ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 แสดงข้อมูล  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการเรียน
คณะ : ครุศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ
สังกัด : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ : 554101201147-สาขาวิชาพลศึกษา
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร : 169

เลือก เพื่อแสดงรายวิชา และ ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดการศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2001102 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
2001103 Neighboring Lanaguague and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน
3(3-0-6)
2001101 Thai for Communication and Information Retrieval
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ
3(3-0-6)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1002101 Human Behavior Development
 การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
2002102 Aesthetic Appreciation
 สุนทรียนิยม
3(3-0-6)
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2003101 Thai and Global Society
 สังคมไทยและสังคมโลก
3(3-0-6)
2003102 Natural Resource and Environments
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
 1.4 กลุ่มวิชาคณิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4004101 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
4004103 Integrated Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
3(2-2-5)
4004102 Thinking and Decision Making
 การคิดและการตัดสินใจ
3(2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะจำนวนไม่น้อยกว่า 131 น.ก    133 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู จำนวนไม่น้อยกว่า 39 น.ก    39 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1001101 Education for Sustainable Development
 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
1010201 Educational Innovation and Information Technology
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
1012207 Psychology for Teachers
 จิตวิทยาสำหรับครู
3(2-2-5)
1001204 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
1009401 Research for Learning Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
1009301 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
1014233 Teacher Professional
 ความเป็นครู
3(3-0-6)
1014432 Administration and Quality Assurance of Education
 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
1001201 Language and Culture for Teachers
 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
3(3-0-6)
1001102 Principle and Philosophy of Education
 หลักการและปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
1013310 Scout Unit Leader Girl Scout Cross Youth Leader and Girl Guides Leader
 ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ผู้นำยุวกาชาดและผู้นำผู้บำเพ็ญประโยชน์
3(2-2-5)
1001303 Education for Students with Special Needs
 การศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ
3(3-0-6)
1001302 Learning Management and Environment for Learning
 การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า 76 น.ก    78 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาเอกบังคับ จำนวน63 น.ก    63 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1013413 Administration of Physical Education and Sports
 การบริหารพลศึกษาและกีฬา
2(2-0-4)
1013222 Personal and Community Health
 สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน
2(2-0-4)
1013211 Anatomy and Physiology in Physical Education
 กายวิภาคและสรีรวิทยาทางพลศึกษา
3(2-2-5)
1013219 Sport Management
 การจัดการทางการกีฬา
2(1-2-3)
1013312 Health Club Management
 การจัดการศูนย์สุขภาพ
2(1-2-3)
1013345 Muay Thai
 มวยไทย
2(1-2-3)
1013411 Psychology of Sports
 จิตวิทยาการกีฬา
2(2-0-4)
1013311 English for Physical Education Profession 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพพลศึกษา 2
2(1-2-3)
1013245 Volleyball
 วอลเลย์บอล
2(1-2-3)
1013215 Scientific Principles of Sports Training
 หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา
2(2-0-4)
1013235 Futsal
 ฟุตซอล
2(1-2-3)
1013315 Environment and Exercise
 สิ่งแวดล้อมกับการออกกำลังกาย
3(2-2-5)
1013313 Instruction in Physical Education
 การจัดการเรียนรู้พลศึกษา
3(2-2-5)
1013232 Gymnastics
 ยิมนาสติก
2(1-2-3)
1013214 Human Movement
 การเคลื่อนไหวของมนุษย์
2(1-2-3)
1013212 Foundations of Physical Education and Sports
 พื้นฐานทางพลศึกษาและกีฬา
3(3-0-6)
1013221 Recreation Leader and Camping
 ผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม
3(2-2-5)
1013441 Taekwondo
 เทควันโด
2(1-2-3)
1013316 Research in Physical Education Classroom
 การวิจัยในชั้นเรียนพลศึกษา
2(2-0-4)
1013246 Basketball
 บาสเกตบอล
2(1-2-3)
1013414 Curriculum in Physical Education Development
 การพัฒนาหลักสูตรพลศึกษา
2(2-0-4)
1013321 Behavior for Teaching Health Education
 พฤติกรรมการสอนวิชาสุขศึกษา
2(2-2-2)
1013213 English for Physical Education Profession 1
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพพลศึกษา 1
2(2-0-4)
1013234 Swimming
 ว่ายน้ำ
2(1-2-3)
1013236 Badminton
 แบดมินตัน
2(1-2-3)
1013233 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
2(1-2-3)
1013419 Seminar in Physical Education
 สัมมนาทางพลศึกษา
2(1-2-3)
1013412 Testing and Training Physical Fitness
 การทดสอบและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
2(1-2-3)
1013231 Track and Field
 กรีฑา
2(1-2-3)
 2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก จำนวนไม่น้อยกว่า 6น.ก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1013253 Strategies in Track and Field Coaching and Management
 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬากรีฑา
2(1-2-3)
1013251 Strategies in Futsal Coaching and Management
 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาฟุตซอล
2(1-2-3)
1013252 Strategies in Swimming Coaching and Management
 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาว่ายน้ำ
2(1-2-3)
 2.2.3 วิชาเอกเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 8 น.กให้เลือกเรียนจากรายวิชากลุ่มต่างๆ    8 หน่วยกิต
 2.2.3.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 น.ก    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1013217 Physical Education for Children with Special Needs
 พลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ
2(2-0-4)
1013218 Public Relations in Sports
 การประชาสัมพันธ์ทางกีฬา
2(2-0-4)
1013417 Scout Advanced Unit Leader Training Course (S.A.T.C)
 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้ขั้นสูง
2(1-2-3)
1013216 Technology and Innovation in Physical Education
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางพลศึกษา
2(1-2-3)
1013416 Cub Scout Advanced Unit Leader Training Course (C.A.T.C)
 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู้ขั้นสูง
2(1-2-3)
1013418 Senior Scout Advanced Unit Leader Training Course (S.S.A.T.C)
 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ขั้นสูง
2(1-2-3)
 2.2.3.2 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและนันทนาการ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2น.ก    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1013324 Addiction Education
 สิ่งเสพติดศึกษา
2(2-0-4)
1013322 Life and Family
 ชีวิตและครอบครัว
2(2-0-4)
1013325 Consumer Health
 สุขภาพผู้บริโภค
2(2-0-4)
1013421 Food and Nutrition for Health
 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
1013326 Recreation for Children
 นันทนาการสำหรับเด็ก
2(1-2-3)
1013327 Recreation Management in school and community
 การจัดนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน
2(1-2-3)
1013323 Prevention and First Aid
 การป้องกันและปฐมพยาบาล
2(1-2-3)
 2.2.3.3 กลุ่มวิชาทักษะพลศึกษาและกีฬาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 น.ก    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1013348 Go
 หมากล้อม
2(1-2-3)
1013349 Miner Games
 เกมเบ็ดเตล็ด
2(1-2-3)
1013244 Football
 ฟุตบอล
2(1-2-3)
1013249 Rugby Football
 รักบี้ – ฟุตบอล
2(1-2-3)
1013339 Shooting
 ยิงปืน
2(1-2-3)
1013347 Golf
 กอล์ฟ
2(1-2-3)
1013437 Self Defence
 ศิลปะการป้องกันตัว
2(1-2-3)
1013338 Archery
 ยิงธนู
2(1-2-3)
1013238 Folk Dance
 เต้นรำพื้นเมือง
2(1-2-3)
1013247 Takraw
 ตะกร้อ
2(1-2-3)
1013337 Snooker
 สนุ้กเกอร์
2(1-2-3)
1013436 Aikido
 ไอคิโด
2(1-2-3)
1013438 Fencing
 ดาบสากล
2(1-2-3)
1013248 Handball
 แฮนด์บอล
2(1-2-3)
1013336 Petanque
 เปตอง
2(1-2-3)
1013431 Cycling
 จักรยาน
2(1-2-3)
1013432 Thai Folk Plays
 การละเล่นพื้นเมือง
2(1-2-3)
1013435 Thai Massage
 การนวดแผนไทย
2(1-2-3)
1013237 Aerobic Dances
 แอโรบิคดานซ์
2(1-2-3)
1013331 Gabaddi
 กาบัดดี้
2(1-2-3)
1013332 Table Tennis
 เทเบิลเทนนิส
2(1-2-3)
1013443 Judo
 ยูโด
2(1-2-3)
1013239 Social Dance
 ลีลาศ
2(1-2-3)
1013341 Weight Lifting
 ยกน้ำหนัก
2(1-2-3)
1013434 Bowling
 โบว์ลิ่ง
2(1-2-3)
1013439 Sword and Poles Fighting
 กระบี่ – กระบอง
2(1-2-3)
1013442 Boxing
 มวยสากล
