ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 แสดงข้อมูล  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการเรียน
คณะ : ครุศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ
สังกัด : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ : 554101201110-สาขาวิชาคณิตศาสตร์(ค.บ.)
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร : 170

เลือก เพื่อแสดงรายวิชา และ ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดการศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2001102 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
2001103 Neighboring Lanaguague and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน
3(3-0-6)
2001101 Thai for Communication and Information Retrieval
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ
3(3-0-6)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2002102 Aesthetic Appreciation
 สุนทรียนิยม
3(3-0-6)
1002101 Human Behavior Development
 การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2003102 Natural Resource and Environments
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
2003101 Thai and Global Society
 สังคมไทยและสังคมโลก
3(3-0-6)
 1.4 กลุ่มวิชาคณิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4004101 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
4004102 Thinking and Decision Making
 การคิดและการตัดสินใจ
3(2-2-5)
4004103 Integrated Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
3(2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 134 น.ก    134 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู จำนวน 39 น.ก    39 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1001101 Education for Sustainable Development
 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
1014233 Teacher Professional
 ความเป็นครู
3(3-0-6)
1001303 Education for Students with Special Needs
 การศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ
3(3-0-6)
1009401 Research for Learning Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
1001302 Learning Management and Environment for Learning
 การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
1001102 Principle and Philosophy of Education
 หลักการและปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
1001201 Language and Culture for Teachers
 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
3(3-0-6)
1012207 Psychology for Teachers
 จิตวิทยาสำหรับครู
3(2-2-5)
1010201 Educational Innovation and Information Technology
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
1009301 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
1014432 Administration and Quality Assurance of Education
 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
1013310 Scout Unit Leader Girl Scout Cross Youth Leader and Girl Guides Leader
 ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ผู้นำยุวกาชาดและผู้นำผู้บำเพ็ญประโยชน์
3(2-2-5)
1001204 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 79 น.ก    79 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาเอกบังคับ ให้เรียนทุกรายวิชาต่อไปนี้    69 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1004485 Research in Mathematics Education
 การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา
3(2-2-5)
1004231 Geometry for Teachers
 เรขาคณิตสำหรับครู
3(3-0-6)
1004303 Mathematics and Problem Solving
 คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหา
3(3-0-6)
1004382 English for Mathematics Teachers 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคณิตศาสตร์ 2
2(1-2-3)
1004381 English for Mathematics Teachers 1
 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคณิตศาสตร์ 1
2(1-2-3)
1004246 Linear Algebra for Teachers
 พีชคณิตเชิงเส้นสำหรับครู
3(3-0-6)
1004213 Number Theory for Teachers
 ทฤษฎีจำนวนสำหรับครู
3(3-0-6)
1004141 Principle of Mathematics
 หลักคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
1004384 Trend in Mathematics Education
 แนวโน้มคณิตศาสตร์ศึกษา
3(3-0-6)
1004162 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
1004404 Mathematics for Excellence
 คณิตศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศ
3(3-0-6)
1004289 Application Program for Mathematics Education
 โปรแกรมประยุกต์สำหรับครูคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
1004487 Seminar in Mathematics Education
 สัมมนาคณิตศาสตร์ศึกษา
1(0-2-1)
1004252 Introduction to Theory of Probability
 ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น
3(3-0-6)
1004247 Abstract Algebra for Teachers
 พีชคณิตนามธรรมสำหรับครู
3(3-0-6)
1004264 Calculus 3
 แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
1004212 Number System for Teachers
 ระบบจำนวนสำหรับครู
3(3-0-6)
1004253 Principle of Statistics 1
 หลักสถิติ 1
3(3-0-6)
1004244 Set Theory for Teachers
 ทฤษฎีเซตสำหรับครู
3(3-0-6)
1004248 Introduction to Graph Theory
 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
3(3-0-6)
1004263 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
1004161 Precalculus
 พรีแคลคูลัส
1(1-0-2)
1004371 Introduction to Mathematical Modelling
 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
1004245 Theory of Equations for Teachers
 ทฤษฎีสมการสำหรับครู
3(3-0-6)
1004243 Mathematical Logic for Teachers
 คณิตตรรกศาสตร์สำหรับครู
3(3-0-6)
 2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ จำนวน 6 น.ก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1004391 Curriculum and Teaching of Mathematics
 หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
1004393 Innovation and Technology in Mathematics Instruction
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
 2.2.3 วิชาเอก/การสอนวิชาเอกเลือกให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ไม่ต่ำกว่า 4นก.    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1004214 Discrete Mathematics for Teachers
 วิยุตคณิตสำหรับครู
3(3-0-6)
1004317 Numerical Analysis for Teachers
 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขสำหรับครู
3(3-0-6)
1004372 Linear Programming
 กำหนดการเชิงเส้น
3(3-0-6)
1004383 Inquiring in Mathemeatics
 การสืบค้นทางคณิตศาสตร์
2(0-4-2)
1004202 Mathematics for Recreation for Teachers
 คณิตศาสตร์นันทนาการสำหรับครู
3(1-4-4)
1004316 Introduction to Complex Analysis
 การวิเคราะห์เชิงซ้อนเบื้องต้น
3(3-0-6)
1004373 Operational Research
 การวิจัยดำเนินการ
3(3-0-6)
1004318 Introduction to Vector Analysis
 การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
1004315 Introduction to Real Analysis
 การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้น
3(3-0-6)
1004367 Partial Differential Equations
 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
3(3-0-6)
1004392 Psychology for Mathematics Instruction
 จิตวิทยาสำหรับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
2(1-2-3)
1004457 Application Program for Statistics and Educational Research
 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
1004394 Learning Measurement and Evaluation in Mathematics
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์
2(1-2-3)
1004488 Seminar in Mathematics for Teachers
 สัมมนาคณิตศาสตร์สำหรับครู
1(0-2-1)
1004221 Trigonometry and Application
 ตรีโกณมิติและการประยุกต์
3(3-0-6)
1004356 Non-parametric Statistics
 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์
3(3-0-6)
1004101 History of Mathematics for Teachers
 ประวัติคณิตศาสตร์สำหรับครู
2(2-0-4)
1004486 Individual Studies in Mathematics
 การศึกษารายบุคคลทางคณิตศาสตร์
3(0-135)
1004365 Advanced Calculus
 แคลคูลัสขั้นสูง
3(3-0-6)
1004433 Introduction to Topology
 ทอพอโลยีเบื้องต้น
3(3-0-6)
1004355 Statistics for Educational Research
 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
3(3-0-6)
1004254 Principle of Statistics 2
 หลักสถิติ 2
3(3-0-6)
1004366 Ordinary Differential Equations
 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3(3-0-6)
1004232 Non-Euclidean Geometry for Teachers
 เรขาคณิตนอกแบบยุคลิดสำหรับครู
3(3-0-6)
 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    16 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1001403 Practicum1
 การฝึกทักษะวิชาชีพครู1
2(0-120)
1001501 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(0-360)
1001404 Practicum2
  การฝึกทักษะวิชาชีพครู 2
2(0-120)
1001502 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(0-360-0)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719