เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต/นักศึกษา ตามหมู่เรียน
สถานีฯ  
ระดับการศึกษา  
คณะ  
ปีการศึกษา2558  ภาคการศึกษาที่ 1 2 3 
สามารถคลิกที่จำนวนเพื่อดูรายชื่อนักศึกษาในสาขาวิชานั้น
ชื่อย่อกลุ่มสาขาวิชารับเข้าพ้นสภาพจบการศึกษาปกติแผนการเรียน
สถานีฯมรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
PH-581-1สาธารณสุขศาสตร์445039รายละเอียด
MATH-581-1คณิตศาสตร์227015รายละเอียด
CHEM-581-1เคมี11308รายละเอียด
MBIO-581-1จุลชีววิทยา11407รายละเอียด
BIO-581-1ชีววิทยา201019รายละเอียด
AGR-581-1เกษตรศาสตร์6006รายละเอียด
HE-581-1คหกรรมศาสตร์404036รายละเอียด
HE-581-2คหกรรมศาสตร์386032รายละเอียด
ECT-581-1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์204016รายละเอียด
ITM-581-1เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ)122010รายละเอียด
ITC-581-1เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม)4301รายละเอียด
ITS-581-1เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และโมบายแอพพลิเคชั่น)163013รายละเอียด
OHS-581-1อาชีวอนามัยและความปลอดภัย374033รายละเอียด
CS-581-1วิทยาการคอมพิวเตอร์201019รายละเอียด
CS-581-2วิทยาการคอมพิวเตอร์183015รายละเอียด
FST-581-1วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร234019รายละเอียด
ANIME-581-1แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย304026รายละเอียด
ANIME-581-2แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย304026รายละเอียด
InD-581-1ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม3311022รายละเอียด
InM-581-1เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)406034รายละเอียด
InP-581-1เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)183015รายละเอียด
InL-581-1เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์)5310043รายละเอียด
EMME-581-1วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต327025รายละเอียด
ITMQ-581-1การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ)164012รายละเอียด
ITMP-581-1การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต)140014รายละเอียด
ITIL-581-1เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม343031รายละเอียด
TDE-581-1วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์252023รายละเอียด
ENV-581-1วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม257018รายละเอียด
EMME-581-2วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต315026รายละเอียด
InCHEM-581เคมีอุตสาหกรรม4103รายละเอียด
MT-581-1เทคนิคการแพทย์392037รายละเอียด
TTM-581-1การแพทย์แผนไทย303027รายละเอียด
7961260670 
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2018   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719