ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 แสดงข้อมูล  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการเรียน
คณะ : ครุศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ
สังกัด : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ : 554101201115-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร : 178

เลือก เพื่อแสดงรายวิชา และ ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดการศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2001102 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
2001103 Neighboring Lanaguague and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน
3(3-0-6)
2001101 Thai for Communication and Information Retrieval
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ
3(3-0-6)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1002101 Human Behavior Development
 การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
2002102 Aesthetic Appreciation
 สุนทรียนิยม
3(3-0-6)
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2003102 Natural Resource and Environments
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
2003101 Thai and Global Society
 สังคมไทยและสังคมโลก
3(3-0-6)
 1.4 กลุ่มวิชาคณิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4004103 Integrated Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
3(2-2-5)
4004102 Thinking and Decision Making
 การคิดและการตัดสินใจ
3(2-2-5)
4004101 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 142 น.ก    142 หน่วยกิต
 2.1 วิชาครู    55 หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครู บังคับเรียน 39 น.ก.    39 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1014233 Teacher Professional
 ความเป็นครู
3(3-0-6)
1010201 Educational Innovation and Information Technology
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
1012207 Psychology for Teachers
 จิตวิทยาสำหรับครู
3(2-2-5)
1009401 Research for Learning Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
1001204 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
1001303 Education for Students with Special Needs
 การศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ
3(3-0-6)
1014432 Administration and Quality Assurance of Education
 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
1001302 Learning Management and Environment for Learning
 การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
1001102 Principle and Philosophy of Education
 หลักการและปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
1001101 Education for Sustainable Development
 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
1013310 Scout Unit Leader Girl Scout Cross Youth Leader and Girl Guides Leader
 ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ผู้นำยุวกาชาดและผู้นำผู้บำเพ็ญประโยชน์
3(2-2-5)
1001201 Language and Culture for Teachers
 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
3(3-0-6)
1009301 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
 2.1.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    16 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1001404 Practicum2
  การฝึกทักษะวิชาชีพครู 2
2(0-120)
1001403 Practicum1
 การฝึกทักษะวิชาชีพครู1
2(0-120)
1001501 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(0-360)
1001502 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(0-360-0)
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอกไม่น้อยกว่า 87 น.ก    87 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาเอกเดี่ยวไม่น้อยกว่า 69 น.ก    69 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1005428 Scientific Communication
 การสื่อสารวิทยาศาสตร์
3(1-4-4)
1005325 Environmental Science for Sciences Teachers
 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสำหรับครูวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
1005427 Scientific Research Methodology
 วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์
3(1-4-4)
1005319 Earth Science System for Sciences Teachers
 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบสำหรับครูวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
1005209 Physics for Sciences Teachers II
 ฟิสิกส์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ 2
3(3-0-6)
1005206 Chemistry Laboratory for Sciences Teachers I
 ปฏิบัติการเคมีสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 1
1(0-2-1)
1005322 Seminar in Scientific Topic
 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์
3(1-4-4)
1005213 Biology for Sciences Teachers II
 ชีววิทยาสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 2
3(3-0-6)
1005212 Chemistry Laboratory for Sciences Teachers II
 ปฏิบัติการเคมีสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 2
1(0-2-1)
1005208 Biology Laboratory for Sciences Teachers I
 ปฏิบัติการชีววิทยาสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 1
1(0-2-1)
1005207 Biology for Sciences Teachers I
 ชีววิทยาสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 1
3(3-0-6)
1005102 Mathematics for Sciences Teachers II
 คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ 2
3(3-0-6)
1005321 English for Sciences Teachers II
 ภาษาอังกฤษสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 2
3(3-0-6)
1005320 Biochemistry for Sciences Teachers
 ชีวเคมีสำหรับครูวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
1005214 Biology Laboratory for Sciences Teachers II
 ปฏิบัติการชีววิทยาสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 2
1(0-2-1)
1005210 Physics Laboratory for Sciences Teachers II
 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ 2
1(0-2-1)
1005204 Physics Laboratory for Sciences Teachers I
 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ 1
1(0-2-1)
1005316 English for Sciences Teachers I
 ภาษาอังกฤษสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 1
3(3-0-6)
1005426 Instrumental Using Technique in Science
 เทคนิคการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
3(1-4-4)
1005318 Electronics for Sciences Teachers
 อิเล็กทรอนิกส์สำหรับครูวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
1005317 Philosophy of Science
 ปรัชญาวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
1005205 Chemistry for Sciences Teachers I
 เคมีสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 1
3(3-0-6)
1005101 Mathematics English for Sciences Teachers I
 คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ 1
3(3-0-6)
1005324 Space Science for Sciences Teachers
 วิทยาศาสตร์อวกาศสำหรับครูวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
1005215 Information Technology for Sciences Teachers
 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
1005203 Physics for Sciences Teachers I
 ฟิสิกส์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ 1
3(3-0-6)
1005211 Chemistry for Sciences Teachers II
 เคมีสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 2
3(3-0-6)
 2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอกไม่น้อยกว่า 6น.ก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1005445 Chemistry Teaching Methods
 การสอนวิชาเคมี
3(2-2-5)
1005455 Biology Teaching Methods
 การสอนวิชาชีววิทยา
3(2-2-5)
1005467 General Science Teaching Methods
 การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
3(2-2-5)
1005435 Physics Teaching Methods
 การสอนวิชาฟิสิกส์
3(2-2-5)
1005323 Science Teaching Methods
 การสอนวิชาวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
 2.2.3 เลือกวิชาเอกไม่น้อยกว่า 12 น.กเลือกจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง    12 หน่วยกิต
 2.2.3.1 กลุ่มฟิสิกส์
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1005434 Electrostatic Field for Sciences Teachers
 แม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับครูวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
1005431 Mechanics for Sciences Teachers
 กลศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
1005432 Waves for Sciences Teachers
 ฟิสิกส์ของคลื่นสำหรับครูวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
1005433 Modern Physics for Sciences Teachers
 ฟิสิกส์แผนใหม่สำหรับครูวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
 2.2.3.2 กลุ่มเคมี
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1005444 Chemistry of Natural Products for Sciences Teachers
 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับครูวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
1005441 Organic Chemistry for Sciences Teachers
 เคมีอินทรีย์สำหรับครูวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
1005442 Inorganic Chemistry for Sciences Teachers
 เคมีอนินทรีย์สำหรับครูวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
1005443 Analytical Chemistry for Sciences Teachers
 เคมีวิเคราะห์สำหรับครูวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
 2.2.3.3 กลุ่มชีววิทยา
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1005452 Zoology for Sciences Teachers
 สัตววิทยาสำหรับครูวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
1005451 Botany for Sciences Teachers
 พฤกษศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
1005453 Genetics for Sciences Teachers
 พันธุศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
1005454 Biotechnology for Sciences Teachers
 เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับครูวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
 2.2.3.4 กลุ่มวิทยาศาสตร์ทั่วไป
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1005465 Science and Technology for Local Wisdom
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น
3(2-2-5)
1005463 Biodiversity and Conservation
 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
3(2-2-5)
1005461 Geology for Sciences Teachers
 ธรณีวิทยาสำหรับครูวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
1005466 Organizing Science Integrated Field Trips
 การจัดทัศนศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ
3(1-4-5)
1005464 Community Waste Management
 การจัดการของเสียชุมชน
3(2-2-5)
1005462 Hydrometeorology for Sciences Teachers
 อุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาสำหรับครูวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719