ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 แสดงข้อมูล  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการเรียน
คณะ : ครุศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ
สังกัด : เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒเธ™เธฒเธŽเธขเธจเธดเธฅเธ›เนŒเธจเธถเธเธฉเธฒ
เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒ : 554101201163-สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร : 170

เลือก เพื่อแสดงรายวิชา และ ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2001102 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
2001103 Neighboring Lanaguague and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน
3(3-0-6)
2001101 Thai for Communication and Information Retrieval
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ
3(3-0-6)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2002102 Aesthetic Appreciation
 สุนทรียนิยม
3(3-0-6)
1002101 Human Behavior Development
 การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2003101 Thai and Global Society
 สังคมไทยและสังคมโลก
3(3-0-6)
2003102 Natural Resource and Environments
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
 1.4 กลุ่มวิชาคณิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4004103 Integrated Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
3(2-2-5)
4004101 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
4004102 Thinking and Decision Making
 การคิดและการตัดสินใจ
3(2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า 134 น.ก    134 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครูจำนวนไม่น้อยกว่า 39 น.ก    39 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1001102 Principle and Philosophy of Education
 หลักการและปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
1013310 Scout Unit Leader Girl Scout Cross Youth Leader and Girl Guides Leader
 ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ผู้นำยุวกาชาดและผู้นำผู้บำเพ็ญประโยชน์
3(2-2-5)
1001204 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
1001101 Education for Sustainable Development
 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
1001201 Language and Culture for Teachers
 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
3(3-0-6)
1014233 Teacher Professional
 ความเป็นครู
3(3-0-6)
1001303 Education for Students with Special Needs
 การศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ
3(3-0-6)
1001302 Learning Management and Environment for Learning
 การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
1009401 Research for Learning Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
1012207 Psychology for Teachers
 จิตวิทยาสำหรับครู
3(2-2-5)
1010201 Educational Innovation and Information Technology
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
1009301 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
1014432 Administration and Quality Assurance of Education
 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านจำนวนไม่น้อยกว่า 79 น.ก    79 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับจำนวนไม่น้อยกว่า 34 น.ก    34 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1016205 History of Dance
 ประวัตินาฏยศิลป์
2(2-0-4)
1016204 Activities of School
 การจัดกิจกรรมในโรงเรียน
3(2-2-5)
1016202 Theory of Dance Education
 ทฤษฎีนาฏยศึกษา
2(2-0-4)
1016102 Foundation of Dance 2
 พื้นฐานนาฏยศิลป์ 2
3(2-2-5)
1016303 Media Contemporary for Teaching Dance
 สื่อร่วมสมัยสำหรับการสอนนาฏยศิลป์
3(2-2-5)
1016402 Teaching for Research Dance 2
 การสอนวิจัยทางนาฏยศิลป์ 2
3(2-2-5)
1016302 Dance Education Analysis
 นาฏยศึกษาวิเคราะห์
2(1-2-3)
1016101 Foundation of Dance 1
 พื้นฐานนาฏยศิลป์ 1
3(2-2-5)
1016201 Western Dance of School
 นาฏยศิลป์สากลในโรงเรียน
2(1-2-3)
1016301 Teaching for Dance Composition
 การสอนการจัดองค์ประกอบนาฏยศิลป์
3(2-2-5)
1016203 Literature for Teacher of Dance
 วรรณกรรมสำหรับครูนาฏยศิลป์
2(2-0-4)
1016401 Teaching for Research Dance 1
 การสอนวิจัยทางนาฏยศิลป์ 1
3(2-2-5)
1016304 Principle and Method for Dance Teaching
 หลักและวิธีการสอนนาฏยศิลป์
3(2-2-5)
 2.2.2 กลุ่มวิชาเอกจำนวนไม่น้อยกว่า 39 น.ก    39 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1016404 Thai Classical Dance 6
 นาฏยศึกษา 6
3(2-2-5)
1016406 Teaching for Choreography 2
 การสอนการกำกับลีลา 2
3(2-2-5)
1016206 Classical Dance Education 1
 นาฏยศึกษา 1
3(2-2-5)
1016207 Classical Dance Education 2
 นาฏยศึกษา 2
3(2-2-5)
1016305 Classical Dance Education 3
 นาฏยศึกษา 3
3(2-2-5)
1016405 Teaching for Choreography 1
 การสอนการกำกับลีลา 1
3(2-2-5)
1016308 Teaching for Contemporary Dance
 การสอนนาฏยศิลป์ร่วมสมัย
2(1-2-3)
1016403 Classical Dance Education 5
 นาฏยศึกษา 5
3(2-2-5)
1016208 Costume Study Design for Dance
 การออกแบบอาภรณ์ศึกษา
3(2-2-5)
1016209 Teaching Performing Art
 การสอนศิลปะการแสดง
3(2-2-5)
1016307 Educational Theatre
 ละครเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
1016306 Classical Dance Education 4
 นาฏยศึกษา 4
3(2-2-5)
1016210 Teaching for Folk Dance
 การสอนนาฏยศิลป์พื้นบ้าน
2(1-2-3)
1016309 Costume Study
 อาภรณ์ศึกษา
2(1-2-3)
 2.2.3 วิชาเอกเลือกจำนวนไม่น้อยกว่า 6 น.ก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1016314 Dance Education Criticism
 นาฏยศึกษาวิจารณ์
2(1-2-3)
1016311 Teaching for Story and Puppet
 การสอนนิทานและละครหุ่น
2(1-2-3)
1016313 Teaching for Stage Lighting Design
 การสอนการจัดแสงสำหรับเวที
2(1-2-3)
1016312 Teaching Dance for Social Context
 การสอนนาฏยศิลป์กับบริบททางสังคม
2(1-2-3)
1016310 Teaching Thai Variety Dance for Children
 การสอนนาฏยศิลป์สำหรับเด็ก
2(1-2-3)
1016211 Techniques Teaching for make up
 เทคนิคการสอนแต่งหน้า
2(1-2-3)
 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    16 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1001502 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(0-360-0)
1001403 Practicum1
 การฝึกทักษะวิชาชีพครู1
2(0-120)
1001404 Practicum2
  การฝึกทักษะวิชาชีพครู 2
2(0-120)
1001501 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(0-360)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรีจำนวน 6 น.ก    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719