ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 แสดงข้อมูล  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการเรียน
คณะ : ครุศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
สังกัด : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ : 622101201125-สาขาวิชาศิลปศึกษา
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร : 134

เลือก เพื่อแสดงรายวิชา และ ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต    30 หน่วยกิต
 1.1 วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ    23 หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษา    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9111101 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
9111103 English in Everyday Use
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
9111102 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
 1.1.2 กลุ่มวิชามนุษยและสังคมศาสตร์    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9121103 Active Citizenship
 ความเป็นพลเมือง
1(1-0-2)
9121102 Thai and Global Society in 21st Century
 สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21
3(3-0-6)
9121101 Life Skills
 ทักษะชีวิต
3(3-0-6)
 1.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9131102 Learning and Problem Solving Skills in Mathematics
 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
9131101 Science and Technology in Everyday Use
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
 1.1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษา    1 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9141101 Physical Activities for Life
 กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต
1(0-2-1)
 1.2 วิชาศึกษาทั่วไปเลือกไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต    7 หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชาภาษาให้เรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9112108 Korean Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3(2-2-5)
9112106 Chinese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3(2-2-5)
9112101 Lao Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
3(2-2-5)
9112102 Burmese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
3(2-2-5)
9112107 Japanese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3(2-2-5)
9112104 Cambodian Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
3(2-2-5)
9192301 English Language Use and Communication
 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
2(1-2-3)
9112103 Vietnamese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
3(2-2-5)
9112105 Malay Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
3(2-2-5)
 1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9122203 Aesthetics of Fine and Applied Arts
 สุนทรียะทางศิลปกรรม
3(3-0-6)
9122201 Modern Management and Leadership
 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ
3(3-0-6)
9122202 Communications in Everyday Use
 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
9122204 Happiness of Life
 ความสุขแห่งชีวิต
3(3-0-6)
9192302 King’s Philosophy for Locality Development
 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2(2-0-4)
 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต    98 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต    38 หน่วยกิต
 2.1.1 วิชาชีพครูให้เรียน 24 หน่วยกิต    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1190103 Psychology for Teachers
 จิตวิทยาสำหรับครู
3(3-0-6)
1190101 Morals, Ethics, Code of Ethics, and Teachers’ Spirituality
 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2(2-0-4)
1190301 Learning Management Sciences
 วิทยาการจัดการเรียนรู้
3(3-0-6)
1190302 Learning Innovation Research and Development
 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3(3-0-6)
1190204 Communication Skills and Culture for Teachers
 ทักษะการสื่อสารและวัฒนธรรมสำหรับครู
2(2-0-4)
1190203 Innovation and Information Technology for Educational Communication Learning
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
2(1-2-3)
1190102 Philosophy of Education
 ปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
1190202 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(3-0-6)
1190201 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3(3-0-6)
 2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาให้เรียนไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1190303 Practicum 2
 การปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 2
1(120)
1190402 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(720)
1190401 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(720)
1190205 Practicum 1
 การปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 1
1(120)
 2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต    60 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาเอกบังคับเรียน 40 หน่วยกิต    40 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1194202 Integration of Art Education Learning Subject
 การบูรณาการศิลปศึกษากับสาระการเรียนรู้
3(3-0-6)
1194102 History of Art
 ประวัติศาสตร์ศิลป์
2(2-0-4)
1194101 Visual Art Education
 ทัศนศิลปศึกษา
2(1-2-3)
1194306 Art Education Thesis
 ศิลปศึกษานิพนธ์
3(1-4-4)
1194106 Principles of Design
 หลักการออกแบบ
3(1-4-4)
1194203 Practice in Visual Art 1
 การปฏิบัติการทัศนศิลป์ 1
3(1-4-4)
1194305 Seminar in Art Education
 การจัดสัมมนาทางศิลปศึกษา
2(1-2-3)
1194303 Learning Management of Art Education for Primary Education
 การจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ในระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
1194304 Learning Management of Art Education for Secondary Education
 การจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ในระดับมัธยมศึกษา
3(2-2-5)
1194201 Aesthetics and Art Criticism
 สุนทรียศาสตร์และศิลปวิจารณ์
2(1-2-3)
1194301 Practice in Visual Art 2
 การปฏิบัติการทัศนศิลป์ 2
3(1-4-4)
1194104 Drawing 1
 วาดเส้น 1
3(1-4-4)
1194105 Drawing 2
 วาดเส้น 2
3(1-4-4)
1194302 Multimedia Art
 ศิลปะมัลติมีเดีย
2(1-2-3)
1194103 Composition of Art
 องค์ประกอบศิลป์
3(1-4-4)
 2.2.2 วิชาเอกเลือกให้เรียนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต    20 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1194308 Wisdom in Arts
 ภูมิปัญญาในงานศิลปกรรม
3(2-2-5)
1194204 Printmaking
 ภาพพิมพ์
2(1-2-3)
1194206 Portrait Painting
 การเขียนภาพคนเหมือน
3(2-2-5)
1194107 Painting
 จิตรกรรม
2(1-2-3)
1194109 Thai Art
 ศิลปะไทย
2(1-2-3)
1194208 Art Therapy
 ศิลปะบำบัด
3(2-2-5)
1194205 Thai Painting
 การเขียนภาพจิตรกรรมไทย
3(2-2-5)
1194108 Sculpture
 ประติมากรรม
2(1-2-3)
1194307 Still-Life Painting
 การเขียนภาพหุ่นนิ่ง
3(2-2-5)
1194207 Landscape Painting
 การเขียนภาพทิวทัศน์
3(2-2-5)
1194309 Art and Community
 ศิลปะกับชุมชน
3(2-2-5)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรีให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719