ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 แสดงข้อมูล  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการเรียน
คณะ : ครุศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
สังกัด : เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒเธงเธดเธ—เธขเธฒเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒ
เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒ : 622101201115-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร : 132

เลือก เพื่อแสดงรายวิชา และ ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต    30 หน่วยกิต
 1.1 วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ    23 หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษา    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9111101 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
9111102 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
9111103 English in Everyday Use
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
 1.1.2 กลุ่มวิชามนุษยและสังคมศาสตร์    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9121101 Life Skills
 ทักษะชีวิต
3(3-0-6)
9121103 Active Citizenship
 ความเป็นพลเมือง
1(1-0-2)
9121102 Thai and Global Society in 21st Century
 สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21
3(3-0-6)
 1.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9131101 Science and Technology in Everyday Use
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
9131102 Learning and Problem Solving Skills in Mathematics
 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
 1.1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษา    1 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9141101 Physical Activities for Life
 กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต
1(0-2-1)
 1.2 วิชาศึกษาทั่วไปเลือกไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต    7 หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชาภาษาให้เรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9112107 Japanese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3(2-2-5)
9112101 Lao Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
3(2-2-5)
9112106 Chinese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3(2-2-5)
9112108 Korean Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3(2-2-5)
9112102 Burmese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
3(2-2-5)
9112105 Malay Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
3(2-2-5)
9112103 Vietnamese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
3(2-2-5)
9192301 English Language Use and Communication
 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
2(1-2-3)
9112104 Cambodian Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
3(2-2-5)
 1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9122204 Happiness of Life
 ความสุขแห่งชีวิต
3(3-0-6)
9122203 Aesthetics of Fine and Applied Arts
 สุนทรียะทางศิลปกรรม
3(3-0-6)
9122201 Modern Management and Leadership
 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ
3(3-0-6)
9122202 Communications in Everyday Use
 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
9192302 King’s Philosophy for Locality Development
 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2(2-0-4)
 2 หมวดวิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต    96 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับเรียนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต    36 หน่วยกิต
 2.1.1 วิชาชีพครูให้เรียน 24 หน่วยกิต    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1190202 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(3-0-6)
1190203 Innovation and Information Technology for Educational Communication Learning
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
2(1-2-3)
1190204 Communication Skills and Culture for Teachers
 ทักษะการสื่อสารและวัฒนธรรมสำหรับครู
2(2-0-4)
1190302 Learning Innovation Research and Development
 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3(3-0-6)
1190301 Learning Management Sciences
 วิทยาการจัดการเรียนรู้
3(3-0-6)
1190103 Psychology for Teachers
 จิตวิทยาสำหรับครู
3(3-0-6)
1190101 Morals, Ethics, Code of Ethics, and Teachers’ Spirituality
 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2(2-0-4)
1190201 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3(3-0-6)
1190102 Philosophy of Education
 ปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
 2.1.2 วิชาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ให้เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1190303 Practicum 2
 การปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 2
1(120)
1190205 Practicum 1
 การปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 1
1(120)
1190402 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(720)
1190401 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(720)
 2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต    60 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาเอกบังคับเรียน 40 หน่วยกิต    40 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1195202 Astronomy and Universe
 ดาราศาสตร์และโลกอวกาศ
3(2-2-5)
4191101 Physics for Teacher 1
 ฟิสิกส์สำหรับครู 1
3(2-2-5)
1195107 Mathematics for Science Teaching
 คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
4192102 Chemistry for Teachers 2
 เคมีสำหรับครู 2
3(2-2-5)
1195203 Environmental Science
 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
1195201 Earth System Science
 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
3(2-2-5)
1195303 Electricity and Energy
 ไฟฟ้าและพลังงาน
3(2-2-5)
1195302 Science Laboratory in School
 การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
2(1-2-3)
4193101 Biology for Teacher 1
 ชีววิทยาสำหรับครู 1
3(2-2-5)
1195301 Seminar in Science and Teaching Science
 สัมมนาวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
1195204 Nature and Scientific Inquiry
 ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
4192101 Chemistry for Teachers 1
 เคมีสำหรับครู 1
3(2-2-5)
 2.2.2 วิชาเอกเลือกให้เรียนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต    20 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1195002 Physical Science
 วิทยาศาสตร์กายภาพ
3(2-2-5)
1195010 Sciences Learning Management by Indigenous Knowledge
 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
3(2-2-5)
1195007 Science Learning Management in Secondary Education
 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
3(2-2-5)
1195015 Biodiversity and Conservation for Sciences Teachers
 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์สำหรับครูวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
1195017 Organizing Sciences Integrated Field Trips
 การจัดทัศนศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ
3(1-4-5)
1195018 Innovations Development for Sciences Teaching
 การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการสอนวิทยาศาสตร์
3(1-4-5)
1195020 Natural Disaster
 ภัยพิบัติธรรมชาติ
3(2-2-5)
1195016 School and Community Waste Management
 การจัดการของเสียในโรงเรียนและชุมชน
3(2-2-5)
1195014 Hydrology for Sciences Teachers
 อุทกวิทยาสำหรับครูวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
1195013 Meteorology for Sciences Teachers
 อุตุนิยมวิทยาสำหรับครูวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
1195008 Research for Developing Science Learning Process
 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
1195001 Life Science
 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3(2-2-5)
1195012 Geology for Sciences Teachers
 ธรณีวิทยาสำหรับครูวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
1195005 STEM Education
 สะเต็มศึกษา
2(1-2-3)
1195019 Alternative Energy
 พลังงานทดแทน
3(3-0-6)
1195004 Science Project and Activity
 โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
1195009 Information Technology for Sciences Teachers
 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
1195011 Scientific Communication
 การสื่อสารวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
1195006 Science Learning Management in Primary Education
 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
1195003 Computational Science
 วิทยาการคำนวณ
3(2-2-5)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719