ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 แสดงข้อมูล  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการเรียน
คณะ : ครุศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ
สังกัด : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ : 
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร : 171

เลือก เพื่อแสดงรายวิชา และ ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2001102 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
2001103 Neighboring Lanaguague and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน
3(3-0-6)
2001101 Thai for Communication and Information Retrieval
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ
3(3-0-6)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1002101 Human Behavior Development
 การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
2002102 Aesthetic Appreciation
 สุนทรียนิยม
3(3-0-6)
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2003101 Thai and Global Society
 สังคมไทยและสังคมโลก
3(3-0-6)
2003102 Natural Resource and Environments
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4004101 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
4004103 Integrated Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
3(2-2-5)
4004102 Thinking and Decision Making
 การคิดและการตัดสินใจ
3(2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า    135 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครูจำนวน 55 น.ก    55 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1014233 Teacher Professional
 ความเป็นครู
3(3-0-6)
1001303 Education for Students with Special Needs
 การศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ
3(3-0-6)
1001501 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(0-360)
1001204 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
1013310 Scout Unit Leader Girl Scout Cross Youth Leader and Girl Guides Leader
 ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ผู้นำยุวกาชาดและผู้นำผู้บำเพ็ญประโยชน์
3(2-2-5)
1001101 Education for Sustainable Development
 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
1014432 Administration and Quality Assurance of Education
 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
1009301 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
1010201 Educational Innovation and Information Technology
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
1009401 Research for Learning Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
1001302 Learning Management and Environment for Learning
 การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
1001403 Practicum1
 การฝึกทักษะวิชาชีพครู1
2(0-120)
1012207 Psychology for Teachers
 จิตวิทยาสำหรับครู
3(2-2-5)
1001502 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(0-360-0)
1001102 Principle and Philosophy of Education
 หลักการและปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
1001201 Language and Culture for Teachers
 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
3(3-0-6)
1001404 Practicum2
  การฝึกทักษะวิชาชีพครู 2
2(0-120)
 2.2 กลุ่มวิชาเอกไม่น้อยกว่า    80 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาเอกไม่น้อยกว่า    68 หน่วยกิต
 2.2.1.1 กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา 29 น.ก    29 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1007205 Fundamental of Western Music History
 พื้นฐานประวัติดนตรีตะวันตก
2(2-0-4)
1007302 Southeast Asia Music
 ดนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2(1-2-3)
1007202 Fundamental of Thai Singing
 การขับร้องเพลงไทยขั้นพื้นฐาน
2(1-2-3)
1007101 Fundamental of Music Education
 พื้นฐานดนตรีศึกษา
3(2-2-5)
1007401 Music Education Research II
 การวิจัยทางดนตรีศึกษา 2
3(1-4-4)
1007403 Music Management
 หลักการจัดการแสดงดนตรี
3(2-2-5)
1007204 Fundamental of Thai Music History
 พื้นฐานประวัติดนตรีไทย
2(2-0-4)
1007201 Fundamental of Thai Music Theory
