ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 แสดงข้อมูล  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการเรียน
คณะ : ครุศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ
สังกัด : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ : 554101201126-สาขาวิชาสังคมศึกษา(ค.บ.)
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร : 178

เลือก เพื่อแสดงรายวิชา และ ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2001103 Neighboring Lanaguague and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน
3(3-0-6)
2001102 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
2001101 Thai for Communication and Information Retrieval
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ
3(3-0-6)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2002102 Aesthetic Appreciation
 สุนทรียนิยม
3(3-0-6)
1002101 Human Behavior Development
 การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2003102 Natural Resource and Environments
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
2003101 Thai and Global Society
 สังคมไทยและสังคมโลก
3(3-0-6)
 1.4 กลุ่มวิชาคณิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4004102 Thinking and Decision Making
 การคิดและการตัดสินใจ
3(2-2-5)
4004101 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
4004103 Integrated Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
3(2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    142 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู 39 น.ก    39 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1001302 Learning Management and Environment for Learning
 การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
1009401 Research for Learning Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
1001303 Education for Students with Special Needs
 การศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ
3(3-0-6)
1014233 Teacher Professional
 ความเป็นครู
3(3-0-6)
1001101 Education for Sustainable Development
 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
1001201 Language and Culture for Teachers
 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
3(3-0-6)
1013310 Scout Unit Leader Girl Scout Cross Youth Leader and Girl Guides Leader
 ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ผู้นำยุวกาชาดและผู้นำผู้บำเพ็ญประโยชน์
3(2-2-5)
1014432 Administration and Quality Assurance of Education
 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
1009301 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
1010201 Educational Innovation and Information Technology
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
1012207 Psychology for Teachers
 จิตวิทยาสำหรับครู
3(2-2-5)
1001204 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
1001102 Principle and Philosophy of Education
 หลักการและปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    87 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาบังคับเรียน 45 น.ก    45 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1006304 Population and Development
 ประชากรกับการพัฒนา
3(2-2-5)
1006101 Religious Studies
 ศาสนศึกษา
3(2-2-5)
1006401 Seminar in Social Studies
 สัมมนาสังคมศึกษา
3(2-2-5)
1006206 General Economics
 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
1006205 Principles of Buddhism
 หลักพุทธธรรม
3(2-2-5)
1006203 English for Social Studies Teacher
 ภาษาอังกฤษสำหรับครูสังคมศึกษา
3(2-2-5)
1006301 History of Southeast Asia
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(2-2-5)
1006402 Social Sciences Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(2-2-5)
1006201 Thai Politics and Government
 การเมืองการปกครองไทย
3(2-2-5)
1006302 Laws and Life
 กฎหมายกับชีวิต
3(3-0-6)
1006102 Human Society Development
 พัฒนาการสังคมมนุษย์
3(2-2-5)
1006303 East and West Civilization
 อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก
3(2-2-5)
1006219 Physical Geography
 ภูมิศาสตร์กายภาพ
3(2-2-5)
1006204 Analytical Geography of Thailand
 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์
3(2-2-5)
1006202 Analytical Thai History
 ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์
3(2-2-5)
 2.2.2 เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่ากลุ่มละ1รายวิชา    36 หน่วยกิต
 2.2.2.1 กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1006309 Important Buddist Sacred Places and Objects
 ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา
3(2-2-5)
1006103 Buddhism for the Youths
 พระพุทธศาสนาสำหรับเยาวชน
3(2-2-5)
1006306 Western and Eastern Philosophy
 ปรัชญาตะวันตกและตะวันออก
3(3-0-6)
1006104 Brahman - Hinduism in Thai Society
 ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดูในสังคมไทย
3(2-2-5)
1006105 Islam in Thai Society
 ศาสนาอิสลามในสังคมไทย
3(2-2-5)
1006220 Meditation Practice
 การฝึกสมาธิ
3(2-2-5)
1006308 Buddhism in Thai Society
 พระพุทธศาสนาในสังคมไทย
3(2-2-5)
1006305 Ethics
 จริยศาสตร์
3(2-2-5)
1006307 Methods of Buddhist Thinking
 วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม
3(2-2-5)
1006221 Morals and Life
 จริยธรรมกับชีวิต
3(2-2-5)
1006502 Philosophy of Politics Economics and Society
 ปรัชญาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(2-2-5)
 2.2.2.2 กลุ่มวิชาสังคมวิทยา
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1006404 Sociology of Tourism
 สังคมวิทยาการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
1006311 Rural and Urban Sociology
 สังคมวิทยาชนบทและเมือง
3(2-2-5)
1006310 Principles of Sociology
 หลักสังคมวิทยา
3(3-0-6)
1006214 Social Sciences and Development
 สังคมศาสตร์กับการพัฒนา
3(2-2-5)
1006212 Introduction to Anthropology
 มานุษยวิทยาเบื้องต้น
3(2-2-5)
