ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 แสดงข้อมูล  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการเรียน
คณะ : ครุศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ
สังกัด : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ : 604101201115-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร : 167

เลือก เพื่อแสดงรายวิชา และ ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    32 หน่วยกิต
 1.1 วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ    23 หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษา    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9111103 English in Everyday Use
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
9111102 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
9111101 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
 1.1.2 กลุ่มวิชามนุษยและสังคมศาสตร์    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9121101 Life Skills
 ทักษะชีวิต
3(3-0-6)
9121102 Thai and Global Society in 21st Century
 สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21
3(3-0-6)
9121103 Active Citizenship
 ความเป็นพลเมือง
1(1-0-2)
 1.1.3 กลุ่มวิชาวิทย์และคณิต    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9131102 Learning and Problem Solving Skills in Mathematics
 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
9131101 Science and Technology in Everyday Use
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
 1.1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษา    1 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9141101 Physical Activities for Life
 กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต
1(0-2-1)
 1.2 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก    9 หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9112101 Lao Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
3(2-2-5)
9112104 Cambodian Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
3(2-2-5)
9112107 Japanese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3(2-2-5)
9112105 Malay Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
3(2-2-5)
9112106 Chinese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3(2-2-5)
9112108 Korean Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3(2-2-5)
9112102 Burmese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
3(2-2-5)
9112103 Vietnamese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
3(2-2-5)
 1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยและสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9122201 Modern Management and Leadership
 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ
3(3-0-6)
9122202 Communications in Everyday Use
 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
9122203 Aesthetics of Fine and Applied Arts
 สุนทรียะทางศิลปกรรม
3(3-0-6)
9122204 Happiness of Life
 ความสุขแห่งชีวิต
3(3-0-6)
 1.2.3 กลุ่มวิชาวิทย์และคณิต    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9132203 Technology for Sustainable Development
 เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
9132204 Health and Aesthetics
 สุขภาพและความงาม
3(3-0-6)
9132202 Digital Media Technology in Everyday Use
 เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
9132201 Information Technology and Social Media
 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์
3(2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    129 หน่วยกิต
 2.1 วิชาชีพครู    48 หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูให้เรียน 34 น.ก    34 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1104201 Educational Innovation and Information Technology
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
1100202 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
1100301 Learning Management and Classroom Management
 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
1103401 Research for Learning Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
1103301 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
1100101 Philosophy of Education
 ปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
1105101 Teacher Professional
 ความเป็นครู
3(3-0-6)
1121301 Scout Unit Leaders, Girl Scouts, Cross Youth and Girl Guides
 ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และ ผู้บำเพ็ญประโยชน์
2(1-2-3)
1100201 Language and Culture for Teachers
 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
3(2-2-5)
1102207 Psychology for Teachers
 จิตวิทยาสำหรับครู
3(2-2-5)
1105401 Administration and Quality Assurance of Education
 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
1100302 Education for Students with Special Needs
 การศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ
2(2-0-4)
 2.1.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้เรียน 14 น.ก    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1100502 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(360)
1100401 Practicum 1
 การฝึกทักษะวิชาชีพครู 1
1(120)
1100501 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(360)
1100402 Practicum 2
 การฝึกทักษะวิชาชีพครู 2
1(120)
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    81 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาเฉพาะด้านบังคับเรียน 69 น.ก    69 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1114202 Electricity and Energy for Sciences Teachers
 ไฟฟ้า และพลังงาน สำหรับครูวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
1114104 Mathematics for Sciences Teachers 2
 คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ 2
3(3-0-6)
4105105 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
4(3-3-7)
1114301 Philosophy of Sciences
 ปรัชญาวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
1114103 English for Sciences Teachers 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 2
3(2-2-5)
1114308 Seminar in Scientific Topic
 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์
2(0-4-5)
1114102 Mathematics for Sciences Teachers
 คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ 1
3(3-0-6)
1114201 Astronomy and Space for Sciences Teachers
 ดาราศาสตร์และอวกาศสำหรับครูวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
1114101 English for Sciences Teachers 1
 ภาษาอังกฤษสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 1
3(2-2-5)
4102205 General Biochemistry
 ชีวเคมีทั่วไป
3(3-0-6)
1114404 Biodiversity and Conservation for Sciences Teachers
 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์สำหรับครูวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
4102101 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
4(3-3-7)
1114401 Sciences Learning Management by Indigenous Knowledge
 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
3(2-2-5)
1114203 Information Technology for Sciences Teachers
 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
1114305 Geology for Sciences Teachers
 ธรณีวิทยาสำหรับครูวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
1114402 Scientific Research Methodology
 วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์
3(1-4-4)
1114307 Hydrology for Sciences Teachers
 อุทกวิทยาสำหรับครูวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
4106103 General Physics
 ฟิสิกส์ทั่วไป
4(3-3-7)
1114306 Meteorology for Sciences Teachers
 อุตุนิยมวิทยาสำหรับครูวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
1114302 Earth System Sciences for Sciences Teachers
 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบสำหรับครูวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
1114405 English for Sciences Teaching
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอนวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
4102206 General Biochemistry Laboratory
 ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป
1(0-3-1)
1114304 Scientific Communication
 การสื่อสารวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
1114303 Environmental Sciences for Sciences Teachers
 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสำหรับครูวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
 2.2.2 วิชาเฉพาะด้านเลือกให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 น.ก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1114003 Innovations Development for Sciences Teaching
 การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการสอนวิทยาศาสตร์
3(1-4-5)
1114001 School and Community Waste Management
 การจัดการของเสียในโรงเรียนและชุมชน
3(2-2-5)
1114005 Natural Disaster
 ภัยพิบัติธรรมชาติ
3(2-2-5)
1114004 Alternative Energy
 พลังงานทดแทน
3(3-0-6)
1114002 Organizing Sciences Integrated Field Trips
 การจัดทัศนศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ
3(1-4-5)
4106409 STEM Education Learning Management
 การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
2(1-2-3)
 2.2.3 วิชาการสอนวิทยาศาสตร์ให้เรียน 6 น.ก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1114403 Sciences Teaching in Secondary School
 การสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
3(2-2-5)
1114309 Sciences Teaching in Primary School
 การสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรีให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 น.ก    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719