ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 แสดงข้อมูล  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการเรียน
คณะ : ครุศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ
สังกัด : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ : 554101201121-สาขาวิชาดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย)
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร : 171

เลือก เพื่อแสดงรายวิชา และ ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2001102 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
2001103 Neighboring Lanaguague and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน
3(3-0-6)
2001101 Thai for Communication and Information Retrieval
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ
3(3-0-6)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1002101 Human Behavior Development
 การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
2002102 Aesthetic Appreciation
 สุนทรียนิยม
3(3-0-6)
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2003101 Thai and Global Society
 สังคมไทยและสังคมโลก
3(3-0-6)
2003102 Natural Resource and Environments
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4004101 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
4004103 Integrated Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
3(2-2-5)
4004102 Thinking and Decision Making
 การคิดและการตัดสินใจ
3(2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า    135 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครูจำนวน 55 น.ก    55 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1001204 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
1001403 Practicum1
 การฝึกทักษะวิชาชีพครู1
2(0-120)
1013310 Scout Unit Leader Girl Scout Cross Youth Leader and Girl Guides Leader
 ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ผู้นำยุวกาชาดและผู้นำผู้บำเพ็ญประโยชน์
3(2-2-5)
1014432 Administration and Quality Assurance of Education
 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
1009301 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
1010201 Educational Innovation and Information Technology
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
1012207 Psychology for Teachers
 จิตวิทยาสำหรับครู
3(2-2-5)
1001201 Language and Culture for Teachers
 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
3(3-0-6)
1001102 Principle and Philosophy of Education
 หลักการและปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
1001502 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(0-360-0)
1001404 Practicum2
  การฝึกทักษะวิชาชีพครู 2
2(0-120)
1001302 Learning Management and Environment for Learning
 การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
1009401 Research for Learning Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
1001501 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(0-360)
1001303 Education for Students with Special Needs
 การศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ
3(3-0-6)
1014233 Teacher Professional
 ความเป็นครู
3(3-0-6)
1001101 Education for Sustainable Development
 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
 2.2 กลุ่มวิชาเอกไม่น้อยกว่า    80 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาเอกไม่น้อยกว่า    68 หน่วยกิต
 2.2.1.1 กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา 29 น.ก    29 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1007101 Fundamental of Music Education
 พื้นฐานดนตรีศึกษา
3(2-2-5)
1007204 Fundamental of Thai Music History
 พื้นฐานประวัติดนตรีไทย
2(2-0-4)
1007403 Music Management
 หลักการจัดการแสดงดนตรี
3(2-2-5)
1007202 Fundamental of Thai Singing
 การขับร้องเพลงไทยขั้นพื้นฐาน
