ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 แสดงข้อมูล  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการเรียน
คณะ : ครุศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ
สังกัด : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ : 554101201112-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร : 172

เลือก เพื่อแสดงรายวิชา และ ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2001103 Neighboring Lanaguague and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน
3(3-0-6)
2001102 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
2001101 Thai for Communication and Information Retrieval
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ
3(3-0-6)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2002102 Aesthetic Appreciation
 สุนทรียนิยม
3(3-0-6)
1002101 Human Behavior Development
 การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2003101 Thai and Global Society
 สังคมไทยและสังคมโลก
3(3-0-6)
2003102 Natural Resource and Environments
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
 1.4 กลุ่มวิชาคณิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4004102 Thinking and Decision Making
 การคิดและการตัดสินใจ
3(2-2-5)
4004101 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
4004103 Integrated Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
3(2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะจำนวนไม่น้อยกว่า 136 น.ก    136 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครูจำนวน 39 น.ก    39 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1001101 Education for Sustainable Development
 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
1001204 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
1013310 Scout Unit Leader Girl Scout Cross Youth Leader and Girl Guides Leader
 ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ผู้นำยุวกาชาดและผู้นำผู้บำเพ็ญประโยชน์
3(2-2-5)
1014432 Administration and Quality Assurance of Education
 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
1009301 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
1010201 Educational Innovation and Information Technology
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
1012207 Psychology for Teachers
 จิตวิทยาสำหรับครู
3(2-2-5)
1001201 Language and Culture for Teachers
 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
3(3-0-6)
1001102 Principle and Philosophy of Education
 หลักการและปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
1001302 Learning Management and Environment for Learning
 การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
1009401 Research for Learning Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
1001303 Education for Students with Special Needs
 การศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ
3(3-0-6)
1014233 Teacher Professional
 ความเป็นครู
3(3-0-6)
 2.2 กลุ่มวิชาเอก จำนวนไม่น้อยกว่า 81 น.ก    81 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาเอกบังคับจำนวน 48 น.ก    48 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1011204 Data Structure and Algorithm Teaching
 การสอนโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึ่ม
3(2-2-0)
1011207 Law and Ethics of Computer for Academy
 จริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา
3(2-2-5)
1011102 English for Education
 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
1011205  Computer Graphic Design for Education
 การออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
1011209 Computer Graphic Instruction and Animations
 สื่อการสอนคอมพิวเตอร์กราฟิกและภาพเคลื่อนไหว
3(2-2-5)
1011302 Development of Computer Assisted Instruction
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3(2-2-5)
1011303 Technology and Web Design for Academy
 เทคโนโลยีและการออกแบบเว็บสำหรับงานการศึกษา
3(2-2-5)
1011301 System Analysis and Design for Academy
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสำหรับงานในสถานศึกษา
3(2-2-5)
1011304 Operating Systems Teaching
 การสอนระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
1011401 Computer Project for Education
 โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
1011206 Data Communication and Computer Networking in Academy
 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา
3(2-2-5)
1011101 Mathematics for Education
 คณิตศาสตร์สำหรับครูคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
1011208 Object-Oriented Programming for Academy
 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุสำหรับงานในสถานศึกษา
3(2-2-5)
1011203 Database Management System for Education
 ระบบจัดการฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
1011202 Computer Architecture Teaching
 การสอนสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
1011201 Computer Programing for Teacher
 ภาษาโปรแกรมสำหรับครูคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
 2.2.2 วิชาเอกเลือกจำนวน 27 น.ก    27 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1011366 Game Development for Education
 การพัฒนาเกมเพื่อการเรียนการสอน
3(2-2-5)
1011362 Multimedia Application for Academy
 การประยุกต์ใช้มัลติมีเดียสำหรับงานการศึกษา
3(2-2-5)
1011361 Programming Application for Statistics and Research
 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย
3(2-2-5)
1011460 Computer for Instruction
 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
3(2-2-5)
1011465 Education Entrepreneurship
 การเป็นผู้ประกอบการเพื่อธุรกิจการศึกษา
3(2-2-5)
1011468 Management of Information Systems
 การจัดการระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
1011464 Decision Support Systems for Academy
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับงานทางการศึกษา
3(2-2-5)
1011462 Computer Labs Maintenance and Management
 การบริหารจัดการและซ่อมบำรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
1011363 Selected Topic in Computer Education
 เรื่องเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา
3(2-2-5)
1011461 Computer Program for Education
 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
1011368 Electronic Commerce Development for Business Education
 การพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจการศึกษา
3(2-2-5)
1011365 Program Development for Item Bank Management
 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการจัดการคลังข้อสอบ
3(2-2-5)
1011364 E-learning Management Systems
 ระบบจัดการเรียนอีเลิร์นนิ่ง
3(2-2-5)
1011467 Information Technology in Human Resource
 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
1011463 Information Technology in Office Automation Systems
 เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบสำนักงานอัตโนมัติ
3(2-2-5)
1011466 Software Package and Application
 โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน
3(2-2-5)
1011360 Development of Web Based Instruction
 การพัฒนาเว็บช่วยสอน
3(2-2-5)
1011367 Microprocessor Teaching
 การสอนไมโครโปรเซสเซอร์
3(2-2-5)
1011260 Programming Fundamentals
 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
3(2-2-5)
 2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอกจำนวน 6 น.ก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1011403 Didactic for Teaching Computer Course 2
 ยุทธวิธีการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 2
3(2-2-5)
1011402 Didactic for Teaching Computer Course1
 ยุทธวิธีการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1
3(2-2-5)
 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    16 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1001404 Practicum2
  การฝึกทักษะวิชาชีพครู 2
2(0-120)
1001502 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(0-360-0)
1001403 Practicum1
 การฝึกทักษะวิชาชีพครู1
2(0-120)
1001501 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(0-360)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719