ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 แสดงข้อมูล  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการเรียน
คณะ : ครุศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ
สังกัด : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ : 554101201107-สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร : 178

เลือก เพื่อแสดงรายวิชา และ ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2001103 Neighboring Lanaguague and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน
3(3-0-6)
2001102 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
2001101 Thai for Communication and Information Retrieval
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ
3(3-0-6)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2002102 Aesthetic Appreciation
 สุนทรียนิยม
3(3-0-6)
1002101 Human Behavior Development
 การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2003101 Thai and Global Society
 สังคมไทยและสังคมโลก
3(3-0-6)
2003102 Natural Resource and Environments
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
 1.4 กลุ่มวิชาคณิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4004103 Integrated Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
3(2-2-5)
4004102 Thinking and Decision Making
 การคิดและการตัดสินใจ
3(2-2-5)
4004101 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
 2. หมวดวิชาเฉพาะ    142 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครูจำนวน 39 น.ก    39 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1001303 Education for Students with Special Needs
 การศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ
3(3-0-6)
1010201 Educational Innovation and Information Technology
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
1001204 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
1014432 Administration and Quality Assurance of Education
 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
1009401 Research for Learning Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
1012207 Psychology for Teachers
 จิตวิทยาสำหรับครู
3(2-2-5)
1009301 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
1001302 Learning Management and Environment for Learning
 การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
1001102 Principle and Philosophy of Education
 หลักการและปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
1001201 Language and Culture for Teachers
 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
3(3-0-6)
1013310 Scout Unit Leader Girl Scout Cross Youth Leader and Girl Guides Leader
 ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ผู้นำยุวกาชาดและผู้นำผู้บำเพ็ญประโยชน์
3(2-2-5)
1001101 Education for Sustainable Development
 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
1014233 Teacher Professional
 ความเป็นครู
3(3-0-6)
 2.2 วิชาเฉพาะด้าน    87 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาเอกบังคับจำนวน 69 น.ก    69 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1008101 Development and Learning of Young Children
 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
1008405 Education and Involvement of Parent of Young Children
 การศึกษาและการมีส่วนร่วมสำหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1008310 Enhancement of Physical Development of Young Children
 การส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกายของเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1008309 Music and Movement for Young Children
 ดนตรีและการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1008308 Sciences for Young Children
 วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1008305 Mathematics for Young Children
 คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1008102 Behavioral Study in Young Children
 การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1008402 Education for Children with Special Need
 การศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
3(3-0-6)
1008401 Thinking Enhancement for Young Children
 การส่งเสริมการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1008207 Play for Young Children
 การเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1008304 Assessment of Young Children Development
 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1008406 Enhancement of Early Childhood Teachers’ Competency
 การเสริมสร้างสมรรถนะครูปฐมวัย
3(3-0-6)
1008201 Early Childhood Education
 การศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
1008302 Social Studies for Young Children
 สังคมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1008307 Language and Literacy for Young Children
 ภาษาและการรู้หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1008301 Curriculum for Early Childhood Education
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
1008410  
 การศึกษารายบุคคล
3(3-0-6)
1008408 Management in Early Childhood Education Institutions
 การบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
1008407 Early Childhood Education Research
 การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
1008206 Learning Media for Young Children
 สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1008210 Virtue Ethics for Early Childhood Teacher
 คุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูปฐมวัย
3(3-0-6)
1008209 Young Children Development in Holistic
 การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม
3(2-2-5)
1008202 Art for Young Children
 ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
 2.2.2 วิชาเอกเลือกจำนวน12 น.ก    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1008208 Literature for Young Children
 วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1008213 Creative Art for Early Childhood Teacher
 ศิลปะสร้างสรรค์สำหรับครูปฐมวัย
3(2-2-5)
1008312 Creative Thinking of Young Children
 ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1008203 Tales and Puppets for Young Children
 นิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1008205 English for Early Childhood Teacher
 ภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย
3(2-2-5)
1008303 Documentation in Early Childhood Education
 สารนิทัศน์ทางการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
1008204 Music for Early Childhood Teacher
 ดนตรีสำหรับครูปฐมวัย
3(2-2-5)
1008212 Nutrition for Young Children
 โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1008404 Quality Assurance in Early Childhood Education
 การประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
1008411 Child Advocacy
 การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
1008211 Family and Community Relationships
 ครอบครัวและชุมชนสัมพันธ์
3(3-0-6)
1008311 Innovation of Early Childhood Education
 นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
1008409 Seminar in Early Childhood Education
 การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
 2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอกจำนวน 6 น.ก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1008306 Provision Learning Experiences for Infant and Toddler
 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะ
3(2-2-5)
1008403 Provision Learning Experiences for Young Children
 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    16 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1001502 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(0-360-0)
1001404 Practicum2
  การฝึกทักษะวิชาชีพครู 2
2(0-120)
1001501 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(0-360)
1001403 Practicum1
 การฝึกทักษะวิชาชีพครู1
2(0-120)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรีจำนวน 6 น.ก    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719