ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 แสดงข้อมูล  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการเรียน
คณะ : ครุศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ
สังกัด : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ : 604101201105-สาขาวิชาการประถมศึกษา
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร : 167

เลือก เพื่อแสดงรายวิชา และ ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    32 หน่วยกิต
 1.1 วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ    23 หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษา    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9111103 English in Everyday Use
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
9111101 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
9111102 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
 1.1.2 กลุ่มวิชามนุษยและสังคมศาสตร์    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9121102 Thai and Global Society in 21st Century
 สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21
3(3-0-6)
9121103 Active Citizenship
 ความเป็นพลเมือง
1(1-0-2)
9121101 Life Skills
 ทักษะชีวิต
3(3-0-6)
 1.1.3 กลุ่มวิชาวิทย์และคณิต    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9131101 Science and Technology in Everyday Use
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
9131102 Learning and Problem Solving Skills in Mathematics
 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
 1.1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษา    1 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9141101 Physical Activities for Life
 กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต
1(0-2-1)
 1.2 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก    9 หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9112107 Japanese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3(2-2-5)
9112102 Burmese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
3(2-2-5)
9112101 Lao Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
3(2-2-5)
9112106 Chinese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3(2-2-5)
9112108 Korean Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3(2-2-5)
9112105 Malay Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
3(2-2-5)
9112103 Vietnamese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
3(2-2-5)
9112104 Cambodian Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
3(2-2-5)
 1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยและสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9122201 Modern Management and Leadership
 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ
3(3-0-6)
9122202 Communications in Everyday Use
 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
9122204 Happiness of Life
 ความสุขแห่งชีวิต
3(3-0-6)
9122203 Aesthetics of Fine and Applied Arts
 สุนทรียะทางศิลปกรรม
3(3-0-6)
 1.2.3 กลุ่มวิชาวิทย์และคณิต    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9132204 Health and Aesthetics
 สุขภาพและความงาม
3(3-0-6)
9132203 Technology for Sustainable Development
 เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
9132201 Information Technology and Social Media
 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์
3(2-2-5)
9132202 Digital Media Technology in Everyday Use
 เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    129 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครูให้เรียน 48 น.ก    48 หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับให้เรียน 34 น.ก    34 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1105101 Teacher Professional
 ความเป็นครู
3(3-0-6)
1121301 Scout Unit Leaders, Girl Scouts, Cross Youth and Girl Guides
 ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และ ผู้บำเพ็ญประโยชน์
2(1-2-3)
1100301 Learning Management and Classroom Management
 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
1100201 Language and Culture for Teachers
 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
3(2-2-5)
1100202 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
1104201 Educational Innovation and Information Technology
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
1102207 Psychology for Teachers
 จิตวิทยาสำหรับครู
3(2-2-5)
1105401 Administration and Quality Assurance of Education
 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
1100101 Philosophy of Education
 ปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
1100302 Education for Students with Special Needs
 การศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ
2(2-0-4)
1103401 Research for Learning Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
1103301 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
 2.1.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้เรียน 14 น.ก    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1100501 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(360)
1100402 Practicum 2
 การฝึกทักษะวิชาชีพครู 2
1(120)
1100502 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(360)
1100401 Practicum 1
 การฝึกทักษะวิชาชีพครู 1
1(120)
 2.2 กลุ่มวิชาเอก    81 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาเอกบังคับให้เรียน 71 น.ก    71 หน่วยกิต
 2.2.1.1 กลุ่มวิชาพัฒนาศักยภาพความเป็นครูประถมศึกษาบังคับเรียน 63 น.ก    63 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1123401 Teaching Methodology of Science for Elementary Education Level
 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
1123306 Learning Management in Physical Education for Elementary Education Level
 การจัดการเรียนรู้พลศึกษาระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
1123209 English for Elementary School Teachers 1
 ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา 1
2(1-2-3)
1123102 Development and Learning of Elementary School Students
 พัฒนาการและการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
2(1-2-3)
1123202 Thai for Elementary School Teachers 2
 ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา 2
2(1-2-3)
1123206 Science for Elementary School Teachers 2
 วิทยาศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 2
2(1-2-3)
1123305 Learning Management in Health Education for Elementary Education Level
 การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาสำหรับนักเรียนประถมศึกษา
3(2-2-5)
1123101 Principles and Concepts of Elementary Education
 หลักการและแนวคิดทางการประถมศึกษา
3(1-2-3)
1123207 Social Studies for Elementary School Teachers 1
 สังคมศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา 1
2(1-2-3)
1123409 Teacher Leadership in Elementary Education
 ภาวะครูผู้นำทางการประถมศึกษา
2(1-2-3)
1123407 Organizing Activities for Elementary Learner Development for Elementary Education Level
 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา
2(1-2-3)
1123404 Learning Management in Music and Thai Dance for Elementary Education Level
 การจัดการเรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
1123402 Learning Management in Social Studies for Elementary Education Level
 การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
1123408 English for Communication and Study of Elementary School Teachers
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและค้นคว้าของครูประถมศึกษา
2(1-2-3)
1123201 Thai for Elementary School Teachers 1
 ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา 1
2(1-2-3)
1123203 Mathematics for Elementary School Teachers 1
 คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 1
2(1-2-3)
1123204 Mathematics for Elementary School Teachers 2
 คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 2
2(1-2-3)
1123210 English for Elementary School Teachers 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา 2
2(1-2-3)
1123403 Learning Management in English for Elementary Education Level
 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
1123406 Learning Management in Computer and Technology for Elementary Education Level
 การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
1123303 Learning Management in Thai for Elementary Education Level
 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
1123304 Learning Management in of Mathematics for Elementary Education Level
 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
1123405 Learning Management in Career and Technology for Elementary Education Level
 การจัดการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
1123205 Science for Elementary School Teachers 1
 วิทยาศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 1
2(1-2-3)
1123208 Social Studies for Elementary School Teachers 2
 สังคมศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา 2
2(1-2-3)
1123307 Learning Management in Art Education for Elementary Education Level
 การจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
 2.2.1.2 วิชาเสริมสร้างสมรรถนะการสอน โดยให้เลือกเรียนเพียง 2 ด้าน    8 หน่วยกิต
 2.2.1.2.1 ด้านภาษาไทย
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1123309 Thai for Elementary School Teachers 4
 ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา 4
2(1-2-3)
1123308 Thai for Elementary School Teachers 3
 ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา 3
2(1-2-3)
 2.2.1.2.2 ด้านคณิตศาสตร์
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1123311 Mathematics for Elementary School Teachers 4
 คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 4
2(1-2-3)
1123310 Mathematics for Elementary School Teachers 3
 คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 3
2(1-2-3)
 2.2.1.2.3 ด้านวิทยาศาสตร์
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1123312 Science for Elementary School Teachers 3
 วิทยาศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 3
2(1-2-3)
1123313 Science for Elementary School Teachers 4
 วิทยาศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 4
2(1-2-3)
 2.2.1.2.4 ด้านสังคมศึกษา
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1123314 Social Studies for Elementary School Teachers 3
 สังคมศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา 3
2(1-2-3)
1123315 Social Studies for Elementary School Teachers 4
 สังคมศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา 4
2(1-2-3)
 2.2.1.2.5 ด้านภาษาอังกฤษ
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1123316 English for Elementary School Teachers 3
 ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา 3
2(1-2-3)
1123317 English for Elementary School Teachers 4
 ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา 4
2(1-2-3)
 2.2.2 วิชาเอกเลือกให้เรียนไม่น้อยกว่า 4 น.ก    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1123414 Drama Activity for Learning Management
 กิจกรรมละครเพื่อการจัดการเรียนรู้
2(1-2-3)
1123413 Guidance in Elementary Schools
 การแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษา
2(1-2-3)
1123410 Teaching of Morals and Values for Elementary School Students
 การสอนคุณธรรมและค่านิยมสำหรับนักเรียนประถมศึกษา
3(2-2-5)
1123411 Utilization of Learning Resources and Wisdom for Education
 การใช้แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
1123415 Creation of Children’s Literary Works
 การสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็ก
2(1-2-3)
1123412 Research and Innovation in Teaching for Elementary Education Level
 การวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
 2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ 6น.ก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1123302 English for Integrated Learning Management
 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
3(2-2-5)
1123301 Learning Management for Thinking Potential Development
 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการคิด
3(2-2-5)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรีให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 น.ก    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719