 พื้นฐานทฤษฎีดนตรีไทย
2(2-0-4)
1007102 Fundamental of Western Music Theory
 พื้นฐานทฤษฎีดนตรีตะวันตก
2(2-0-4)
1007301 Music Education Research I
 การวิจัยทางดนตรีศึกษา 1
3(1-4-4)
1007203 Fundamental of Sight Singing
 การร้องโน้ตขั้นพื้นฐาน
2(1-2-3)
1007402 Language Tecnology and Innovation for Music Teacher
 ภาษา เทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับครูดนตรี
3(2-2-5)
 2.2.2 กลุ่มวิชาเอก    39 หน่วยกิต
 2.2.2.1 วิชาดนตรีตะวันตกบังคับเรียน 26 น.ก    26 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1007244 Notation and Sight Singing
 การบันทึกและการอ่านโน้ตดนตรีตะวันตก
2(1-2-3)
1007344 Minor Instruments Practicum I
 ปฏิบัติดนตรีตะวันตกเครื่องโท 1
2(1-2-3)
1007441 Western Music Arrangement
 การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีตะวันตก
2(1-2-3)
1007443 Music Technology
 เทคโนโลยีดนตรี
2(1-2-3)
1007343 Theory of Western Music III
 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 3
2(2-0-4)
1007342 Sight Singing and Ear Training
 ทักษะการร้องโน้ตและการฟัง
2(1-2-3)
1007242 Theory of Western Music I
 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 1
2(2-0-4)
1007243 Theory of Western Music II
 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 2
2(2-0-4)
1007442 Fundamental of Western Music Composition
 การประพันธ์เพลงเบื้องต้น
2(1-2-3)
1007345 Minor Instruments Practicum II
 ปฏิบัติดนตรีตะวันตกเครื่องโท 2
2(1-2-3)
1007241 Fundamental of Keyboard Practicum
 ปฏิบัติคีย์บอร์ดขั้นพื้นฐาน
2(1-2-3)
1007346 Western Music Analysis
 การวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก
2(1-2-3)
1007341 History of Western Music
 ประวัติดนตรีตะวันตก
2(2-0-4)
 2.2.2.2 กลุ่มวิชาปฎิบัติดนตรีตะวันตกเครื่องมือเอกไม่น้อยกว่า 13    13 หน่วยกิต
 2.2.2.2.1 กลุ่มปฎิบัติดนตรีตะวันตกเครื่องมือเอก 1 รายวิชา    1 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1007151 Fundamental of Western Instrument Practicum
 ปฏิบัติดนตรีตะวันตกเบื้องต้น
1(0-2-1)
 2.2.2.2.2 กลุ่มปฎิบัติคีย์คีย์บอร์ด
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1007152 Keyboard Practicum I
 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 1
2(1-2-3)
1007352 Keyboard Practicum V
 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 5
2(1-2-3)
1007252 Keyboard Practicum III
 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 3
2(1-2-3)
1007251 Keyboard Practicum II
 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 2
2(1-2-3)
1007351 Keyboard Practicum IV
 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 4
2(1-2-3)
1007451 Keyboard Practicum VI
 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 6
2(1-2-3)
 2.2.2.2.3 กลุ่มปฎิบัติกีต้าร์
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1007254 Guitar Practicum III
 ปฏิบัติกีตาร์ 3
2(1-2-3)
1007354 Guitar Practicum V
 ปฏิบัติกีตาร์ 5
2(1-2-3)
1007353 Guitar Practicum IV
 ปฏิบัติกีตาร์ 4
2(1-2-3)
1007153 Guitar Practicum I
 ปฏิบัติกีตาร์ 1
2(1-2-3)
1007253 Guitar Practicum II
 ปฏิบัติกีตาร์ 2
2(1-2-3)
1007452 Guitar Practicum VI
 ปฏิบัติกีตาร์ 6
2(1-2-3)
 2.2.2.2.4 กลุ่มปฎิบัติเครื่องลมทองเหลือง
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1007154 Brass Practicum I
 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 1
2(1-2-3)
1007256 Brass Practicum III
 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 3
2(1-2-3)
1007355 Brass Practicum IV
 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 4
2(1-2-3)
1007255 Brass Practicum II
 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 2
2(1-2-3)
1007453 Brass Practicum VI
 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 6
2(1-2-3)
1007356 Brass Practicum V
 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 5
2(1-2-3)
 2.2.2.2.5 กลุ่มปฎิบัติเครื่องลมไม้
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1007258 Woodwind Practicum III
