ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 แสดงข้อมูล  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการเรียน
คณะ : ครุศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
สังกัด : เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃเธ›เธฃเธฐเน€เธกเธดเธ™เธœเธฅเนเธฅเธฐเธงเธดเธˆเธฑเธขเธ—เธฒเธ‡เธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ
เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒ : 622101201159-สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร : 134

เลือก เพื่อแสดงรายวิชา และ ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30หน่วยกิต    30 หน่วยกิต
 1.1 วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 23 หน่วยกิต    23 หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษา    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9111101 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
9111102 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
9111103 English in Everyday Use
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
 1.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9121101 Life Skills
 ทักษะชีวิต
3(3-0-6)
9121102 Thai and Global Society in 21st Century
 สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21
3(3-0-6)
9121103 Active Citizenship
 ความเป็นพลเมือง
1(1-0-2)
 1.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9131102 Learning and Problem Solving Skills in Mathematics
 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
9131101 Science and Technology in Everyday Use
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
 1.1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษา    1 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9141101 Physical Activities for Life
 กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต
1(0-2-1)
 1.2 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต    7 หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชาภาษาให้เรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9112103 Vietnamese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
3(2-2-5)
9112105 Malay Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
3(2-2-5)
9112101 Lao Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
3(2-2-5)
9112104 Cambodian Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
3(2-2-5)
9112108 Korean Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3(2-2-5)
9112107 Japanese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3(2-2-5)
9192301 English Language Use and Communication
 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
2(1-2-3)
9112106 Chinese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3(2-2-5)
9112102 Burmese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
3(2-2-5)
 1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เรียนไม่น้อยกว่า5 หน่วยกิต    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9122204 Happiness of Life
 ความสุขแห่งชีวิต
3(3-0-6)
9122201 Modern Management and Leadership
 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ
3(3-0-6)
9122203 Aesthetics of Fine and Applied Arts
 สุนทรียะทางศิลปกรรม
3(3-0-6)
9122202 Communications in Everyday Use
 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
9192302 King’s Philosophy for Locality Development
 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2(2-0-4)
 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต    98 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับเรียน 38 หน่วยกิต    38 หน่วยกิต
 2.1.1 วิชาชีพครูให้เรียน 24 หน่วยกิต    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1190201 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3(3-0-6)
1190202 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(3-0-6)
1190203 Innovation and Information Technology for Educational Communication Learning
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
2(1-2-3)
1190302 Learning Innovation Research and Development
 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3(3-0-6)
1190101 Morals, Ethics, Code of Ethics, and Teachers’ Spirituality
 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2(2-0-4)
1190204 Communication Skills and Culture for Teachers
 ทักษะการสื่อสารและวัฒนธรรมสำหรับครู
2(2-0-4)
1190103 Psychology for Teachers
 จิตวิทยาสำหรับครู
3(3-0-6)
1190102 Philosophy of Education
 ปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
1190301 Learning Management Sciences
 วิทยาการจัดการเรียนรู้
3(3-0-6)
 2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1190303 Practicum 2
 การปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 2
1(120)
1190205 Practicum 1
 การปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 1
1(120)
1190401 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(720)
1190402 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(720)
 2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต    60 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาเอกบังคับเรียน 40 หน่วยกิต    40 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1198305 Project Evaluation
 การประเมินโครงการ
2(1-2-3)
1198301 Digital Tools for Educational Measurement Evaluation and Research
 เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
1198308 Seminar in Educational Measurement Evaluation and Research
 สัมมนาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
1198102 Evaluation in Basic Education
 การประเมินในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3(3-0-6)
1198306 Writing and Publishing research
 การเขียนและเผยแพร่ผลงานวิจัย
3(2-2-5)
1198204 Educational Research Data Analysis
 การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
1198303 Statistics Teaching Methodology
 วิธีวิทยาการสอนสถิติ
3(2-2-5)
1198302 Classroom Action Research
 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
3(2-2-5)
1198307 Project Teaching Methodology
 วิธีวิทยาการสอนโครงงาน
3(2-2-5)
1198101 Instruments for Research Data Colleting
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย
3(3-0-6)
1198304 Administration of Educational Measurement and Evaluation
 การบริหารงานวัดผลและประเมินทางการศึกษา
3(2-2-5)
1198201 Educational Measurement Theory
 ทฤษฎีการวัดทางการศึกษา
2(2-0-4)
1198202 Statistics for Educational Measurement and Evaluation
 สถิติเพื่อการวัดและประเมินการศึกษา
3(2-2-5)
1198203 Educational Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
3(3-0-6)
 2.2.2 วิชาเอกเลือกให้เรียนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต    20 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1198111 Application of Spread Sheet for Educational Measurement
 การใช้โปรแกรมตารางคำนวณสำหรับการวัดทางการศึกษา
3(2-2-5)
1198322 Research for Educational Measurement and Evaluation
 การวิจัยสำหรับการวัดและประเมินทางการศึกษา
3(3-0-6)
1198122 Information Retrieval for Research
 การสืบค้นสารสนเทศเพื่อการวิจัย
2(1-2-3)
1198331 Student Development Activity in Basic Education
 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
1198311 Psychomotor Measurement Instrument Development
 การพัฒนาเครื่องมือวัดทักษะพิสัย
3(2-2-5)
1198213 Cognitive Measurement Instrument Development
 การพัฒนาเครื่องมือวัดพุทธิพิสัย
3(2-2-5)
1198333 Integrated Curriculum and Learning Design
 การออกแบบหลักสูตรและการเรียนรู้แบบบูรณาการ
3(2-2-5)
1198325 Qualitative Research
 การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงผสมผสาน
3(3-0-6)
1198321 Survey Research
 การวิจัยเชิงสำรวจ
3(3-0-6)
1198312 Computer for Item Bank Management
 คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการคลังข้อสอบ
3(3-0-6)
1198215 Aptitude Test Development
 การพัฒนาแบบทดสอบวัดความถนัด
3(2-2-5)
1198211 Affective Measurement Instrument Development
 การพัฒนาเครื่องมือวัดจิตพิสัย
3(2-2-5)
1198131 Creative Thinking Development in Classroom
 การพัฒนาการคิดเชิงสร้างสรรค์ในชั้นเรียน
3(3-0-6)
1198212 Computer for Educational Measurement and Evaluation
 คอมพิวเตอร์เพื่อการวัดผลและประเมินทางการศึกษา
3(2-2-5)
1198112 Psychology for Evaluator
 จิตวิทยาสำหรับนักวัดและประเมินทางการศึกษา
3(3-0-6)
1198332 Education and community learning management
 การศึกษาและการจัดการเรียนรู้ในชุมชน
3(2-2-5)
1198214 Quality Assurance of Education
 การประกันคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
1198121 Application of Word Processor for Research
 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำสำหรับการวิจัย
3(2-2-5)
1198324 Experimental Research
 การวิจัยเชิงทดลอง
3(3-0-6)
1198323 Research Practicum
 ปฏิบัติการวิจัย
2(1-2-3)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719