ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 แสดงข้อมูล  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการเรียน
คณะ : ครุศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ
สังกัด : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ : 604101201147-สาขาวิชาพลศึกษา
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร : 164

เลือก เพื่อแสดงรายวิชา และ ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    32 หน่วยกิต
 1.1 วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ    23 หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษา    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9111102 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
9111103 English in Everyday Use
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
9111101 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
 1.1.2 กลุ่มวิชามนุษยและสังคมศาสตร์    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9121101 Life Skills
 ทักษะชีวิต
3(3-0-6)
9121102 Thai and Global Society in 21st Century
 สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21
3(3-0-6)
9121103 Active Citizenship
 ความเป็นพลเมือง
1(1-0-2)
 1.1.3 กลุ่มวิชาวิทย์และคณิต    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9131101 Science and Technology in Everyday Use
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
9131102 Learning and Problem Solving Skills in Mathematics
 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
 1.1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษา    1 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9141101 Physical Activities for Life
 กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต
1(0-2-1)
 1.2 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก    9 หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9112107 Japanese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3(2-2-5)
9112102 Burmese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
3(2-2-5)
9112106 Chinese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3(2-2-5)
9112108 Korean Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3(2-2-5)
9112101 Lao Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
3(2-2-5)
9112105 Malay Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
3(2-2-5)
9112103 Vietnamese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
3(2-2-5)
9112104 Cambodian Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
3(2-2-5)
 1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยและสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9122203 Aesthetics of Fine and Applied Arts
 สุนทรียะทางศิลปกรรม
3(3-0-6)
9122201 Modern Management and Leadership
 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ
3(3-0-6)
9122204 Happiness of Life
 ความสุขแห่งชีวิต
3(3-0-6)
9122202 Communications in Everyday Use
 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
 1.2.3 กลุ่มวิชาวิทย์และคณิต    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9132201 Information Technology and Social Media
 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์
3(2-2-5)
9132204 Health and Aesthetics
 สุขภาพและความงาม
3(3-0-6)
9132203 Technology for Sustainable Development
 เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
9132202 Digital Media Technology in Everyday Use
 เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    128 หน่วยกิต
 2.1 วิชาชีพครูบังคับเรียน 48 น.ก    48 หน่วยกิต
 2.1.1 วิชาชีพครูให้เรียน 34 น.ก    34 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1103301 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
1105401 Administration and Quality Assurance of Education
 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
1100302 Education for Students with Special Needs
 การศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ
2(2-0-4)
1103401 Research for Learning Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
1100201 Language and Culture for Teachers
 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
3(2-2-5)
1100301 Learning Management and Classroom Management
 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
1100202 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
1104201 Educational Innovation and Information Technology
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
1121301 Scout Unit Leaders, Girl Scouts, Cross Youth and Girl Guides
 ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และ ผู้บำเพ็ญประโยชน์
2(1-2-3)
1102207 Psychology for Teachers
 จิตวิทยาสำหรับครู
3(2-2-5)
1100101 Philosophy of Education
 ปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
1105101 Teacher Professional
 ความเป็นครู
3(3-0-6)
 2.1.2 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้เรียน 14 น.ก    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1100501 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(360)
1100502 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(360)
1100401 Practicum 1
 การฝึกทักษะวิชาชีพครู 1
1(120)
1100402 Practicum 2
 การฝึกทักษะวิชาชีพครู 2
1(120)
 2.2 วิชาเอก    78 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาเอกบังคับเรียน 68 น.ก    68 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1121413 Administration of Physical Education and Management in School