1006107 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3(2-2-5)
1006314 Social Problems
 ปัญหาสังคม
3(2-2-5)
1006403 Sociology of Globalization
 สังคมวิทยาโลกาภิวัตน์
3(2-2-5)
1006312 Social and Cultural Change
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
1006216 Dhonburi Studies
 ธนบุรีศึกษา
3(2-2-5)
1006215 Local Studies
 ท้องถิ่นศึกษา
3(2-2-5)
1006213 Thai Society and Culture
 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(2-2-5)
1006313 Sociology of Education
 สังคมวิทยาการศึกษา
3(2-2-5)
 2.2.2.3 กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1006321 Geomorphology
 ธรณีสัณฐานวิทยา
3(2-2-5)
1006209 Geography of South-East Asia
 ภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(2-2-5)
1006408 Climatology
 ภูมิอากาศวิทยา
3(2-2-5)
1006316 Geography of Asia and Oceania
 ภูมิศาสตร์เอเชียและโอเชียเนีย
3(2-2-5)
1006405 Geography of Thai Tourism
 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย
3(2-2-5)
1006320 Settlement Geography
 ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน
3(2-2-5)
1006318 Geography of North and South America
 ภูมิศาสตร์อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
3(2-2-5)
1006319 Human Geography
 ภูมิศาสตร์มนุษย์
3(2-2-5)
1006406 Economic Geography
 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
3(2-2-5)
1006211 Map and Map Interpretation
 แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่
3(2-2-5)
1006210 Regional Geography of the World
 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก
3(2-2-5)
1006315 Environmental Management
 การจัดการสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
1006409 Geographic Information System
 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
1006322 Introduction to Remote Sensing
 การสำรวจข้อมูลระยะไกล
3(2-2-5)
1006317 Geography of Europe and Africa
 ภูมิศาสตร์ยุโรปและแอฟริกา
3(2-2-5)
1006407 Political Geography
 ภูมิศาสตร์การเมือง
3(2-2-5)
 2.2.2.4 กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1006412 History of Europe
 ประวัติศาสตร์ยุโรป
3(3-0-6)
1006323 History of Dhonburi and Rattanakosin
 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์
3(2-2-5)
1006324 Asian Studies
 เอเชียศึกษา
3(2-2-5)
1006413 History of the United States of America
 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา
3(3-0-6)
1006217 Thai History before Ayutthaya
 ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยอยุธยา
3(2-2-5)
1006218 History of Ayutthaya
 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา
3(2-2-5)
1006326 Museumology
 พิพิธภัณฑสถานวิทยา
3(2-2-5)
1006327 History of Thai Politics
 ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทย
3(2-2-5)
1006410 Peace Education
 สันติภาพศึกษา
3(2-2-5)
1006325 Contemporary World Affairs
 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
3(2-2-5)
1006411 History of the Middle East
 ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง
3(2-2-5)
 2.2.2.5 กลุ่มวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1006504 Comparative Government and Politics
 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
1006416 International Politics
 การเมืองระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
1006207 Introduction to Political Science
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
1006417 International Relations
 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
1006330 Laws and Social Studies
 กฎหมายกับสังคมศึกษา
3(3-0-6)
1006415 Evolution of Democracy
 วิวัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย
3(3-0-6)
1006328 Thai Local Government
 การปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย
3(2-2-5)
1006208 Introduction to Law
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
1006414 Political and Economic Doctrine
 ลัทธิการเมืองและลัทธิเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
1006329 Constitutional Law
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3(3-0-6)
 2.2.2.6 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1006418 Monetary and Fiscal Economics
 เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
3(3-0-6)
1006333 Economic and Social Development of Thailand
 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย
3(2-2-5)
1006332 Agricultural Economics
 เศรษฐศาสตร์การเกษตร
3(3-0-6)
1006331 Cooperative Economics
 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
3(2-2-5)
1006224 Sufficiency Economy and Development
 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
3(2-2-5)
1006223 Man and Economy
 มนุษย์กับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
1006419 International Economics
 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
1006222 Analytical Thai Economy
 เศรษฐกิจประเทศไทยเชิงวิเคราะห์
3(3-0-6)
 2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอก 6 น.ก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1006421 Process of Social Studies Learning Management
 กระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา
3(2-2-5)
1006420 Teaching Skills and Techniques of Social Studies
 ทักษะและเทคนิคการสอนสังคมศึกษา
3(2-2-5)
 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    16 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1001403 Practicum1
 การฝึกทักษะวิชาชีพครู1
2(0-120)
1001502 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(0-360-0)
1001501 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(0-360)
1001404 Practicum2
  การฝึกทักษะวิชาชีพครู 2
2(0-120)
 3 หมวดวิชาเสรีให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 น.ก    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719