ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 แสดงข้อมูล  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการเรียน
คณะ : ครุศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ
สังกัด : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ : 604101201125-สาขาวิชาศิลปศึกษา
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร : 166

เลือก เพื่อแสดงรายวิชา และ ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    32 หน่วยกิต
 1.1 วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ    23 หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษา    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9111103 English in Everyday Use
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
9111102 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
9111101 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
 1.1.2 กลุ่มวิชามนุษยและสังคมศาสตร์    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9121101 Life Skills
 ทักษะชีวิต
3(3-0-6)
9121102 Thai and Global Society in 21st Century
 สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21
3(3-0-6)
9121103 Active Citizenship
 ความเป็นพลเมือง
1(1-0-2)
 1.1.3 กลุ่มวิชาวิทย์และคณิต    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9131102 Learning and Problem Solving Skills in Mathematics
 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
9131101 Science and Technology in Everyday Use
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
 1.1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษา    1 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9141101 Physical Activities for Life
 กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต
1(0-2-1)
 1.2 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก    9 หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9112101 Lao Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
3(2-2-5)
9112104 Cambodian Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
3(2-2-5)
9112107 Japanese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3(2-2-5)
9112105 Malay Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
3(2-2-5)
9112106 Chinese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3(2-2-5)
9112108 Korean Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3(2-2-5)
9112102 Burmese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
3(2-2-5)
9112103 Vietnamese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
3(2-2-5)
 1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยและสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9122201 Modern Management and Leadership
 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ
3(3-0-6)
9122202 Communications in Everyday Use
 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
9122203 Aesthetics of Fine and Applied Arts
 สุนทรียะทางศิลปกรรม
3(3-0-6)
9122204 Happiness of Life
 ความสุขแห่งชีวิต
3(3-0-6)
 1.2.3 กลุ่มวิชาวิทย์และคณิต    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9132203 Technology for Sustainable Development
 เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
9132204 Health and Aesthetics
 สุขภาพและความงาม
3(3-0-6)
9132202 Digital Media Technology in Everyday Use
 เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
9132201 Information Technology and Social Media
 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์
3(2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    128 หน่วยกิต
 2.1 วิชาชีพครูบังคับเรียน 48 น.ก    48 หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูให้เรียน 34 น.ก    34 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1103401 Research for Learning Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
1100202 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
1104201 Educational Innovation and Information Technology
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
1100302 Education for Students with Special Needs
 การศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ
2(2-0-4)
1105401 Administration and Quality Assurance of Education
 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
1102207 Psychology for Teachers
 จิตวิทยาสำหรับครู
3(2-2-5)
1100201 Language and Culture for Teachers
 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
3(2-2-5)
1100301 Learning Management and Classroom Management
 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
1121301 Scout Unit Leaders, Girl Scouts, Cross Youth and Girl Guides
 ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และ ผู้บำเพ็ญประโยชน์
2(1-2-3)
1105101 Teacher Professional
 ความเป็นครู
3(3-0-6)
