ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 แสดงข้อมูล  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการเรียน
คณะ : ครุศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ
สังกัด : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ : 554101201124-สาขาวิชาภาษาไทย(ค.บ.)
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร : 172

เลือก เพื่อแสดงรายวิชา และ ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดการศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2001101 Thai for Communication and Information Retrieval
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ
3(3-0-6)
2001102 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
2001103 Neighboring Lanaguague and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน
3(3-0-6)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1002101 Human Behavior Development
 การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
2002102 Aesthetic Appreciation
 สุนทรียนิยม
3(3-0-6)
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2003102 Natural Resource and Environments
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
2003101 Thai and Global Society
 สังคมไทยและสังคมโลก
3(3-0-6)
 1.4 กลุ่มวิชาคณิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4004101 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
4004102 Thinking and Decision Making
 การคิดและการตัดสินใจ
3(2-2-5)
4004103 Integrated Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
3(2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    136 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครูจำนวน 55 น.ก    55 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1001501 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(0-360)
1001303 Education for Students with Special Needs
 การศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ
3(3-0-6)
1014233 Teacher Professional
 ความเป็นครู
3(3-0-6)
1001101 Education for Sustainable Development
 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
1013310 Scout Unit Leader Girl Scout Cross Youth Leader and Girl Guides Leader
 ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ผู้นำยุวกาชาดและผู้นำผู้บำเพ็ญประโยชน์
3(2-2-5)
1014432 Administration and Quality Assurance of Education
 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
1009301 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
1010201 Educational Innovation and Information Technology
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
1012207 Psychology for Teachers
 จิตวิทยาสำหรับครู
3(2-2-5)
1001201 Language and Culture for Teachers
 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
3(3-0-6)
1001102 Principle and Philosophy of Education
 หลักการและปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
1001204 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
1001502 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(0-360-0)
1001404 Practicum2
  การฝึกทักษะวิชาชีพครู 2
2(0-120)
1001403 Practicum1
 การฝึกทักษะวิชาชีพครู1
2(0-120)
1001302 Learning Management and Environment for Learning
 การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
1009401 Research for Learning Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
 2.2 กลุ่มวิชาเอก จำนวนไม่น้อยกว่า 81น.ก    81 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาเอกเดี่ยวจำนวน 69 น.ก    69 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1002207 Thai Interpretative Reading
 การอ่านและตีความวรรณกรรมไทย
3(2-2-5)
1002304 Literary Criticism
 วรรณกรรมวิจารณ์
3(2-2-5)
1002204 Literature Studies
 วรรณกรรมศึกษา
3(2-2-5)
1002206 Writing for Specific Purpose
 การเขียนเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
3(2-2-5)
1002404 Seminar in Thai Language
 สัมมนาภาษาไทย
3(2-2-5)
1002402 Pali Sanskrit and Combodian in Relation to Thai
 ภาษาบาลีสันสกฤตและเขมรที่สัมพันธ์กับภาษาไทย
3(2-2-5)
1002405 King Rama VI's Literary Works
 พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
3(3-0-6)
1002208 Introduction to Linguistics
 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
3(2-2-5)
1002302 Technology and Innovation of Thai Cultural Promotion
 การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
3(2-2-5)
1002303 Literature and other Arts
 วรรณกรรมกับศิลปะแขนงต่างๆ
3(3-0-6)
1002305 The Thai Language Presentation by Computer
 การนำเสนอสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
1002203 Principles of Thai Language
 หลักภาษาไทย
3(2-2-5)
1002101 Aesthetic in Thai Language
 สุนทรียทางภาษาไทย
3(3-0-6)
1002308 Masterpieces of Thai Literature
 วรรณคดีเอกของไทย
3(3-0-6)
1002201 Listening and Speaking for Achievement
 การฟังการพูดเพื่อสัมฤทธิผล
3(2-2-5)
1002306 Thai Literature in Textbooks
 วรรณคดีในแบบเรียนภาษาไทย
3(2-2-5)
1002202 Analytical Reading
 การอ่านคิดวิเคราะห์
3(2-2-5)
1002403 Research in Thai Language
 การวิจัยทางภาษาไทย
3(2-2-5)
1002205 Speaking for Specific Purpose
 การพูดเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
3(2-2-5)
1002309 Language for Mass Communication
 ภาษาสื่อสารมวลชน
3(2-2-5)
1002102 Characteristics of the Thai Language
 ลักษณะภาษาไทย
3(3-0-6)
1002301 Reading and Writing Thai Verse Composition
 การอ่านและการเขียนร้อยกรอง
3(2-2-5)
1002209 Thai Wisdoms and Way of Life
 ภูมิปัญญากับวิถีชีวิตไทย
3(3-0-6)
 2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอกจำนวนไม่น้อยกว่า 6น.ก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1002401 Learning Management of Thai Language in Secondary Schools
 การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
3(2-2-5)
1002307 Learning Management of Thai Language in Primary Schools
 การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
 2.2.3 วิชาเอกเลือกให้เลือกรายวิชาจาก 4กลุ่มต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 6 น.ก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1002315 Prince Paramanuchit's literary works
 พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส
3(3-0-6)
1002314 Contemporary Thai Literature
 วรรณกรรมไทยร่วมสมัย
3(3-0-6)
1002313 Literary Works of Sunthon Phu
 วรรณคดีสุนทรภู่
3(3-0-6)
1002310 Creative Literature for Children
 การเขียนวรรณกรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน
3(2-2-5)
1002409 Literature on Thai Customs
 วรรณกรรมขนบประเพณีและศาสนา
3(3-0-6)
1002410 Folklore in Language and Literature
 คติชนในภาษาและวรรณกรรม
3(2-2-5)
1002407 Historical Linguistics
 ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ
3(3-0-6)
1002311 Novel and Short Story Writing
 การประพันธ์นวนิยายและเรื่องสั้น
3(2-2-5)
1002312 Thai Language for Foreigners
 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
3(2-2-5)
1002210 Styles in Thai
 สำนวนภาษาไทย
3(3-0-6)
1002406 Foreign Influency in Thai
 อิทธิพลภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
3(3-0-6)
1002408 Dialects
 ภาษาถิ่น
3(3-0-6)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรีจำนวนไม่น้อยกว่า 6น.ก    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719