 การบริหารพลศึกษาและการจัดการในโรงเรียน
2(2-0-4)
1121133 Football
 ฟุตบอล
2(1-2-3)
1121132 Swimming
 ว่ายน้ำ
2(1-2-3)
1121411 Physical Education for Children with Special Needs
 พลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ
2(1-2-3)
1121231 Swords and Poles Fighting
 กระบี่ – กระบอง
2(1-2-3)
1121212 English for Physical Education Profession 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพพลศึกษา 2
3(2-2-5)
1121211 English for Physical Education Profession 1
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพพลศึกษา 1
3(2-2-5)
1121112 Foundations of Physical Education and Sports
 พื้นฐานทางพลศึกษาและกีฬา
3(3-0-6)
1121233 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
2(1-2-3)
1121221 Anatomy and Physiology in Physical Education
 กายวิภาคและสรีรวิทยาทางพลศึกษา
3(2-2-5)
1121416 Seminar in Physical Education
 สัมมนาทางพลศึกษา
2(1-2-3)
1121322 Testing and Training Physical Fitness
 การทดสอบและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
3(2-2-5)
1121236 Badminton
 แบดมินตัน
2(1-2-3)
1121111 Camping and Recreation Activities
 การอยู่ค่ายพักแรมและกิจกรรมนันทนาการ
3(2-2-5)
1121421 Sports Coaching
 การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา
2(1-2-3)
1121332 Basketball
 บาสเกตบอล
2(1-2-3)
1121415 Classroom Research in Physical Education
 การวิจัยในชั้นเรียนพลศึกษา
3(2-2-5)
1121324 Psychology of Sports
 จิตวิทยาการกีฬา
2(2-0-4)
1121323 Sports injury
 การบาดเจ็บทางการกีฬา
2(1-2-3)
1121321 Sport Management
 การจัดการทางการกีฬา
2(1-2-3)
1121234 Games
 เกม
2(1-2-3)
1121414 Curriculum Development in Physical Education
 การพัฒนาหลักสูตรพลศึกษา
2(1-2-3)
1121134 Gymnastics
 ยิมนาสติก
2(1-2-3)
1121131 Track and Field
 กรีฑา
2(1-2-3)
1121222 Human Movement
 การเคลื่อนไหวของมนุษย์
2(1-2-3)
1121232 Volleyball
 วอลเลย์บอล
2(1-2-3)
1121235 Table Tennis
 เทเบิลเทนนิส
2(1-2-3)
1121311 Instruction Management in Health Education
 การจัดการเรียนรู้สุขศึกษา
2(1-2-3)
1121331 Takraw
 ตะกร้อ
2(1-2-3)
1121412 Facilities and Equipment in Physical Education
 อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกทางพลศึกษา
3(2-2-5)
 2.2.2 วิชาเอกเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 4 น.ก    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1121357 Weight Training
 การฝึกด้วยน้ำหนัก
2(1-2-3)
1121351 Strategies in Badminton Coaching and Management
 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาแบดมินตัน
2(1-2-3)
1121429 Life Saving and Aquatic Safety Education
 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ
2(1-2-3)
1121356 Physical Exercise
 การบริหารกาย
2(1-2-3)
1121360 Bowling
 โบว์ลิ่ง
2(1-2-3)
1121362 Futsal
 ฟุตซอล
2(1-2-3)
1121364 Boxing
 มวยสากล
2(1-2-3)
1121346 Strategies in Track and Field Coaching and Management
 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬากรีฑา
2(1-2-3)
1121348 Strategies in Football Coaching and Management
 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล
2(1-2-3)
1121349 Strategies in Volleyball Coaching and Management
 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
2(1-2-3)
1121365 Archery
 ยิงธนู
2(1-2-3)
1121370 Snooker
 สนุ้กเกอร์
2(1-2-3)
1121341 Recreation
 นันทนาการ
2(1-2-3)
1121345 Food and Nutrition for Health
 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
1121347 Strategies in Swimming Coaching and Management
 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาว่ายน้ำ
2(1-2-3)
1121361 Petanque
 เปตอง
2(1-2-3)
1121363 Muay Thai
 มวยไทย
2(1-2-3)
1121367 Lawn Tennis
 ลอนเทนนิส
2(1-2-3)
1121369 Martial Arts
 ศิลปะการป้องกันตัว
2(1-2-3)
1121372 Hockey
 ฮอกกี้
2(1-2-3)
1121343 Public Relations in Sports
 การประชาสัมพันธ์ทางกีฬา
2(2-0-4)
1121350 Strategies in Table Tennis Coaching and Management
 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาเทเบิลเทนนิส
2(1-2-3)
1121352 Strategies in Takraw Coaching and Management
 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาตะกร้อ
2(1-2-3)
1121359 Folk Dance
 เต้นรำพื้นเมือง
2(1-2-3)
1121342 Recreation Management in school and community
 การจัดนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน
2(1-2-3)
1121344 Prevention and First Aid
 การป้องกันและปฐมพยาบาล
2(1-2-3)
1121366 Yoga
 โยคะ
2(1-2-3)
1121371 Aerobic Dances
 แอโรบิคดานซ์
2(1-2-3)
1121353 Strategies in Basketball Coaching and Management
 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล
2(1-2-3)
1121354 Golf
 กอล์ฟ
2(1-2-3)
1121368 Social Dance
 ลีลาศ
2(1-2-3)
1121302 Scout Advanced Unit Leader Training Course (S.A.T.C)
 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ขั้นความรู้ขั้นสูง
2(1-2-3)
1121358 Cycling
 จักรยาน
2(1-2-3)
 2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอกให้เรียน 6 น.ก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1121312 Instruction Management in Physical Education
 การจัดการเรียนรู้พลศึกษา
3(2-2-5)
1121313 Measurement and Evaluation in Physical Education
 การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา
3(2-2-5)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรีให้เรียน ไม่น้อยกว่า 6 น.ก    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719