1100101 Philosophy of Education
 ปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
1103301 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
 2.1.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้เรียน 14 น.ก    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1100402 Practicum 2
 การฝึกทักษะวิชาชีพครู 2
1(120)
1100501 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(360)
1100502 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(360)
1100401 Practicum 1
 การฝึกทักษะวิชาชีพครู 1
1(120)
 2.2 กลุ่มวิชาเอก    80 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาเอกบังคับให้เรียน 68 น.ก    68 หน่วยกิต
 2.2.1.1 กลุ่มวิชาศิลปศึกษาให้เรียน 32 น.ก    32 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1124305 Art Activities for Teachers
 กิจกรรมศิลปะสำหรับครู
2(1-2-3)
1124303 Current Issue and Trend in Art Education
 ประเด็นและแนวโน้มทางศิลปศึกษา
2(2-0-4)
1124301 Contemporary Arts
 ศิลปะร่วมสมัย
2(2-0-4)
1124201 Art Appreciation
 ศิลปนิยม
2(2-0-4)
1124401 Research in Art Education
 วิจัยทางศิลปศึกษา
2(1-2-3)
1124402 Seminar in Art
 สัมมนาศิลปะ
2(1-2-3)
1124306 Contemporary Media for Art Teaching
 สื่อร่วมสมัยสำหรับการสอนศิลปะ
2(1-2-3)
1124203 Creative Visual Art
 การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์
3(2-2-5)
1124202 History of Art
 ประวัติศาสตร์ศิลป์
2(2-0-4)
1124308 English for Arts Education 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาศิลปะ 1
3(2-2-5)
1124304 Aesthetics in Art Education
 สุนทรียศาสตร์ในศิลปศึกษา
2(2-0-4)
1124309 English for Arts Education 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาศิลปะ 2
3(2-2-5)
1124302 Art Criticism
 ศิลปวิจารณ์
2(1-2-3)
1124101 Foundation of Art Education
 พื้นฐานศิลปศึกษา
3(2-2-5)
 2.2.1.2 กลุ่มวิชาเอกปฎิบัติให้เรียน 36 น.ก    36 หน่วยกิต
 2.2.1.2.ก กลุ่มวิชาเอกปฎิบัติ 27 น.ก    27 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1124207 Principles of Design
 หลักการออกแบบ
3(1-4-4)
1124104 Composition of Art
 องค์ประกอบศิลปะ
3(1-4-4)
1124204 Drawing 3
 การวาดเส้น 3
3(1-4-4)
1124102 Drawing 1
 การวาดเส้น 1
3(1-4-4)
1124206 Art Education 2
 ศิลปศึกษา 2
3(1-4-4)
1124205 Art Education 1
 ศิลปศึกษา 1
3(1-4-4)
1124409 Arts Theses
 ศิลปนิพนธ์
3(1-4-4)
1124103 Drawing 2
 การวาดเส้น 2
3(1-4-4)
1124307 Computer Graphic for Teachers
 คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับครู
3(1-4-4)
 2.2.1.2.ข กลุ่มวิชาเอกปฏิบัติเฉพาะทาง 9 น.ก เพียงกลุ่มเดียว    9 หน่วยกิต
 2.2.1.2.ข1 ด้านวิชาจิตรกรรม
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1124311 Painting 2
 จิตรกรรม 2
3(1-4-4)
1124403 Painting 3
 จิตรกรรม 3
3(1-4-4)
1124310 Painting 1
 จิตรกรรม 1
3(1-4-4)
 2.2.1.2.ข2 ด้านวิชาประติมากรรม
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1124404 Sculpture 3
 ประติมากรรม 3
3(1-4-4)
1124312 Sculpture 1
 ประติมากรรม 1
3(1-4-4)
1124313 Sculpture 2
 ประติมากรรม 2
3(1-4-4)
 2.2.1.2.ข3 ด้านวิชาภาพพิมพ์
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1124314 Print Making 1
 ภาพพิมพ์ 1
3(1-4-4)
1124315 Print Making 2
 ภาพพิมพ์ 2
3(1-4-4)
1124405 Print Making 3
 ภาพพิมพ์ 3
3(1-4-4)
 2.2.1.2.ข4 ด้านวิชาศิลปะไทย
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1124317 Thai Art 2
 ศิลปะไทย 2
3(1-4-4)
1124406 Thai Art 3
 ศิลปะไทย 3
3(1-4-4)
1124316 Thai Art 1
 ศิลปะไทย 1
3(1-4-4)
 2.2.2 วิชาการสอนศิลปศึกษาบังคับเรียน 6 น.ก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1124408 Learning Management of Art Education for Secondary Education
 การจัดการเรียนรู้ทางศิลปศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
3(2-2-5)
1124407 Learning Management of Art Education for Primary Education
 การจัดการเรียนรู้ทางศิลปศึกษาในระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
 2.2.3 วิชาเอกเลือกให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 น.ก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1124209 Landscape Painting
 การเขียนภาพทิวทัศน์
2(1-2-3)
1124324 Technique in Print Making
 เทคนิคในงานภาพพิมพ์
2(1-2-3)
1124322 Art Therapy
 ศิลปะบำบัด
2(1-2-3)
1124323 Molding and Casting
 การปั้นและการหล่อ
2(1-2-3)
1124320 Environmental Art
 ศิลปะในสิ่งแวดล้อม
2(1-2-3)
1124210 Basic Photography
 การถ่ายภาพเบื้องต้น
2(1-2-3)
1124208 Still-Life Painting
 การเขียนภาพหุ่นนิ่ง
2(1-2-3)
1124319 Thai Painting
 การเขียนภาพจิตรกรรมไทย
2(1-2-3)
1124318 Portrait Painting
 การเขียนภาพคนเหมือน
2(1-2-3)
1124321 Art and Community
 ศิลปะกับชุมชน
2(1-2-3)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรีให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 น.ก    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719