ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 แสดงข้อมูล  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการเรียน
คณะ : ครุศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
สังกัด : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ : 622101201147-สาขาวิชาพลศึกษา
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร : 134

เลือก เพื่อแสดงรายวิชา และ ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต    30 หน่วยกิต
 1.1 วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ    23 หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษา    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9111101 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
9111103 English in Everyday Use
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
9111102 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
 1.1.2 กลุ่มวิชามนุษยและสังคมศาสตร์    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9121103 Active Citizenship
 ความเป็นพลเมือง
1(1-0-2)
9121102 Thai and Global Society in 21st Century
 สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21
3(3-0-6)
9121101 Life Skills
 ทักษะชีวิต
3(3-0-6)
 1.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9131102 Learning and Problem Solving Skills in Mathematics
 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
9131101 Science and Technology in Everyday Use
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
 1.1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษา    1 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9141101 Physical Activities for Life
 กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต
1(0-2-1)
 1.2 วิชาศึกษาทั่วไปเลือกไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต    7 หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชาภาษาให้เรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9112108 Korean Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3(2-2-5)
9112106 Chinese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3(2-2-5)
9112101 Lao Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
3(2-2-5)
9112102 Burmese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
3(2-2-5)
9112107 Japanese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3(2-2-5)
9112104 Cambodian Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
3(2-2-5)
9192301 English Language Use and Communication
 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
2(1-2-3)
9112103 Vietnamese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
3(2-2-5)
9112105 Malay Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
3(2-2-5)
 1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9122201 Modern Management and Leadership
 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ
3(3-0-6)
9192302 King’s Philosophy for Locality Development
 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2(2-0-4)
9122202 Communications in Everyday Use
 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
9122204 Happiness of Life
 ความสุขแห่งชีวิต
3(3-0-6)
9122203 Aesthetics of Fine and Applied Arts
 สุนทรียะทางศิลปกรรม
3(3-0-6)
 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต    98 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับเรียนไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต    38 หน่วยกิต
 2.1.1 วิชาชีพครูให้เรียน 24 หน่วยกิต    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1190204 Communication Skills and Culture for Teachers
 ทักษะการสื่อสารและวัฒนธรรมสำหรับครู
2(2-0-4)
1190203 Innovation and Information Technology for Educational Communication Learning
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
2(1-2-3)
1190102 Philosophy of Education
 ปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
1190202 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(3-0-6)
1190201 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3(3-0-6)
1190103 Psychology for Teachers
 จิตวิทยาสำหรับครู
3(3-0-6)
1190101 Morals, Ethics, Code of Ethics, and Teachers’ Spirituality
 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2(2-0-4)
1190301 Learning Management Sciences
 วิทยาการจัดการเรียนรู้
3(3-0-6)
1190302 Learning Innovation Research and Development
 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3(3-0-6)
 2.1.2 วิชาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาให้เรียนไม่น้อนกว่า 14 หน่วยกิต    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1190402 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(720)
1190205 Practicum 1
 การปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 1
1(120)
1190303 Practicum 2
 การปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 2
1(120)
1190401 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(720)
 2.2 กลุ่มวิชาเอกไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต    60 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาเอกบังคับเรียน 40 หน่วยกิต    40 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1193202 Testing and Physical Fitness Enhancing
 การทดสอบและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
2(1-2-3)
1193201 English for Physical Education Profession
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพพลศึกษา
2(2-0-4)
1193103 Human Movement and Motor Development
 การเคลื่อนไหวและพัฒนาการทางกลไกของมนุษย์
3(3-0-6)
1193107 Prevention and First Aid for Injuries
 การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บ
2(2-0-4)
1193104 Games and Recreation Activities
 เกมและกิจกรรมนันทนาการ
1(0-2-1)
1193106 Physiology of Exersice
 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย
2(1-2-3)