2(1-2-3)
1007205 Fundamental of Western Music History
 พื้นฐานประวัติดนตรีตะวันตก
2(2-0-4)
1007402 Language Tecnology and Innovation for Music Teacher
 ภาษา เทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับครูดนตรี
3(2-2-5)
1007401 Music Education Research II
 การวิจัยทางดนตรีศึกษา 2
3(1-4-4)
1007302 Southeast Asia Music
 ดนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2(1-2-3)
1007102 Fundamental of Western Music Theory
 พื้นฐานทฤษฎีดนตรีตะวันตก
2(2-0-4)
1007201 Fundamental of Thai Music Theory
 พื้นฐานทฤษฎีดนตรีไทย
2(2-0-4)
1007203 Fundamental of Sight Singing
 การร้องโน้ตขั้นพื้นฐาน
2(1-2-3)
1007301 Music Education Research I
 การวิจัยทางดนตรีศึกษา 1
3(1-4-4)
 2.2.2 กลุ่มวิชาเอก    39 หน่วยกิต
 2.2.2.1 วิชาดนตรีไทยบังคับเรียน 26 น.ก    26 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1007214 Thai Music Notation and Sight Singing
 การบันทึกและการอ่านโน้ตดนตรีไทย
2(1-2-3)
1007212 Thai Singing
 การขับร้องเพลงไทย
2(1-2-3)
1007312 Nha Thab and Rhythmic Mode
 หน้าทับและจังหวะดนตรีไทย
2(1-2-3)
1007411 Thai Music Variation
 การแปรทำนองเพลงไทย
2(1-2-3)
1007412 Thai Music Composition
 การประพันธ์เพลงไทย
2(1-2-3)
1007315 Minor Thai Instruments Practicum II
 ปฏิบัติดนตรีไทยเครื่องโท 2
2(1-2-3)
1007413 Melodic Repertoire for Thai Text and Drama
 การบรรจุเพลงร้องและเพลงหน้าพาทย์
2(1-2-3)
1007313 Sepa and Rhythm of Trost
 เสภาและทำนองเสนาะ
2(1-2-3)
1007213 Theory of Thai Music
 ทฤษฎีดนตรีไทย
2(2-0-4)
1007211 Khong Wong Yai
 ปฏิบัติฆ้องวงใหญ่
2(1-2-3)
1007314 Minor Thai Instruments Practicum I
 ปฏิบัติดนตรีไทยเครื่องโท 1
2(1-2-3)
1007311 History of Thai Music
 ประวัติดนตรีไทย
2(2-0-4)
1007316 Thai Music Analysis
 การวิเคราะห์เพลงไทย
2(1-2-3)
 2.2.2.2 กลุ่มวิชาปฎิบัติดนตรีไทยเครื่องมือเอกไม่น้อยกว่า    13 หน่วยกิต
 2.2.2.2.1 กลุ่มปฎิบัติดนตรีไทยเบื้องต้น 1 รายวิชา    1 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1007121 Fundamental of Thai String Practicum
 ปฏิบัติเครื่องสายเบื้องต้น
1(0-2-1)
1007123 Fundamental of Thai Singing Practicum
 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยเบื้องต้น
1(0-2-1)
1007122 Fundamental of Pi-Pat Practicum
 ปฏิบัติปี่พาทย์เบื้องต้น
1(0-2-1)
 2.2.2.2.2 กลุ่มปฎิบัติดนตรีไทย ปฎิบัติเครื่องดีด
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1007321 Thai Plucked Practicum IV
 ปฏิบัติเครื่องดีด 4
2(1-2-3)
1007421 Thai Plucked Practicum VI
 ปฏิบัติเครื่องดีด 6
2(1-2-3)
1007124 Thai Plucked Practicum I
 ปฏิบัติเครื่องดีด 1
2(1-2-3)
1007222 Thai Plucked Practicum III
 ปฏิบัติเครื่องดีด 3
2(1-2-3)
1007322 Thai Plucked Practicum V
 ปฏิบัติเครื่องดีด 5
2(1-2-3)
1007221 Thai Plucked Practicum II
 ปฏิบัติเครื่องดีด 2
2(1-2-3)
 2.2.2.2.2.3 กลุ่มปฎิบัติเครื่องสี
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1007224 Thai String Practicum III
 ปฏิบัติเครื่องสี 3
2(1-2-3)
1007324 Thai String Practicum V
 ปฏิบัติเครื่องสี 5
2(1-2-3)
1007125 Thai String Practicum I
 ปฏิบัติเครื่องสี 1
2(1-2-3)
1007422 Thai String Practicum VI
 ปฏิบัติเครื่องสี 6
2(1-2-3)
1007323 Thai String Practicum IV
 ปฏิบัติเครื่องสี 4
2(1-2-3)
1007223 Thai String Practicum II
 ปฏิบัติเครื่องสี 2
2(1-2-3)
 2.2.2.2.4 กลุ่มปฎิบัติขิม
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1007225 Kim Practicum II
 ปฏิบัติขิม 2
2(1-2-3)
1007325 Kim Practicum IV
 ปฏิบัติขิม 4
2(1-2-3)
1007226 Kim Practicum III
 ปฏิบัติขิม 3
2(1-2-3)
1007326 Kim Practicum V
 ปฏิบัติขิม 5
2(1-2-3)
1007126 Kim Practicum I
 ปฏิบัติขิม 1
2(1-2-3)
1007423 Kim Practicum VI
 ปฏิบัติขิม 6
2(1-2-3)
 2.2.2.2.5 กลุ่มปฎิบัติเครื่องตี
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1007424 Thai Melodic Percussion Practicum VI
 ปฏิบัติเครื่องตี 6
