ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 แสดงข้อมูล  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการเรียน
คณะ : ครุศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.พ. (จ-พ,อาทิตย์)
สังกัด : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ : 602901201154-สาขาวิชาจิตวิทยา
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร : 125

เลือก เพื่อแสดงรายวิชา และ ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    32 หน่วยกิต
 1.1 วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ    23 หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษา    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9111103 English in Everyday Use
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
9111101 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
9111102 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
 1.1.2 กลุ่มวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9121102 Thai and Global Society in 21st Century
 สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21
3(3-0-6)
9121101 Life Skills
 ทักษะชีวิต
3(3-0-6)
9121103 Active Citizenship
 ความเป็นพลเมือง
1(1-0-2)
 1.1.3 กลุ่มวิชาวิทย์และคณิต    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9131102 Learning and Problem Solving Skills in Mathematics
 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
9131101 Science and Technology in Everyday Use
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
 1.1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษา    1 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9141101 Physical Activities for Life
 กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต
1(0-2-1)
 1.2 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก    9 หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9112108 Korean Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3(2-2-5)
9112106 Chinese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3(2-2-5)
9112101 Lao Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
3(2-2-5)
9112102 Burmese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
3(2-2-5)
9112107 Japanese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3(2-2-5)
9112104 Cambodian Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
3(2-2-5)
9112103 Vietnamese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
3(2-2-5)
9112105 Malay Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
3(2-2-5)
 1.2.2 กลุ่มวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9122204 Happiness of Life
 ความสุขแห่งชีวิต
3(3-0-6)
9122203 Aesthetics of Fine and Applied Arts
 สุนทรียะทางศิลปกรรม
3(3-0-6)
9122202 Communications in Everyday Use
 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
9122201 Modern Management and Leadership
 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ
3(3-0-6)
 1.2.3 กลุ่มวิชาวิทย์และคณิต    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9132201 Information Technology and Social Media
 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์
3(2-2-5)
9132204 Health and Aesthetics
 สุขภาพและความงาม
3(3-0-6)
9132203 Technology for Sustainable Development
 เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
9132202 Digital Media Technology in Everyday Use
 เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    87 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    7 หน่วยกิต
 2.1.1 วิชาแกนบังคับ    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100201 English for Work
 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
3(2-2-5)
 2.1.2 วิชาแกนเลือก ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100204 ASEAN Language Skills
 ทักษะภาษาสู่อาเซียน
2(1-2-3)
2100202 Information Design for Presentation
 การออกแบบสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ
2(2-0-4)
2100203 Law in Everyday Use
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2(2-0-4)
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    75 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาเฉพาะด้านบังคับ 45 หน่วยกิต    45 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102203 English for Psychologists
 ภาษาอังกฤษสำหรับนักจิตวิทยา
3(2-2-5)
1102102 Introduction to Developmental Psychology
 จิตวิทยาพัฒนาการเบื้องต้น
3(3-0-6)
1102104 Physiological Psychology
 สรีรจิตวิทยา
3(3-0-6)
1102206 Group Dynamic and Team Working
 พลวัตกลุ่มและการทำงานเป็นทีม
3(2-2-5)
1102307 Research Methodology in Psychology
 วิธีวิจัยทางจิตวิทยา
3(2-2-5)
1102205 Psychology of Personality
 จิตวิทยาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
1102301 Introduction to Counseling Psychology
 จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องต้น
3(2-2-5)
1102204 Morality and Ethics for Psychologists
 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักจิตวิทยา
3(3-0-6)
1102311 Seminar and Study Visit in Psychology Services
 สัมมนาและศึกษาดูงานบริการทางจิตวิทยา
3(2-2-5)
1102414 Psychology in Human Resource Development
 จิตวิทยาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
1102101 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
1102202 Psychological Measurement and Assessment
 การวัดและการประเมินทางจิตวิทยา
3(2-2-5)
1102402 Industrial and Organizational Psychology
 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
3(3-0-6)
1102103 Mental Health and Adjustment
 สุขภาพจิตและการปรับตัว
3(3-0-6)
1102201 Psychology of Learning
 จิตวิทยาการเรียนรู้
3(2-2-5)
 2.2.2 วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102318 Psychology for work
 จิตวิทยาการทำงาน
3(3-0-6)
1102401 Adolescence Guidance Psychology
 จิตวิทยาการแนะแนววัยรุ่น
3(3-0-6)
1102320 Psychology of Communication and Persuasion
 จิตวิทยาการติดต่อสื่อสารและการโน้มน้าวใจ
3(2-2-5)
1102322 Introduction to Behavior Modification
 การปรับพฤติกรรมเบื้องต้น
3(2-2-5)
1102410 Personality and Social Development
 บุคลิกภาพกับการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
1102415 Psychology for Learners Development
 จิตวิทยาสำหรับการพัฒนาผู้เรียน
3(2-2-5)
1102303 Social Psychology and Community Learning
 จิตวิทยาสังคมและการเรียนรู้ชุมชน
3(2-2-5)
1102309 Guidance Activities for Life Development
 การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาชีวิต
3(2-2-5)
1102312 Psychological and School Guidance Services
 การจัดบริการการแนะแนวในสถานศึกษา
3(2-2-5)
1102323 Introduction to Creative Thinking
 ความคิดสร้างสรรค์เบื้องต้น
3(2-2-5)
1102408 Ethics and Societal Responsibility
 คุณธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม
3(3-0-6)
1102304 Psychology for Self Development
 จิตวิทยาการพัฒนาตนเอง
3(2-2-5)
1102324 Psychological and Guidance Information Services
 การบริการสารสนเทศทางจิตวิทยาและการแนะแนว
3(2-2-5)
1102407 Psychology for Modern Life
 จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่
3(3-0-6)
1102411 Psychology of Decision Making and Problem Solving in Organizations
 จิตวิทยาการตัดสินใจและการแก้ปัญหาในองค์การ
3(3-0-6)
1102209 Child Guidance Psychology
 จิตวิทยาการแนะแนวเด็ก
3(3-0-6)
1102314 Career Education
 อาชีพศึกษา
3(2-2-5)
1102315 Administration of School Guidance Management
 การจัดและการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน
3(3-0-6)
1102319 Abnormal Psychology
 จิตวิทยาอปกติ
3(3-0-6)
1102321 Psychology for Leadership
 จิตวิทยาภาวะผู้นำ
3(2-2-5)
1102406 Psychology of Motivation
 จิตวิทยาการจูงใจ
3(3-0-6)
1102412 Cross-Cultural Psychology
 จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
1102417 Environmental Psychology
 จิตวิทยาสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
1102305 Psychology for Children with SpecialNeeds
 จิตวิทยาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
3(2-2-5)
1102313 Experimental Psychology
 จิตวิทยาการทดลอง
3(2-2-5)
1102403 Introduction to Training Psychology
 จิตวิทยาการฝึกอบรมเบื้องต้น
3(2-2-5)
1102404 Health Psychology
 จิตวิทยาสุขภาพ
3(3-0-6)
1102409 Aging Psychology
 จิตวิทยาผู้สูงอายุ
3(3-0-6)
1102413 Cognitive Psychology
 จิตวิทยาการรู้คิดและปัญญา
3(3-0-6)
1102302 Stress Management
 การบริหารความเครียด
3(2-2-5)
1102306 Statistics for Research in Psychology
 สถิติเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา
3(2-2-5)
1102310 Contemplative Education
 จิตตปัญญาศึกษา
3(2-2-5)
1102316 Introduction to Family Psychology
 จิตวิทยาครอบครัวเบื้องต้น
3(2-2-5)
1102405 Psychology of Conflict Management
 จิตวิทยาการบริหารความขัดแย้ง
3(2-2-5)
1102416 Applied Psychology for Learning in 21st Century
 การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3(2-2-5)
1102208 Guidance Psychology
 จิตวิทยาการแนะแนว
3(3-0-6)
1102210 Psychology of Human Relationships
 จิตวิทยาความสัมพันธ์ของมนุษย์
3(3-0-6)
1102308 English for Psychological Independent Study
 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาค้นคว้าอิสระทางจิตวิทยา
3(3-0-6)
 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5 หน่วยกิต    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102419 Internship in Psychology
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยา
3(270)
1102418 Preparation for internship in Psychology
 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยา
2(1-2-3)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719