่วยกิต
 1.1 วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ    23 หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษา    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9111101 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
9111103 English in Everyday Use
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
9111102 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
 1.1.2 กลุ่มวิชามนุษยและสังคมศาสตร์    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9121103 Active Citizenship
 ความเป็นพลเมือง
1(1-0-2)
9121101 Life Skills
 ทักษะชีวิต
3(3-0-6)
9121102 Thai and Global Society in 21st Century
 สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21
3(3-0-6)
 1.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9131101 Science and Technology in Everyday Use
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
9131102 Learning and Problem Solving Skills in Mathematics
 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
 1.1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษา    1 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9141101 Physical Activities for Life
 กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต
1(0-2-1)
 1.2 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก    9 หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9112108 Korean Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3(2-2-5)
9112106 Chinese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3(2-2-5)
9112101 Lao Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
3(2-2-5)
9112102 Burmese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
3(2-2-5)
9112107 Japanese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3(2-2-5)
9112104 Cambodian Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
3(2-2-5)
9112103 Vietnamese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
3(2-2-5)
9112105 Malay Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
3(2-2-5)
 1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยและสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9122204 Happiness of Life
 ความสุขแห่งชีวิต
3(3-0-6)
9122202 Communications in Everyday Use
 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
9122203 Aesthetics of Fine and Applied Arts
 สุนทรียะทางศิลปกรรม
3(3-0-6)
9122201 Modern Management and Leadership
 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ
3(3-0-6)
 1.2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9132202 Digital Media Technology in Everyday Use
 เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
9132204 Health and Aesthetics
 สุขภาพและความงาม
3(3-0-6)
9132203 Technology for Sustainable Development
 เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
9132201 Information Technology and Social Media
 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์
3(2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    93 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    7 หน่วยกิต
 2.1.1 วิชาแกนบังคับ    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100201 English for Work
 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
3(2-2-5)
 2.1.2 วิชาแกนเลือก ไม่น้อยกว่า 4 น.ก    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100202 Information Design for Presentation
 การออกแบบสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ
2(2-0-4)
2100203 Law in Everyday Use
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2(2-0-4)
2100204 ASEAN Language Skills
 ทักษะภาษาสู่อาเซียน
2(1-2-3)
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    79 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาเฉพาะด้านบังคับ 51 น.ก    51 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1104101 Basic of Educational Technology and Communications
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
3(3-0-6)
1104103 Operation and Maintenance of Educational Technology and Communications Equipments
 การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
3(2-2-5)
1104305 Application Program for Instruction on Network
 โปรแกรมประยุกต์สำหรับการเรียนการสอนบนเครือข่าย
3(2-2-5)
1104202 Innovation and Information Technology for Learning
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
1104303 Portrait Photography
 การถ่ายภาพบุคคล
2(1-2-3)
1104304 Administration and Management of Educational Technology and Communications
 การบริหารจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
3(2-2-5)
1104205 English for Educational Technology and Communications 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1
3(2-2-5)
1104401 Management of Training and Seminar in Educational Technology and Communications
 การจัดการฝึกอบรมและสัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
3(2-2-5)
1104204 Animation Media for Education
 สื่อแอนิเมชั่นเพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
1104301 Design and Development Media in Educational Technology and Communications
 การออกแบบและพัฒนาสื่อทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
3(2-2-5)
1104206 Production of Educational Television Program 1
 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 1
3(2-2-5)
1104402 Electronic Media Project
 โครงงานด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
1104104 Ethics for Educational Technologist and Communications
 จรรยาบรรณสำหรับนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2(2-0-4)
1104306 Research in Educational Technology and Communications
 การวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
3(2-2-5)
1104207 Measurement and Evaluation for Educational Technology and Communications
 การวัดและประเมินผลทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
3(2-2-5)
1104102 Graphic Computer for Education
 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
1104203 Technology of Photography
 เทคโนโลยีการถ่ายภาพ
3(2-2-5)
1104302 Multimedia Computer for Education
 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
 2.2.2 วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 28 น.ก    28 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1104211 Design and Development of Electronic Media for Education
 การออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
1104212 Production of Educational Radio Program
 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
1104310 Information Network System for Education
 ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
1104405 Design and Development of Learning in Organizations
 การออกแบบและพัฒนาการเรียนรู้ในองค์กร
3(2-2-5)
1104312 Education using Distance Learning Media
 การศึกษาโดยสื่อทางไกล
2(1-2-3)
1104311 Design of 3 Dimensions Media
 การออกแบบสื่อ 3 มิติ
3(2-2-5)
1104308 Advertising and Public Relation Photography
 การถ่ายภาพโฆษณาและประชาสัมพันธ์
2(1-2-3)
1104209 Website Design for Education
 การออกแบบเว็บไซต์เพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
1104404 Instructional Simulations and Games for Education
 สถานการณ์จำลองและเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
1104309 Production of Educational Television Program 2
 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 2
2(1-2-3)
1104313 Design and Production of Printed Materials for Advertising and Public Relation
 การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
2(1-2-3)
1104214 Mass Communications for Education
 สื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษา
2(2-0-4)
1104406 Educational Media Business
 ธุรกิจสื่อการศึกษา
2(2-0-4)
1104213 Innovation and Technology Application for Cultural Diffusion
 การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเผยแพร่วัฒนธรรม
2(1-2-3)
1104403 Display and Exhibition by Digital Media
 การจัดแสดงและนิทรรศการด้วยสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
1104208 Computerized Photo Retouching
 การตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์
2(1-2-3)
1104210 Digital Print Media
 สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
3(2-2-5)
1104307 English for Educational Technology and Communications 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2
3(2-2-5)
 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1104408 Internship in Educational Technology and Communications
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
5(450)
1104407 Practicum in Educational Technology and Communications
 การปฏิบัติงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2(0-4-2)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 น.ก    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719