ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 แสดงข้อมูล  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการเรียน
คณะ : ครุศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
สังกัด : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ : 622101201160-สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร : 136

เลือก เพื่อแสดงรายวิชา และ ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต
 1.1 วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเรียน 23 หน่วยกิต    23 หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษา    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9111101 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
9111102 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
9111103 English in Everyday Use
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
 1.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9121101 Life Skills
 ทักษะชีวิต
3(3-0-6)
9121103 Active Citizenship
 ความเป็นพลเมือง
1(1-0-2)
9121102 Thai and Global Society in 21st Century
 สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21
3(3-0-6)
 1.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9131102 Learning and Problem Solving Skills in Mathematics
 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
9131101 Science and Technology in Everyday Use
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
 1.1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษา    1 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9141101 Physical Activities for Life
 กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต
1(0-2-1)
 1.2 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า 7 หน่วบกิต    7 หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชาภาษาให้เรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9112106 Chinese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3(2-2-5)
9112108 Korean Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3(2-2-5)
9112107 Japanese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3(2-2-5)
9112105 Malay Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
3(2-2-5)
9112103 Vietnamese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
3(2-2-5)
9192301 English Language Use and Communication
 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
2(1-2-3)
9112104 Cambodian Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
3(2-2-5)
9112102 Burmese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
3(2-2-5)
9112101 Lao Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
3(2-2-5)
 1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เรียนไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9122204 Happiness of Life
 ความสุขแห่งชีวิต
3(3-0-6)
9192302 King’s Philosophy for Locality Development
 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2(2-0-4)
9122202 Communications in Everyday Use
 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
9122203 Aesthetics of Fine and Applied Arts
 สุนทรียะทางศิลปกรรม
3(3-0-6)
9122201 Modern Management and Leadership
 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ
3(3-0-6)
 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า100 หน่วยกิต    100 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู บังคับเรียน 38 หน่วยกิต    38 หน่วยกิต
 2.1.1 วิชาชีพครูให้เรียน 24 หน่วยกิต    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1190201 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3(3-0-6)
1190204 Communication Skills and Culture for Teachers
 ทักษะการสื่อสารและวัฒนธรรมสำหรับครู
2(2-0-4)
1190302 Learning Innovation Research and Development
 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3(3-0-6)
1190301 Learning Management Sciences
 วิทยาการจัดการเรียนรู้
3(3-0-6)
1190203 Innovation and Information Technology for Educational Communication Learning
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
2(1-2-3)
1190102 Philosophy of Education
 ปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
1190101 Morals, Ethics, Code of Ethics, and Teachers’ Spirituality
 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2(2-0-4)
1190103 Psychology for Teachers
 จิตวิทยาสำหรับครู
3(3-0-6)
1190202 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(3-0-6)
 2.1.2 วิชาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1190401 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(720)
1190303 Practicum 2
 การปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 2
1(120)
1190402 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(720)
1190205 Practicum 1
 การปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 1
1(120)
 2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า    62 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาเอกบังคับเรียน 42 หน่วยกิต    42 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1197305 Research in Digital Technology for Education
 การวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
3(3-0-6)
1197307 Management of Training and Seminar in Digital Technology for Education
 การจัดการฝึกอบรมและสัมมนาทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
1197302 Advanced Digital Technology and Computer for Education
 วิทยาการก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
1197301 Computational Science for Digital Technology Teachers
 วิทยาการคานวณสำหรับครูเทคโนโลยีดิจิทัล
3(2-2-5)
1197204 Database Systems for Education
 การจัดทำฐานข้อมูลทางการศึกษา
2(1-2-3)
1197201 Design and Development Digital Technology for Education
 การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
1197203 Graphic Animation and Digital Media Design for Education
 การออกแบบและผลิตกราฟิก แอนิเมชัน และสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
1197101 Digital Technology for Education
 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
3(3-0-6)
1197306 Management of Digital Technology and Computer Learning Environments
 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์
2(1-2-3)
1197104 Science and Mathematics for Digital Technology Teachers
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับครูเทคโนโลยีดิจิทัล
3(3-0-6)
1197303 Computer Programing and Developing Applications for Education
 การเขียนโปรแกรมและพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
1197103 Using and Maintenance of Computer Equipment and Digital Technology for Education
 การใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
1197202 Digital Radio and Television Program for Education
 วิทยุและโทรทัศน์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
1197304 Technical Learning Management of Digital technology for Education
 เทคนิคการจัดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
3(3-0-6)
1197102 Photo and Digital Video for Education
 การถ่ายภาพและวีดิทัศน์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
 2.2.2 วิชาเอกเลือกให้เรียนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต    20 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1197206 Network System and Cloud Computing Systems Management for Education
 ระบบเครือข่ายและการจัดการระบบคลาวด์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
1197310 Design of 3 Dimensions Media
 การออกแบบสื่อ 3 มิติ
3(2-2-5)
1197207 Education Technology using Distance Learning Media
 เทคโนโลยีการศึกษาโดยสื่อทางไกล
2(1-2-3)
1197205 Information System and Digital for Education
 ระบบสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
1197107 Website Design Technology for Education
 เทคโนโลยีการออกแบบเว็บไซต์เพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
1197208 Innovation and Technology Application for Cultural Diffusion
 การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเผยแพร่วัฒนธรรม
2(1-2-3)
1197108 Digital Print Media Technology
 เทคโนโลยีสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
3(2-2-5)
1197308 Digital Business Technology for Education
 ธุรกิจดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
3(3-0-6)
1197105 Computer Systems and Digital Technology for Education
 ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
1197309 Creativity Digital Television Program for Education
 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
1197209 Portrait Photography
 การถ่ายภาพบุคคล
2(1-2-3)
1197106 Digital Technology for Students with Special Needs
 เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
3(2-2-5)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719