 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 3
2(1-2-3)
1007454 Woodwind Practicum VI
 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 6
2(1-2-3)
1007357 Woodwind Practicum IV
 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 4
2(1-2-3)
1007257 Woodwind Practicum II
 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 2
2(1-2-3)
1007358 Woodwind Practicum V
 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 5
2(1-2-3)
1007155 Woodwind Practicum I
 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1
2(1-2-3)
 2.2.2.2.6 กลุ่มปฎิบัติเครื่องสายตะวันตก
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1007156 String Practicum I
 ปฏิบัติเครื่องสายตะวันตก 1
2(1-2-3)
1007359 String Practicum IV
 ปฏิบัติเครื่องสายตะวันตก 4
2(1-2-3)
1007455 String Practicum VI
 ปฏิบัติเครื่องสายตะวันตก 6
2(1-2-3)
1007360 String Practicum V
 ปฏิบัติเครื่องสายตะวันตก 5
2(1-2-3)
1007259 String Practicum II
 ปฏิบัติเครื่องสายตะวันตก 2
2(1-2-3)
1007260 String Practicum III
 ปฏิบัติเครื่องสายตะวันตก 3
2(1-2-3)
 2.2.2.2.7 กลุ่มปฎิบัติเครื่องกระทบ
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1007262 Percussion Practicum III
 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 3
2(1-2-3)
1007456 Percussion Practicum VI
 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 6
2(1-2-3)
1007361 Percussion Practicum IV
 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 4
2(1-2-3)
1007362 Percussion Practicum V
 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 5
2(1-2-3)
1007157 Percussion Practicum I
 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1
2(1-2-3)
1007261 Percussion Practicum II
 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2
2(1-2-3)
 2.2.2.2.8 กลุ่มปฎิบัติขับร้องตะวันตก
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1007364 Voice Practicum V
 ปฏิบัติขับร้องตะวันตก 5
2(1-2-3)
1007158 Voice Practicum I
 ปฏิบัติขับร้องตะวันตก 1
2(1-2-3)
1007457 Voice Practicum VI
 ปฏิบัติขับร้องตะวันตก 6
2(1-2-3)
1007363 Voice Practicum IV
 ปฏิบัติขับร้องตะวันตก 4
2(1-2-3)
1007263 Voice Practicum II
 ปฏิบัติขับร้องตะวันตก 2
2(1-2-3)
1007264 Voice Practicum III
 ปฏิบัติขับร้องตะวันตก 3
2(1-2-3)
 2.2.3 วิชาการสอนดนตรีศึกษา 6 น.ก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1007471 Learning Management of Music I
 การจัดการเรียนรู้ทางดนตรี 1
3(2-2-5)
1007472 Learning Management of Music II
 การจัดการเรียนรู้ทางดนตรี 2
3(2-2-5)
 2.2.4 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 6 น.ก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1007398 Management of Music Business
 การบริหารจัดการธุรกิจดนตรี
2(1-2-3)
1007382 Ritual Music
 ดนตรีไทยในพิธีกรรม
2(1-2-3)
1007389 Ethnomusicology Research
 การวิจัยทางมานุษยดุริยางควิทยา
3(1-4-4)
1007394 Military Band
 วงโยธวาทิต
2(1-2-3)
1007391 Counterpoint
 การสอดทำนองดนตรีตะวันตก
2(1-2-3)
1007399 Western Music Instruments Maintenance Adjustment and Repair
 การซ่อมสร้างอุปกรณ์ดนตรีตะวันตก
2(1-2-3)
1007390 Introduction to Conducting
 การอำนวยเพลงเบื้องต้น
2(1-2-3)
1007386 Thai Music Conducting
 การปรับวงดนตรีไทย
2(1-2-3)
1007383 Pi-Pat Mon
 ปี่พาทย์มอญ
2(1-2-3)
1007393 Ensemble
 การรวมวง
2(1-2-3)
1007395 Computer of Marching Band
 การใช้คอมพิวเตอร์สำหรับดนตรีสนาม
2(1-2-3)
1007384 Thai Folk Music
 ดนตรีพื้นเมืองของไทย
2(1-2-3)
1007396 Theory of Jazz Music
 ทฤษฏีดนตรีแจ๊ส
2(1-2-3)
1007392 Chorus
 ขับร้องประสานเสียง
2(1-2-3)
1007385 Music Therapy
 ดนตรีบำบัด
2(1-2-3)
1007388 Music Education Seminar
 สัมมนาดนตรีศึกษา
2(1-2-3)
1007387 Thai Music Instruments Maintenance Adjustment and Repair
 การซ่อมสร้างอุปกรณ์ดนตรีไทย
2(1-2-3)
1007381 Thai Theatrical Music
 ดนตรีประกอบการแสดง
2(1-2-3)
1007380 Angalung
 อังกะลุง
2(1-2-3)
1007397 Jazz Improvisation
 คีตปฏิภาณแบบแจ๊ส
2(1-2-3)
 3 วิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 น.ก    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719