ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 แสดงข้อมูล  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการเรียน
คณะ : ครุศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ
สังกัด : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ : 574101201125-สาขาวิชาศิลปศึกษา
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร : 171

เลือก เพื่อแสดงรายวิชา และ ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 น.ก    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร จำนวน 9 น.ก    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2001103 Neighboring Lanaguague and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน
3(3-0-6)
2001101 Thai for Communication and Information Retrieval
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ
3(3-0-6)
2001102 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์จำนวน 6 น.ก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1002101 Human Behavior Development
 การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
2002102 Aesthetic Appreciation
 สุนทรียนิยม
3(3-0-6)
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสคร์จำนวน 6 น.ก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2003101 Thai and Global Society
 สังคมไทยและสังคมโลก
3(3-0-6)
2003102 Natural Resource and Environments
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์จำนวน 9 น.ก    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4004102 Thinking and Decision Making
 การคิดและการตัดสินใจ
3(2-2-5)
4004101 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
4004103 Integrated Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
3(2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 135 น.ก    135 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน (วิชาชีพครู) จำนวน 39 น.ก    39 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1012207 Psychology for Teachers
 จิตวิทยาสำหรับครู
3(2-2-5)
1010201 Educational Innovation and Information Technology
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
1009301 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
1001302 Learning Management and Environment for Learning
 การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
1009401 Research for Learning Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
1014432 Administration and Quality Assurance of Education
 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
1013310 Scout Unit Leader Girl Scout Cross Youth Leader and Girl Guides Leader
 ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ผู้นำยุวกาชาดและผู้นำผู้บำเพ็ญประโยชน์
3(2-2-5)
1001303 Education for Students with Special Needs
 การศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ
3(3-0-6)
1014233 Teacher Professional
 ความเป็นครู
3(3-0-6)
1001101 Education for Sustainable Development
 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
1001204 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
1001201 Language and Culture for Teachers
 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
3(3-0-6)
1001102 Principle and Philosophy of Education
 หลักการและปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 80 น.ก    80 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาเอก    68 หน่วยกิต
 2.2.1.1 กลุ่มวิชาศิลปศึกษา บังคับเรียน 29 น.ก    29 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1021306 Contemporary Media for Art Teaching
 สื่อร่วมสมัยสำหรับการสอนศิลปะ
3(2-2-5)
1021205 Contemporary Art
 ศิลปะร่วมสมัย
2(2-0-4)
1021202 History of Art
 ประวัติศาสตร์ศิลป์
2(2-0-4)
1021304 Aesthetics in Art Education
 สุนทรียศาสตร์ในศิลปศึกษา
2(2-0-4)