1193110 Swords
 กระบี่
1(0-2-1)
1193203 Physical Education Management in School
 การบริหารจัดการพลศึกษาในโรงเรียน
3(3-0-6)
1193105 Tracks
 กรีฑาลู่
1(0-2-1)
1193304 Classroom Action Research in Physical Education
 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนพลศึกษา
2(1-2-3)
1193301 Physical Education Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตรพลศึกษา
3(3-0-6)
1193303 Psychology and Learning Management in Physical Education
 จิตวิทยากับการจัดการเรียนรู้พลศึกษา
2(2-0-4)
1193204 Assessment in Learning Physical Education
 การประเมินผลการเรียนรู้พลศึกษา
2(1-2-3)
1193205 Physical Education for the Disabled
 พลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ
2(2-0-4)
1193102 Anatomy and Physiology
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
3(3-0-6)
1193302 Learning Management in Physical Education
 การจัดการเรียนรู้พลศึกษา
3(2-2-5)
1193305 Seminar in Physical Education
 การสัมมนาทางพลศึกษา
2(2-0-4)
1193101 Foundations of Physical Education, Exercise Science and Sports
 รากฐานทางพลศึกษา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย และกีฬา
2(2-0-4)
1193109 Swimming
 ว่ายน้ำ
1(0-2-1)
1193108 Gymnastics
 ยิมนาสติก
1(0-2-1)
 2.2.2 วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต    20 หน่วยกิต
 2.2.2.1 กลุ่มวิชาภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต    18 หน่วยกิต
 2.2.2.1.ก กลุ่มการเคลื่อนไหวพื้นฐานและกิจกรรมประกอบจังหวะไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1193208 Social Dance
 ลีลาศ
1(0-2-1)
1193207 Aerobic Dances
 แอโรบิคดานซ์
1(0-2-1)
1193206 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1(0-2-1)
1193210 Folk Dance
 เต้นรำพื้นเมือง
1(0-2-1)
1193211 Physical Exercise
 การบริหารกาย
1(0-2-1)
1193209 Yoga
 โยคะ
1(0-2-1)
 2.2.2.1.ข กลุ่มการเล่นเกมและกีฬาไทยไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1193214 Recreation and Leisure Time
 นันทนาการและการใช้เวลาว่าง
2(1-2-3)
1193212 Takraw
 ตะกร้อ
1(0-2-1)
1193213 Muay Thai
 มวยไทย
1(0-2-1)
1193215 Recreation Management in school and community
 การจัดนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน
2(1-2-3)
 2.2.2.1.ค กลุ่มกีฬาสากลประเภทเดี่ยว/คู่ ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1193222 Boxing
 มวยสากล
1(0-2-1)
1193224 Martial Arts
 ศิลปะการป้องกันตัว
1(0-2-1)
1193220 Cycling
 จักรยาน
1(0-2-1)
1193221 Petanque
 เปตอง
1(0-2-1)
1193223 Archery
 ยิงธนู
1(0-2-1)
1193219 Lawn Tennis
 ลอนเทนนิส
1(0-2-1)
1193217 Badminton
 แบดมินตัน
1(0-2-1)
1193216 Fields
 กรีฑาลาน
1(0-2-1)
1193225 Snooker
 สนุ้กเกอร์
1(0-2-1)
1193218 Table Tennis
 เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
 2.2.2.1.ง กลุ่มกีฬาสากลประเภททีม ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1193227 Futsal
 ฟุตซอล
1(0-2-1)
1193228 Hockey
 ฮอกกี้
1(0-2-1)
1193226 Basketball
 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
1193111 Football
 ฟุตบอล
1(0-2-1)
1193112 Volleyball
 วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
 2.2.2.1.จ กลุ่มกลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1193237 Strategies in Table Tennis Coaching and Management
 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาเทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
1193238 Life Saving and Aquatic Safety Education
 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ
1(0-2-1)
1193239 Weight Training
 การฝึกด้วยน้ำหนัก
1(0-2-1)
1193234 Strategies in Badminton Coaching and Management
 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาแบดมินตัน
1(0-2-1)
1193231 Strategies in Football Coaching and Management
 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล
1(0-2-1)
1193235 Strategies in Basketball Coaching and Management
 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล
1(0-2-1)
1193230 Strategies in Swimming Coaching and Management
 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาว่ายน้ำ
1(0-2-1)
1193232 Strategies in Volleyball Coaching and Management
 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
1(0-2-1)
1193229 Strategies in Tracks Coaching and Management
 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬากรีฑาลู่
1(0-2-1)
1193236 Strategies in Fields Coaching and Management
 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬากรีฑาลาน
1(0-2-1)
1193233 Strategies in Takraw Coaching and Management
 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาตะกร้อ
1(0-2-1)
 2.2.2.2 กลุ่มวิชาภาคทฤษฎี ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1193247 Scout Advanced Unit Leader Training Course (S.A.T.C)
 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ขั้นความรู้ขั้นสูง
2(1-2-3)
1193248 Public Relations in Sports
 การประชาสัมพันธ์ทางกีฬา
2(2-0-6)
1193243 Sport Management
 การจัดการทางการกีฬา
2(1-2-3)
1193240 Scout Unit Leader, Girl Scout, Red Cross Youth and Girl Guides
 ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และ ผู้บำเพ็ญประโยชน์
2(1-2-3)
1193249 Food and Nutrition for Health
 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
1193245 Facilities and Equipment in Physical Education
 อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกทางพลศึกษา
2(1-2-3)
1193246 Sports Coaching
 การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา
2(1-2-3)
1193244 Psychology of Sports
 จิตวิทยาการกีฬา
2(1-2-3)
1193242 Instruction Management in Health Education
 การจัดการเรียนรู้สุขศึกษา
2(1-2-3)
1193241 Basic Movement Activities and Physical Activity for Kids
 การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวพื้นฐานและกิจกรรมทางกายสำหรับเด็ก
2(1-2-3)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719