ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 แสดงข้อมูล  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการเรียน
คณะ : ครุศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
สังกัด : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ : 602101201161-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร : 140

เลือก เพื่อแสดงรายวิชา และ ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    32 หน่วยกิต
 1.1 วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ    23 หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษา    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9111103 English in Everyday Use
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
9111102 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
9111101 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
 1.1.2 กลุ่มวิชามนุษยและสังคมศาสตร์    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9121102 Thai and Global Society in 21st Century
 สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21
3(3-0-6)
9121103 Active Citizenship
 ความเป็นพลเมือง
1(1-0-2)
9121101 Life Skills
 ทักษะชีวิต
3(3-0-6)
 1.1.3 กลุ่มวิชาวิทย์และคณิต    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9131102 Learning and Problem Solving Skills in Mathematics
 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
9131101 Science and Technology in Everyday Use
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
 1.1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษา    1 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9141101 Physical Activities for Life
 กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต
1(0-2-1)
 1.2 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก    9 หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9112106 Chinese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3(2-2-5)
9112108 Korean Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3(2-2-5)
9112105 Malay Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
3(2-2-5)
9112104 Cambodian Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
3(2-2-5)
9112103 Vietnamese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
3(2-2-5)
9112107 Japanese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3(2-2-5)
9112102 Burmese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
3(2-2-5)
9112101 Lao Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
3(2-2-5)
 1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยและสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9122202 Communications in Everyday Use
 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
9122204 Happiness of Life
 ความสุขแห่งชีวิต
3(3-0-6)
9122201 Modern Management and Leadership
 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ
3(3-0-6)
9122203 Aesthetics of Fine and Applied Arts
 สุนทรียะทางศิลปกรรม
3(3-0-6)
 1.2.3 กลุ่มวิชาวิทย์และคณิต    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9132203 Technology for Sustainable Development
 เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
9132201 Information Technology and Social Media
 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์
3(2-2-5)
9132204 Health and Aesthetics
 สุขภาพและความงาม
3(3-0-6)
9132202 Digital Media Technology in Everyday Use
 เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    102 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครูให้เรียน 30 น.ก    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1103301 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
1100301 Learning Management and Classroom Management
 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
1105101 Teacher Professional
 ความเป็นครู
3(3-0-6)
1102207 Psychology for Teachers
 จิตวิทยาสำหรับครู
3(2-2-5)
1100202 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
1100101 Philosophy of Education
 ปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
1100201 Language and Culture for Teachers
 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
3(2-2-5)
1103401 Research for Learning Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
1104201 Educational Innovation and Information Technology
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
1105401 Administration and Quality Assurance of Education
 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
 2.2 กลุ่มวิชาเอกให้เรียนไม่น้อยกว่า 66 น.ก    66 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับให้เรียน 48 น.ก    48 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1101202 English in Computer Manual
 ภาษาอังกฤษในคู่มือคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
1101302 Cloud Computing for Modern Education
 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเพื่อการศึกษาสมัยใหม่
3(2-2-5)
1101403 Computer Labs Management for Learning in the 21st Century
 การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3(2-2-5)
4114204 System Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(2-2-5)
1101402 English for Programming
 ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนโปรแกรม
3(2-2-5)
1101203 Database Management System for Education
 ระบบจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา
3(2-2-5)
1101102 Mathematics for Computer
 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
4114104 Data Structure and Algorithms
 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3(2-2-5)
1101401 Computer Project for Education
 โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
4114102 Computer Programming and Algorithms
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม
3(2-2-5)
1101301 Course Design for Computer Training
 การออกแบบหลักสูตรเพื่อการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
1101204 Computer Graphic Design for Education
 การออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
1101201 Computer Architecture and Operating System
 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
4114203 Computer Network and Data Communication
 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล
3(2-2-5)
4114103 Object-Oriented Programming 1
 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1
3(2-2-5)
1101101 Computer for Education
 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
3(3-0-6)
 2.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือกให้เรียนไม่น้อยกว่า 18 น.ก    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1101304 3D Application for Education
 โปรแกรมประยุกต์สามมิติสำหรับงานการศึกษา
3(2-2-5)
1101305 Statistics and Research Application for Education
 โปรแกรมประยุกต์สถิติและวิจัยทางด้านการศึกษา
3(2-2-5)
1101308 Multimedia Production for Education
 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
1101311 Information Technology in Office Automation Systems
 เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบสำนักงานอัตโนมัติ
3(2-2-5)
1101313 Education Entrepreneurship
 การเป็นผู้ประกอบการเพื่อธุรกิจการศึกษา
3(2-2-5)
1101320 Computer for Education Seminar
 การสัมมนาทางคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
1101210 Program Development for Item Bank Management
 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการจัดการคลังข้อสอบ
3(2-2-5)
1101317 English for Reading Computer field
 ภาษาอังกฤษสำหรับการอ่านบทความทางคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
1101213 Game Development for Education
 การพัฒนาเกมเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
1101315 Information Technology for Learning Management in the 21st Century
 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3(2-2-5)
1101207 Animation for Education
 แอนิเมชั่นสำหรับงานด้านการศึกษา
3(2-2-5)
1101307 Computer Assisted Instruction
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3(2-2-5)
1101312 Decision Support Systems for Education
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับงานด้านการศึกษา
3(2-2-5)
1101306 Web Design for Education
 การออกแบบเว็บสำหรับงานด้านการศึกษา
3(2-2-5)
1101214 Microprocessor Teaching
 การสอนไมโครโปรเซสเซอร์
3(2-2-5)
1101319 Ethics in Information Technology
 จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
1101209 Web Based Instruction for Education
 เว็บช่วยสอนสำหรับการศึกษา
3(2-2-5)
1101318 English for Computer Teaching
 ภาษาอังกฤษสำหรับการสอนคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
1101309 Computer for Instruction
 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
3(2-2-5)
1101208 Programs Study for Training
 การศึกษาโปรแกรมเพื่อการฝึกอบรม
3(2-2-5)
1101212 e-Learning Management Systems
 ระบบการจัดการอีเลิร์นนิ่ง
3(2-2-5)
1101314 Software Package and Application
 โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน
3(2-2-5)
1101316 Information Systems for Knowledge Management
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้
3(2-2-5)
1101310 Software Package for Education
 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
1101215 Electronic Commerce Development for Education Business
 การพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจการศึกษา
3(2-2-5)
1101211 Selected Topic in Computer for Education
 เรื่องเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1101404 Internship in Computer
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์
6(0-540-0)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรีให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 น.ก    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719