2(1-2-3)
1013335 Baseball
 เบสบอล
2(1-2-3)
1013344 Physical Exercise
 การบริหารกาย
2(1-2-3)
1013346 Yoga
 โยคะ
2(1-2-3)
1013433 Weight Training
 การฝึกด้วยน้ำหนัก
2(1-2-3)
1013441 Taekwondo
 เทควันโด
2(1-2-3)
1013241 Scuba Diving
 ดำน้ำ
2(1-2-3)
1013242 Life Saving and Aquatic Safety Education
 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ
2(1-2-3)
1013243 Rowing
 เรือพาย
2(1-2-3)
1013333 Lawn Tennis
 ลอนเทนนิส
2(1-2-3)
1013334 Squash
 สควอช
2(1-2-3)
1013342 Softball
 ซอฟท์บอล
2(1-2-3)
1013343 Hockey
 ฮอกกี้
2(1-2-3)
 2.2.3.4 กลุ่มวิชากลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 น.ก    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1013452 Strategies in Softball Coaching and Management
 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาซอฟท์บอล
2(1-2-3)
1013353 Strategies in Sepak Takraw Coaching and Management
 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาเซปักตะกร้อ
2(1-2-3)
1013357 Strategies in Muay Thai Coaching and Management
 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬามวยไทย
2(1-2-3)
1013451 Strategies in Hockey Coaching and Management
 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาฮอกกี้
2(1-2-3)
1013455 Strategies in Handball Coaching and Management
 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาแฮนด์บอล
2(1-2-3)
1013456 Strategies in Rugby - Football Coaching and Management
 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬารักบี้ – ฟุตบอล
2(1-2-3)
1013256 Strategies in Lawn Tennis Coaching and Management
 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาลอนเทนนิส
2(1-2-3)
1013355 Strategies in Social Dance Coaching and Management
 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาลีลาศ
2(1-2-3)
1013454 Strategies in Judo Coaching and Management
 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬายูโด
2(1-2-3)
1013358 Strategies in Boxing Coaching and Management
 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬามวยสากล
2(1-2-3)
1013359 Strategies in Golf Coaching and Management
 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬากอล์ฟ
2(1-2-3)
1013453 Strategies in Weight Lifting Coaching and Management
 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬายกน้ำหนัก
2(1-2-3)
1013351 Strategies in Table Tennis Coaching and Management
 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาเทเบิลเทนนิส
2(1-2-3)
1013255 Strategies in Basketball Coaching and Management
 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล
2(1-2-3)
1013457 Strategies in Archery Coaching and Management
 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬายิงธนู
2(1-2-3)
1013258 Strategies in Volleyball Coaching and Management
 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
2(1-2-3)
1013254 Strategies in Badminton Coaching and Management
 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาแบดมินตัน
2(1-2-3)
1013354 Strategies in Taekwondo Coaching and Management
 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาเทควันโด
2(1-2-3)
1013352 Strategies in Aerobic Dance Coaching and Management
 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาแอโรบิคดานซ์
2(1-2-3)
1013356 Strategies in Cycling Coaching and Management
 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาจักรยาน
2(1-2-3)
1013257 Strategies in Snooker Coaching and Management
 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาสนุ้กเกอร์
2(1-2-3)
1013259 Strategies in Football Coaching and Management
 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล
2(1-2-3)
 2.2.4 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะด้าน 1 น.ก    1 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1013317 Field Work in Physical Education
 ประสบการณ์วิชาชีพพลศึกษา
1(0-80)
 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ครู 16 น.ก    16 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1001502 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(0-360-0)
1001404 Practicum2
  การฝึกทักษะวิชาชีพครู 2
2(0-120)
1001403 Practicum1
 การฝึกทักษะวิชาชีพครู1
2(0-120)
1001501 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(0-360)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 น.ก    6 หน่วยกิต
 4 การฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 100 ช.ม
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719