2(1-2-3)
1007228 Thai Melodic Percussion Practicum III
 ปฏิบัติเครื่องตี 3
2(1-2-3)
1007328 Thai Melodic Percussion Practicum V
 ปฏิบัติเครื่องตี 5
2(1-2-3)
1007127 Thai Melodic Percussion Practicum I
 ปฏิบัติเครื่องตี 1
2(1-2-3)
1007327 Thai Melodic Percussion Practicum IV
 ปฏิบัติเครื่องตี 4
2(1-2-3)
1007227 Thai Melodic Percussion Practicum II
 ปฏิบัติเครื่องตี 2
2(1-2-3)
 2.2.2.2.6 กลุ่มปฎิบัติเครื่องเป่า
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1007330 Thai Wind Practicum V
 ปฏิบัติเครื่องเป่า 5
2(1-2-3)
1007229 Thai Wind Practicum II
 ปฏิบัติเครื่องเป่า 2
2(1-2-3)
1007128 Thai Wind Practicum I
 ปฏิบัติเครื่องเป่า 1
2(1-2-3)
1007230 Thai Wind Practicum III
 ปฏิบัติเครื่องเป่า 3
2(1-2-3)
1007425 Thai Wind Practicum VI
 ปฏิบัติเครื่องเป่า 6
2(1-2-3)
1007329 Thai Wind Practicum IV
 ปฏิบัติเครื่องเป่า 4
2(1-2-3)
 2.2.2.2.7 กลุ่มปฎิบัติเครื่องหนัง
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1007129 Thai Percussions Practicum I
 ปฏิบัติเครื่องหนัง 1
2(1-2-3)
1007332 Thai Percussions Practicum V
 ปฏิบัติเครื่องหนัง 5
2(1-2-3)
1007232 Thai Percussions Practicum III
 ปฏิบัติเครื่องหนัง 3
2(1-2-3)
1007426 Thai Percussions Practicum VI
 ปฏิบัติเครื่องหนัง 6
2(1-2-3)
1007331 Thai Percussions Practicum IV
 ปฏิบัติเครื่องหนัง 4
2(1-2-3)
1007231 Thai Percussions Practicum II
 ปฏิบัติเครื่องหนัง 2
2(1-2-3)
 2.2.2.2.8 กลุ่มปฎิบัติขับร้องเพลงไทย
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1007427 Thai Singing Practicum VI
 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 6
2(1-2-3)
1007334 Thai Singing Practicum V
 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 5
2(1-2-3)
1007333 Thai Singing Practicum IV
 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 4
2(1-2-3)
1007233 Thai Singing Practicum II
 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 2
2(1-2-3)
1007130 Thai Singing Practicum I
 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 1
2(1-2-3)
1007234 Thai Singing Practicum III
 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 3
2(1-2-3)
 2.2.3 วิชาการสอนดนตรีศึกษา 6 น.ก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1007472 Learning Management of Music II
 การจัดการเรียนรู้ทางดนตรี 2
3(2-2-5)
1007471 Learning Management of Music I
 การจัดการเรียนรู้ทางดนตรี 1
3(2-2-5)
 2.2.4 วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 6 น.ก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1007395 Computer of Marching Band
 การใช้คอมพิวเตอร์สำหรับดนตรีสนาม
2(1-2-3)
1007393 Ensemble
 การรวมวง
2(1-2-3)
1007383 Pi-Pat Mon
 ปี่พาทย์มอญ
2(1-2-3)
1007389 Ethnomusicology Research
 การวิจัยทางมานุษยดุริยางควิทยา
3(1-4-4)
1007382 Ritual Music
 ดนตรีไทยในพิธีกรรม
2(1-2-3)
1007398 Management of Music Business
 การบริหารจัดการธุรกิจดนตรี
2(1-2-3)
1007394 Military Band
 วงโยธวาทิต
2(1-2-3)
1007388 Music Education Seminar
 สัมมนาดนตรีศึกษา
2(1-2-3)
1007386 Thai Music Conducting
 การปรับวงดนตรีไทย
2(1-2-3)
1007384 Thai Folk Music
 ดนตรีพื้นเมืองของไทย
2(1-2-3)
1007387 Thai Music Instruments Maintenance Adjustment and Repair
 การซ่อมสร้างอุปกรณ์ดนตรีไทย
2(1-2-3)
1007381 Thai Theatrical Music
 ดนตรีประกอบการแสดง
2(1-2-3)
1007397 Jazz Improvisation
 คีตปฏิภาณแบบแจ๊ส
2(1-2-3)
1007396 Theory of Jazz Music
 ทฤษฏีดนตรีแจ๊ส
2(1-2-3)
1007385 Music Therapy
 ดนตรีบำบัด
2(1-2-3)
1007390 Introduction to Conducting
 การอำนวยเพลงเบื้องต้น
2(1-2-3)
1007380 Angalung
 อังกะลุง
2(1-2-3)
1007391 Counterpoint
 การสอดทำนองดนตรีตะวันตก
2(1-2-3)
1007392 Chorus
 ขับร้องประสานเสียง
2(1-2-3)
 3 วิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 น.ก    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719