ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 แสดงข้อมูล  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการเรียน
คณะ : ครุศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ
สังกัด : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ : 574101201105-สาขาวิชาการประถมศึกษา
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร : 172

เลือก เพื่อแสดงรายวิชา และ ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 น.ก    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร จำนวน 9 น.ก    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2001102 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
2001101 Thai for Communication and Information Retrieval
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ
3(3-0-6)
2001103 Neighboring Lanaguague and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน
3(3-0-6)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ จำนวน 6 น.ก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1002101 Human Behavior Development
 การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
2002102 Aesthetic Appreciation
 สุนทรียนิยม
3(3-0-6)
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จำนวน 6 น.ก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2003102 Natural Resource and Environments
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
2003101 Thai and Global Society
 สังคมไทยและสังคมโลก
3(3-0-6)
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 9 น.ก    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4004103 Integrated Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
3(2-2-5)
4004102 Thinking and Decision Making
 การคิดและการตัดสินใจ
3(2-2-5)
4004101 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 136 น.ก    136 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู ให้เรียน 55 น.ก    55 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1001201 Language and Culture for Teachers
 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
3(3-0-6)
1001102 Principle and Philosophy of Education
 หลักการและปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
1001501 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(0-360)
1012207 Psychology for Teachers
 จิตวิทยาสำหรับครู
3(2-2-5)
1001502 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(0-360-0)
1001302 Learning Management and Environment for Learning
 การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
1009401 Research for Learning Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
1010201 Educational Innovation and Information Technology
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
1009301 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
1001303 Education for Students with Special Needs
 การศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ
3(3-0-6)
1001101 Education for Sustainable Development
 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
1001404 Practicum2
  การฝึกทักษะวิชาชีพครู 2
2(0-120)
1014432 Administration and Quality Assurance of Education
 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
1014233 Teacher Professional
 ความเป็นครู
3(3-0-6)
1001403 Practicum1
 การฝึกทักษะวิชาชีพครู1
2(0-120)
1001204 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
1013310 Scout Unit Leader Girl Scout Cross Youth Leader and Girl Guides Leader
 ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ผู้นำยุวกาชาดและผู้นำผู้บำเพ็ญประโยชน์
3(2-2-5)
 2.2 กลุ่มวิชาเอกให้เรียนไม่น้อยกว่า 81 น.ก    81 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาเอกเดี่ยว ให้เรียนไม่น้อยกว่า 71 น.ก    71 หน่วยกิต
 2.2.1.1 วิชาพัฒนาศักยภาพความเป็นครูประถมศึกษา กำหนดให้เรียน 63 น.ก    63 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1020408 Languages for Communication and Study of Elementary School Teachers
 ภาษาเพื่อการสื่อสารและค้นคว้าของครูประถมศึกษา
2(1-2-3)
1020401 Teaching Methodology of Science for Elementary Education
 วิธีวิทยาการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
1020201 Thai Language for Elementary School Teachers 1
 ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา 1
2(1-2-3)
1020304 Teaching Methodology of Mathematics for Elementary Education
 วิธีวิทยาการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
1020210 English Language for Elementary School Teachers 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา 2
2(1-2-3)
1020407 Organizing Activities for Elementary Learner Development for Elementary Education
 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา
2(1-2-3)
1020307 Learning Management in Art Education for Elementary Education
 การจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
1020306 Learning Management in Physical Education for Elementary Education
 การจัดการเรียนรู้พลศึกษาระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
1020209 English Language for Elementary School Teachers 1
 ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา 1
2(1-2-3)
1020205 Science for Elementary School Teachers 1
 วิทยาศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 1
2(1-2-3)
1020204 Mathematics for Elementary School Teachers 2
 คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 2
2(1-2-3)
1020203 Mathematics for Elementary School Teachers 1
 คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 1
2(1-2-3)
1020101 Principles and Concepts of Elementary Education
 หลักการและแนวคิดทางการประถมศึกษา
2(2-0-4)
1020206 Science for Elementary School Teachers 2
 วิทยาศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 2
2(1-2-3)
1020403 Teaching Methodology of English for Elementary Education
 วิธีวิทยาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
1020409 Leadership in Elementary Educational
 ภาวะผู้นำทางการประถมศึกษา
2(1-2-3)
1020402 Teaching Methodology of Social Studies, Religion and Culture for Elementary Education
 วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
1020406 Learning Management in Computer and Technology for Elementary Education
 การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
1020405 Learning Management in Career and Technology for Elementary Education
 การจัดการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
1020404 Learning Management in Music and Thai Dance for Elementary Education
 การจัดการเรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
1020208 Social Studies for Elementary School Teachers 2
 สังคมศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา 2
2(1-2-3)
1020207 Social Studies for Elementary School Teachers 1
 สังคมศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา 1
2(1-2-3)
1020202 Thai Language for Elementary School Teachers 2
 ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา 2
2(1-2-3)
1020102 Development and Learning of Elementary School Students
 พัฒนาการและการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
2(2-0-4)
1020303 Teaching Methodology of Thai Language for Elementary Education
 วิธีวิทยาการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
1020305 Learning Management in Health Education for Elementary Education
 การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาสำหรับนักเรียนประถมศึกษา
3(2-2-5)
 2.2.1.2 วิชาเสริมสร้างสมรรถนะการสอน กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 8น.กโดยให้เลือกเรียน2กลุ่ม    8 หน่วยกิต
 2.2.1.2.ก กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1020308 Science for Elementary School Teachers 3
 วิทยาศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 3
2(1-2-3)
1020309 Science for Elementary School Teachers 4
 วิทยาศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 4
2(1-2-3)
 2.2.1.2.ข กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1020311 Mathematics for Elementary School Teachers 4
 คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 4
2(1-2-3)
1020310 Mathematics for Elementary School Teachers 3
 คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 3
2(1-2-3)
 2.2.1.2.ค กลุ่มวิชาภาษาไทย
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1020313 Thai Language for Elementary School Teachers 4
 ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา 4
2(1-2-3)
1020312 Thai Language for Elementary School Teachers 3
 ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา 3
2(1-2-3)
 2.2.1.2.ง กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1020314 Social Studies for Elementary School Teachers 3
 สังคมศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา 3
2(1-2-3)
1020315 Social Studies for Elementary School Teachers 4
 สังคมศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา 4
2(1-2-3)
 2.2.1.2.จ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1020317 English Language for Elementary School Teachers 4
 ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา 4
2(1-2-3)
1020316 English Language for Elementary School Teachers 3
 ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา 3
2(1-2-3)
 2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก ให้เรียน 6 หน่วยกิต    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1020302 Teaching of Morals and Values for Elementary School Students
 การสอนคุณธรรมและค่านิยมสำหรับนักเรียนประถมศึกษา
3(2-2-5)
1020301 Organizing Instruction for Thinking Potential Development
 การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการคิด
3(2-2-5)
 2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 4 นก    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1020412 Research and Innovation in Teaching for Elementary Education
 การวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
1020414 Drama Activity for Learning Management
 กิจกรรมละครเพื่อการจัดการเรียนรู้
2(1-2-3)
1020413 Guidance in The Elementary School
 การแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษา
2(1-2-3)
1020411 Utilization of Learning Resources and Wisdom for Education
 การใช้แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
1020410 Supplementary English for Improving Teacher Competency
 ภาษาอังกฤษเสริมเพื่อพัฒนาสมรรถภาพครู
3(2-2-5)
1020415 Creation of Children’s Literary Works
 การสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็ก
2(1-2-3)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 นก    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719