ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 แสดงข้อมูล  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการเรียน
คณะ : ครุศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
สังกัด : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ : 622101201105-สาขาวิชาการประถมศึกษา
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร : 135

เลือก เพื่อแสดงรายวิชา และ ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต    30 หน่วยกิต
 1.1 วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ    23 หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษา    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9111102 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
9111101 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
9111103 English in Everyday Use
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
 1.1.2 กลุ่มวิชามนุษยและสังคมศาสตร์    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9121102 Thai and Global Society in 21st Century
 สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21
3(3-0-6)
9121101 Life Skills
 ทักษะชีวิต
3(3-0-6)
9121103 Active Citizenship
 ความเป็นพลเมือง
1(1-0-2)
 1.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9131101 Science and Technology in Everyday Use
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
9131102 Learning and Problem Solving Skills in Mathematics
 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
 1.1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษา    1 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9141101 Physical Activities for Life
 กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต
1(0-2-1)
 1.2 วิชาศึกษาทั่วไปเลือกไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต    7 หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชาภาษาให้เรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9192301 English Language Use and Communication
 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
2(1-2-3)
9112104 Cambodian Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
3(2-2-5)
9112107 Japanese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3(2-2-5)
9112101 Lao Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
3(2-2-5)
9112106 Chinese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3(2-2-5)
9112108 Korean Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3(2-2-5)
9112102 Burmese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
3(2-2-5)
9112105 Malay Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
3(2-2-5)
9112103 Vietnamese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
3(2-2-5)
 1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9122202 Communications in Everyday Use
 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
9122203 Aesthetics of Fine and Applied Arts
 สุนทรียะทางศิลปกรรม
3(3-0-6)
9122204 Happiness of Life
 ความสุขแห่งชีวิต
3(3-0-6)
9122201 Modern Management and Leadership
 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ
3(3-0-6)
9192302 King’s Philosophy for Locality Development
 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2(2-0-4)
 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต    99 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับเรียนไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต    38 หน่วยกิต
 2.1.1 วิชาชีพครูให้เรียน 24 หน่วยกิต    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1190301 Learning Management Sciences
 วิทยาการจัดการเรียนรู้
3(3-0-6)
1190201 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3(3-0-6)
1190302 Learning Innovation Research and Development
 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3(3-0-6)
1190204 Communication Skills and Culture for Teachers
 ทักษะการสื่อสารและวัฒนธรรมสำหรับครู
2(2-0-4)
1190203 Innovation and Information Technology for Educational Communication Learning
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
2(1-2-3)
1190102 Philosophy of Education
 ปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
1190202 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(3-0-6)
1190103 Psychology for Teachers
 จิตวิทยาสำหรับครู
3(3-0-6)
1190101 Morals, Ethics, Code of Ethics, and Teachers’ Spirituality
 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2(2-0-4)
 2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ให้เรียนไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1190401 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(720)
1190303 Practicum 2
 การปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 2
1(120)
1190402 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(720)
1190205 Practicum 1
 การปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 1
1(120)
 2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 61 หน่วยกิต    61 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาเอกบังคับเรียน 40 หน่วยกิต    40 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1192302 Occupation Health Physical and Art Curriculum and Learning Management in Elementary Education
 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพ สุขศึกษา พลศึกษาและศิลปศึกษาในระดับประถมศึกษา
3(3-0-6)
1192102 Thai Language for Elementary Education Teachers
 ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา
2(2-0-4)
1192304 Extra Curricular Activity in Elementary Education
 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษา
3(3-0-6)
1192204 Science and Technology for Elementary Education Teachers
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับครูประถมศึกษา
2(2-0-4)
1192301 Social Studies Curriculum and Learning Management in Elementary Education
 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในระดับประถมศึกษา
3(3-0-6)
1192202 Thai Language Curriculum and Learning Management in Elementary Education
 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับประถมศึกษา
3(3-0-6)
1192105 Media Digital Technology and Innovation for Elementary School Teachers
 สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมสำหรับครูประถมศึกษา
3(3-0-6)
1192201 Mathematics for Elementary Education Teachers
 คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา
2(2-0-4)
1192101 Development and Learning of Elementary Children
 การพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา
3(3-0-6)
1192103 English Language for Elementary Education Teachers
 ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา
2(2-0-4)
1192203 Mathematics Curriculum and Learning Management in Elementary Education
 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา
3(3-0-6)
1192104 Trend of Elementary Education
 ทิศทางและแนวโน้มการประถมศึกษา
3(3-0-6)
1192206 Science and Technology Curriculum and Learning Management in Elementary Education
 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับประถมศึกษา
3(3-0-6)
1192303 English Language Curriculum and Learning Management in Elementary Education
 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา
3(3-0-6)
1192205 Social Studies for Elementary Education Teachers
 สังคมศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา
2(2-0-4)
 2.2.2 วิชาเอกเลือกให้เรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1192207 Learning and moral management for Elementary School Students
  การจัดการเรียนรู้คุณธรรมและค่านิยมสำหรับสำหรับนักเรียนประถมศึกษา
3(3-0-6)
1192209 Drama Activity for Learning Management
 กิจกรรมละครเพื่อการจัดการเรียนรู้
3(3-0-6)
1192307 Research and Seminar in Elementary Classroom
 วิจัยและสัมมนาปัญหาวิจัยในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา
3(3-0-6)
1192108 Creation of Children’s Literary Works
 การสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็ก
3(3-0-6)
1192306 Guidance in Elementary Education
 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา
3(3-0-6)
1192305 Integrated learning management and STEM Education Elementary
 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษา
3(3-0-6)
1192308 English for Communication and Study of Elementary School Teachers
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและค้นคว้าของครูประถมศึกษา
3(3-0-6)
1192106 Education Environment for Community Learning Management
 สิ่งแวดล้อมศึกษาในชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้
3(3-0-6)
1192107 Learning Management for Thinking Skill Development
 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการคิด
3(3-0-6)
1192208 Classroom management and Relationship building with parents
 การบริหารจัดการชั้นเรียนและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง
3(3-0-6)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรีให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719