1021402 Seminar in Art
 สัมมนาศิลปะ
3(2-2-5)
1021301 Creative Visual Art
 การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์
3(2-2-5)
1021201 Art Appreciation
 ศิลปนิยม
2(2-0-4)
1021307 Current Issue and Trend in Art Education
 ประเด็นและแนวโน้มทางศิลปศึกษา
2(2-0-4)
1021101 Foundation of Art Education 1
 พื้นฐานศิลปศึกษา
3(2-2-5)
1021401 Research in Art Education
 วิจัยทางศิลปศึกษา
3(2-2-5)
1021305 Art Activity for Teachers
 กิจกรรมศิลปะสำหรับครู
2(1-2-3)
1021302 Art Criticism
 ศิลปวิจารณ์
2(1-2-3)
 2.2.1.2 กลุ่มวิชาเอกปฏิบัติ    39 หน่วยกิต
 2.2.1.2ก กลุ่มวิชาปฎิบัติบังคับเรียน 30 นก    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1021206 Art Education 1
 ศิลปศึกษา 1
3(1-4-4)
1021210 Principles of Design
 หลักการออกแบบ
3(1-4-4)
1021203 Composition of Art 1
 องค์ประกอบศิลปะ 1
3(1-4-4)
1021208 Drawing 2
 การวาดเส้น 2
3(1-4-4)
1021209 Creative Drawing
 การวาดเส้นสร้างสรรค์
3(1-4-4)
1021303 Computer Graphic fpr Teacher
 คอมพิวเตอร์กราฟฟิกสำหรับครู
3(1-4-4)
1021409 Arts Thesis
 ศิลปนิพนธ์
3(1-4-4)
1021102 Drawing 1
 การวาดเส้น 1
3(1-4-4)
1021207 Art Education 2
 ศิลปศึกษา 2
3(1-4-4)
1021204 Composition of Art 2
 องค์ประกอบศิลปะ 2
3(1-4-4)
 2.2.1.2ข กลุ่มวิชาเอกปฎิบัติเฉพาะทาง 9 นกให้เรียนเพียง 1 กลุ่มเท่านั้น    9 หน่วยกิต
 2.2.1.2ข1 กลุ่มวิชาจิตรกรรม
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1021405 Painting 3
 จิตรกรรม 3
3(1-4-4)
1021308 Painting 1
 จิตรกรรม 1
3(1-4-4)
1021309 Painting 2
 จิตรกรรม 2
3(1-4-4)
 2.2.1.2ข2 กลุ่มประติมากรรม
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1021406 Sculpture 3
 ประติมากรรม 3
3(1-4-4)
1021311 Sculpture 2
 ประติมากรรม 2
3(1-4-4)
1021310 Sculpture 1
 ประติมากรรม 1
3(1-4-4)
 2.2.1.2ข3 กลุ่มวิชาภาพพิมพ์
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1021312 Print Making 1
 ภาพพิมพ์ 1
3(1-4-4)
1021407 Print Making 3
 ภาพพิมพ์ 3
3(1-4-4)
1021313 Print Making 2
 ภาพพิมพ์ 2
3(1-4-4)
 2.2.1.2ข4 กลุ่มวิชาศิลปะไทย
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1021314 Thai Art 1
 ศิลปะไทย 1
3(1-4-4)
1021315 Thai Art 2
 ศิลปะไทย 2
3(1-4-4)
1021408 Thai Art 3
 ศิลปะไทย 3
3(1-4-4)
 2.2.2 วิชาการสอนศิลปศึกษา บังคับเรียน 6 น.ก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1021404 Learning Management of Art Education 2
 การจัดการเรียนรู้ทางศิลปศึกษา 2
3(2-2-5)
1021403 Learning Management of Art Education 1
 การจัดการเรียนรู้ทางศิลปศึกษา 1
3(2-2-5)
 2.2.3 วิชาเอกเลือก ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 น.ก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1021320 Still-life Drawing in Teaching
 การสอนเขียนภาพหุ่นนิ่ง
2(1-2-3)
1021321 Portrait Painting in Teaching
 การสอนเขียนภาพคนเหมือน
2(1-2-3)
1021213 Art and Community
 ศิลปะในชุมชน
2(1-2-3)
1021317 Art Therapy
 ศิลปะบำบัด
2(1-2-3)
1021318 Basic Photography in Teaching
 การสอนถ่ายภาพเบื้องต้น
2(1-2-3)
1021211 Landscape Painting in Teaching
 การสอนเขียนภาพทิวทัศน์
2(1-2-3)
1021316 Thai Painting in Teaching
 การสอนเขียนภาพจิตรกรรมไทย
2(1-2-3)
1021212 Environmental Art
 ศิลปะในสิ่งแวดล้อม
2(1-2-3)
1021319 Mixed Media Art
 ศิลปะสื่อผสม
2(1-2-3)
 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ จำนวน 16 น.ก    16 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1001501 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(0-360)
1001403 Practicum1
 การฝึกทักษะวิชาชีพครู1
2(0-120)
1001404 Practicum2
  การฝึกทักษะวิชาชีพครู 2
2(0-120)
1001502 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(0-360-0)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 น.ก    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719