ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 แสดงข้อมูล  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการเรียน
คณะ : ครุศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ
สังกัด : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ : 554101201123-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร : 172

เลือก เพื่อแสดงรายวิชา และ ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดการศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2001102 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
2001101 Thai for Communication and Information Retrieval
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ
3(3-0-6)
2001103 Neighboring Lanaguague and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน
3(3-0-6)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2002102 Aesthetic Appreciation
 สุนทรียนิยม
3(3-0-6)
1002101 Human Behavior Development
 การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2003102 Natural Resource and Environments
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
2003101 Thai and Global Society
 สังคมไทยและสังคมโลก
3(3-0-6)
 1.4 กลุ่มวิชาคณิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4004102 Thinking and Decision Making
 การคิดและการตัดสินใจ
3(2-2-5)
4004103 Integrated Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
3(2-2-5)
4004101 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    136 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครูจำนวน 39 น.ก    39 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1001303 Education for Students with Special Needs
 การศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ
3(3-0-6)
1012207 Psychology for Teachers
 จิตวิทยาสำหรับครู
3(2-2-5)
1010201 Educational Innovation and Information Technology
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
1009301 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
1014432 Administration and Quality Assurance of Education
 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
1013310 Scout Unit Leader Girl Scout Cross Youth Leader and Girl Guides Leader
 ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ผู้นำยุวกาชาดและผู้นำผู้บำเพ็ญประโยชน์
3(2-2-5)
1014233 Teacher Professional
 ความเป็นครู
3(3-0-6)
1001204 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
1001102 Principle and Philosophy of Education
 หลักการและปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
1001101 Education for Sustainable Development
 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
1001302 Learning Management and Environment for Learning
 การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
1001201 Language and Culture for Teachers
 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
3(3-0-6)
1009401 Research for Learning Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
 2.2 กลุ่มวิชาเอก    81 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาเอกบังคับจำนวน 69 น.ก    69 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1003205 Teaching English Listening-Speaking Skills II
 การสอนทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
1003303 Linguistics for English Learning
 ภาษาศาสตร์เพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
1003407 English and International Cultures for Language Teachers
 วัฒนธรรมภาษาอังกฤษและนานาชาติสำหรับครูสอนภาษา
3(2-2-5)
1003207 Teaching English Writing Skills I
 การสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-5)
1003310 Teaching English in Primary Education
 การสอนภาษาอังกฤษในระดับประถม
3(2-2-5)
1003204 English Structure for Teaching
 โครงสร้างภาษาอังกฤษเพื่อการสอน
3(2-2-5)
1003202 Applied Linguistics for English Language Teachers
 ภาษาศาสตร์ประยุกต์สำหรับครูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
1003206 Teaching English Reading Skill I
 การสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
1003201 Teaching English Listening-Speaking Skills I
 การสอนทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
1003203 Translation Strategies 1
 กลวิธีการแปล 1
3(2-2-5)
1003408 English for Examination Preparation and Job Applicantions
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบและการสมัครงาน
3(2-2-5)
1003208 Translation Strategies 2
 กลวิธีการแปล 2
3(2-2-5)
1003102 An Introduction to Linguistics for English Language Teachers
 ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครู
3(2-2-5)
1003409 Micro - Teaching
 การฝึกสอนแบบจุลภาค
3(2-2-5)
1003309 English Literature for Teaching
 วรรณกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอน
3(2-2-5)
1003406 Listening and Speaking for Social Interactions
 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
3(2-2-5)
1003301 Teaching English Reading Skill II
 การสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
1003101 Communicative English for T eachers
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
3(2-2-5)
1003402 Testing and Evaluation of English Learning
 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
1003302 Teaching English Writing Skills II
 การสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
1003403 English Classroom Research
 การวิจัยภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
3(2-2-5)
1003401 International Literature
 วรรณกรรมนานาชาติ
3(2-2-5)
1003311 Teaching English in Secondary Education
 การสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา
3(2-2-5)
 2.2.2 วิชาเอกเลือกจำนวน 12 น.ก    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1003306 ASEAN Study
 อาเซียนศึกษา
3(2-2-5)
1003304 English Project Work
 โครงงานภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
1003404 Seminar in Teaching English
 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
1003313 English in Printed Medias
 ภาษาอังกฤษในสื่อสิ่งพิมพ์
3(2-2-5)
1003305 Independent Studies
 การศึกษาเอกเทศ
3(2-2-5)
1003312 Camp for English Language Development
 ค่ายเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์    16 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1001501 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(0-360)
1001403 Practicum1
 การฝึกทักษะวิชาชีพครู1
2(0-120)
1001502 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(0-360-0)
1001404 Practicum2
  การฝึกทักษะวิชาชีพครู 2
2(0-120)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719